• Äldreomsorg

  ”Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.”

  Kristdemokraternas principprogram s.59

  Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

  Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem. Det finns också personer som inte får den omsorg de behöver och som ett resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring men också oro och ångest.

  Kristdemokraterna vill att:

  • kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad.
  • varje person över 85 år som vill ska, utan biståndsbedömning, garanteras plats i någon form av anpassat boende, exempelvis vård- och omsorgsboende eller trygghetsboende, när personen själv bedömer att behovet finns.
  • de olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov exempelvis genom profileringar och temaboenden.
  • varje person själv ska kunna välja utförare av hemtjänst genom Lagen om valfrihetssystem, LOV.
  • efter biståndsbedömning ska det vara möjligt att välja äldreboende. Kristdemokraterna vill skapa ett gemensamt valfrihetssystem i hela Stockholms län.
  • vårdserviceteam ska inrättas med personal som avlastar vårdpersonalen arbetsuppgifter, exempelvis administrativa tjänster, service i form av transporter och städning med mera.
  • hög kvalitet och stor valfrihet vad gäller maten ska garanteras inom äldreomsorgen. Inga politiska beslut ska tvinga på äldre ”köttfria dagar” eller liknande.
  • kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd. Det ska finnas tydlig information kring vilket stöd anhöriga har rätt till.
  • kommunens värdighetsgarantier ska vara tydliga och konkreta samt innehålla tydliga redovisningar vad kommunen förbinder sig till om inte värdighetsgarantin uppfylls.
  • i samverkan med landstinget/regionen ska arbetsformer utvecklas för att på bästa sätt kunna möta och ge vård och omvårdnad för multisjuka och de mest sjuka äldre.
  • palliativ och geriatrisk kompetens ska finnas på alla vårdboenden.
  • den palliativa vården i kommunen ska fortsätta utvecklas för att garantera alla en värdig vård i livets slutskede.
  • kommunen i samverkan med civilsamhället ska erbjuda träffpunkter för äldre i alla kommundelar.
  • team med läkare och sjuksköterskor ska inrättas i samarbete med landstinget för att förstärka hemsjukvården och minska antalet inläggningar på sjukhus.
  • mobila enheter ska i inrättas i samverkan med landstinget för att ge vård i hemmet i de fall detta är en bättre lösning än inläggning vid sjukhus
  • hemtagningsteam bestående av biståndsbedömare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor införs för att göra övergången från sjukhusvården till det egna boendet tryggare och anpassningen till vardagen bättre.
  • kommunen ska ha en medicinskt ansvarig rehabiliterare, MAR, för att för att snabbt kunna påbörja rehabilitering efter sjukdom eller skada.
  • kommunen ska öppna upp för innovationer och ny teknologi som ökar trygghet, aktivitet och delaktighet och stärker integritet och självbestämmande för de äldre, till exempel nattkameror hos brukare i hemtjänsten och geopositioneringslarm för demenssjuka.
  • alla som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om kommunens service för äldre.
  • antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare ska inte överstiga 10 olika personer per 14-dagarsperiod.
  • kommunen ska erbjuda alla över 65 år trygghetslarm utan biståndsbedömning.
  • alla kommunens demensboenden ska Silvia-certifieras.
  • det ska byggas minst 500 nya anpassade bostäder för äldre, inklusive seniorboenden, trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden.
  • kommunen tillsammans med entreprenörer och investerare ska utveckla välfärden exempelvis genom innovationsupphandlingar och fler alternativ inom omsorgen.

  ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska ges goda förutsättningar att växa fram och driva verksamhet.