Social- och äldreomsorg

Samhällets sociala ansvar

Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små, naturliga gemenskaper, främst familjen. De sociala insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person och även visa på det personliga ansvaret för ett bra resultat.

Solidaritetsprincipen motiverar till gemensamt ansvar för alla människor. Politiken ska vara medborgarnas företrädare inte minst för de mest utsatta. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt och värdigt liv. Offentlig, ideell och privat verksamhet ska komplettera varandra. Sociala insatser ska präglas av respekt för den personliga integriteten och ge förut-sättningar för inflytande och delaktighet för såväl vuxna som barn. Barns rätt till en trygg uppväxtmiljö är grundläggande. Barn som inte är trygga hemma är de mest sårbara och utsatta i samhället och de behöver samhällets stöd och skydd.

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet är en viktig uppgift. Cirka 400 000 barn i landet lever i förhållanden där båda eller någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av alkohol. Alltför många ungdomar har dryckes- och drogvanor som måste brytas. Här behövs ytterligare utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst liksom samverkan med föräldrar och det civila samhället.

Ett viktigt arbete att hjälpa dem som har svårt att klara sig i samhället är att erbjuda tak över huvudet till människor som lever i hemlöshet. En modell som bland annat Stockholm, New York och Toronto har valt att använda sig av är den så kallade ”Bostad först”. Det är en modell som utgår ifrån att en egen bostad är en mänsklig rättighet utan att villkor som exempelvis medverkan i behandling krävs. I stället erbjuds människor i hemlöshet frivilligt stöd i den egna bostaden. När uppföljningar har gjorts har det visat sig att över 80 procent av de som har erbjudits en bostad har klarat av att behålla sin lägenhet. Dessutom har de fått bättre hälsa, bättre ekonomi och minskat sitt missbruk.

”Bostad först” skulle kunna vara en del av lösningen för att minska risken till långvarigt utanförskap i Huddinge, då den har visat sig vara mer effektiv som strategi än den vanligare modellen som utgår ifrån att hemlösa först måste uppfylla ett antal skötselkriterier för att få rätt till en bostad. Vi skulle därför vilja prova den modellen i Huddinge.

Det sociala arbetet ska ha fokus på att förebygga och hjälpa personer att inte hamna i ett beroende av försörjningsstöd. Det handlar också om samverkan med försäkringskassa och arbetsförmedling för att minska antalet personer med ekonomiskt försörjningsstöd så att de ska kunna gå till egen försörjning. Det sociala arbetet ska också särskilt uppmärksamma nödvändigheten av ett bra bemötande oavsett anledningen till den hjälpsökandes ärende. Särskilt viktigt är detta i mötet med barn och unga. Barns rätt att komma till tals ska tillgodoses i alla kontakter med socialtjänsten.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– kommunen ska ha en bred samverkan med ideella och privata verksamheter för stödverksamhet inom såväl barn- och ungdomsvård som övrig socialtjänst.
– kommunen ska bedriva ett aktivt drog- och alkoholförebyggande arbete för att motverka tidig alkoholdebut.
– förebyggande åtgärder ska vidtas för att minska riskbruk och missbruk av såväl alkohol och droger som spel- och nätmissbruk bland barn och unga.
– personal i förskola/skola och socialtjänst ska kompetensutvecklas i syfte att upptäcka och spåra riskbeteenden vid kontakterna med barn och unga.
– kommunen ska arbeta systematiskt för att upptäcka och förebygga misshandel och våld i nära relationer.
– kommunen ska utveckla konceptet ”100 Huddingejobb” för att hjälpa kommuninvånare att gå från ekonomiskt bistånd till egen försörjning.
– kommunen ska ha ett aktivt arbete i samverkan med bostadsföretagen för att kunna motverka vräkning särskilt där barn finns med i bilden.
– Huddinge provar modellen ”Bostad först” som en del av lösningen att minska risken till långvarigt utanförskap.

Bemötande på lika villkor – en självklarhet att ta hänsyn till funktionsnedsattas behov

Alla människor ska ha lika förutsättningar att förverkliga sin potential. Funktionsnedsättning blir ett hinder för den enskilde först om samhället inte förmår att kompensera bristerna. Personer med funktionsnedsättningar riskerar att hindras från att delta i samhällslivet på lika villkor. Graden av funktionsnedsättning är inte statisk, utan snarare ett resultat av samhällets förmåga eller oförmåga att möta personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning riskerar att i olika sammanhang bli negativt särbehandlade. Insatserna måste anpassas så att de motsvarar olika människors olika förut-sättningar och behov. Bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga förutsättningar.

LSS är en betydelsefull reform som på ett avgörande sätt har förbättrat levnadsvillkoren för dem som omfattas av lagen. Det handlar om rättigheter och det är angeläget att hålla fast vid att hante-ringen av lagarna ska vara rättssäker.

Det ska vara en självklarhet att hänsyn tas till funktionsnedsattas behov av god tillgänglighet vid utformningen av offentliga inrättningar, anläggningar och informationssystem.

Långt ifrån alla funktionsnedsättningar är synliga. Psykisk ohälsa tillhör den kategori funktionsnedsättningar vars yttringar inte alltid syns. Särskilt viktigt är att arbeta mot de fördomar och skamkänslor som i alltför stor utsträckning präglar attityderna till psykiska sjukdomar.

Många personer med funktionsnedsättning erbjuds endast daglig verksamhet som sysselsättning.

En tillgänglig arbetsmarknad är viktig och även personer med funktionsnedsättning måste ges möjlighet att prövas mot den ordinarie arbetsmarknaden. Därför ska Huddinge kommun ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning.

Fritt val av utförare ska så långt möjligt vara en självklarhet för alla kommunala verksamheter inom funktionshinderområdet.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– kommunen ska föregå med gott exempel genom matchning av lediga tjänster och anställa fler personer med funktionsnedsättning.
– kommunens anställda ska ges utbildning för att bättre bemöta personer med funktionsnedsättning.
– kommunen ska fortsätta att aktivt samverka med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i frågor som rör personer med funktionsnedsättning och deras möjligheter till delaktighet och att komma i arbete.
– för de som önskar och har möjligheter ska praktik/lärlingsplatser liksom ordinarie arbete kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet.
– fritt val införs på alla funktionshinderområden där det är möjligt.

Äldreomsorg med värdighet och delaktighet

Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde och hänsyn skall tas till såväl själsliga, andliga som materiella behov. Människovärdet beror inte på åldern och den egna förmågan. Den värdighetsgaranti som vi infört i Huddinge vill vi kristdemokrater fortsätta utveckla.

Den enskilde känner bäst sina egna behov. Delaktighet, inflytande och valfrihet ska därför vara centrala begrepp inom äldreomsorgen. Vi har infört rätten att välja hemtjänstutförare, men också förenklad biståndsbedömning och ramtimmar för servicetjänster så att kunden själv får välja hur hjälpen ska ges.

Ingen offentlig verksamhet kan till fullo tillfredsställa människors behov av närhet och gemenskap. Där har det civila samhället en viktig funktion. Därför måste äldreomsorgen vinnlägga sig om samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

Kvaliteten utvecklas av konkurrens. Därför bör alla aktörer som kan erbjuda vård- och omsorg av hög kvalitet välkomnas, såväl ideella, kooperativa privata som offentliga. Kvaliteten i alla verksamheter, både de som drivs av privata utförare och i kommunens egenregi, behöver säkras genom strukturerade kvalitetsuppföljningar. För att säkra att alla brukare får den hjälp de har rätt till har vi infört kommunala äldreomsorgsinspektörer som följer upp kvaliteten.

Boendet är centralt för alla. Behoven varierar över tid, därför behövs såväl vård- och omsorgsboenden som seniorboenden och trygghetsboenden, där det finns möjlighet till gemenskap och viss tillgång till personal. Under de senaste åren har en rad nya äldreboenden invigts och flera äldreboenden har renoverats och byggts ut, men vi ser ett behov att fortsätta den utvecklingen.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– ett valfrihetsystem (LOV) för vård- och omsorgsboenden ska införas.
– alla som har fyllt 85 år ska ha rätt till en plats på vård- och omsorgsboende. Hög ålder ska kunna beaktas som ett bedömningskriterium i kommunens biståndsbedömning.
– kommunen erbjuder äldre personer friskvårdande aktiviteter som stimulerar hälsa och livskvalitet, genom samarbete med det civila samhället, ideella organisationer, studieförbund och pensionärsorganisationer.
– ett valfrihetsystem (LOV) för biståndsbedömd dagverksamhet ska införas.
– vårdens och omsorgens innehåll ska fortsätta utvecklas för att bättre passa äldres skiftande behov och önskemål genom att erbjuda profilering av verksamheterna, exempelvis mot intressen, språk, livsåskådning och vårdprofil.
– nya vård- och omsorgsboenden ska byggas, ett i Segeltorp och ett i centrala Huddinge.