• Ny tillsynsmyndighet för vård och omsorg

  Tillsynen över hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst behöver enligt regeringen stärkas och bli mer kraftfull. Inte minst en ökad mångfald och förändringstakt gör det viktigt att kvaliteten i verksamheterna följs noga och att eventuella problem åtgärdas effektivt. Detta oberoende av om verksamheterna bedrivs i kommunal eller enskild regi.
  Så motiverar regeringen sitt beslut att fr.o.m. den 1 juni 2013 inrätta en ny och fristående tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg, som kommer att överta bland annat tillsyns- och tillståndsverksamheter från Socialstyrelsen.

  Inspektionens uppgifter ska främst bestå av tillsyn och tillståndsgivning inom socialtjänst, verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet.
  Tillsyn kräver integritet, tydlighet och likabehandling gentemot tillsynsobjekten, skriver regeringen på sin hemsida. En väl fungerande tillsyn är enligt regeringens uppfattning viktig för att säkerställa att såväl kvinnor som män får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Tillsynen är ett styrmedel som ytterst ska upprätthålla respekten för folkviljan.
  Ansvarigt statsråd i regeringen för denna reform är KD-ledaren, socialminister Göran Hägglund.

  För mer information
  Länk till regeringens hemsida: Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

  Länk till propositionen: Prop. 2012/13:20