• Vi satsar 16,4 miljoner kronor på förebyggande insatser i vårt budgetförslag för 2023!

  I det budgetförslag som Alliansen i Markaryd presenterar till kommunfullmäktige föreslås en historisk satsning på förebyggande insatser i Markaryds kommun med 16,4 mkr. Därutöver tar Alliansen höjd för att finansiera kommande rekordstora investeringssatsningar.

   Satsningen ska ske förvaltningsövergripande och i nära samverkan mellan AIF, SOC och UKF. Medlen ska användas för metodutveckling och ska stödja de redan pågående processer som bland annat sker inom ramen för ”Strömsnäsbruk/Tra...

 • Förvaltningsrätten avslår överklagandet ang kv Folkskolan

  Förvaltningsrätten i Växjö beslutade den 30 maj att avslå överklagandet av kommunfullmäktiges beslut den 21 december 2020. Besluten, som gällde ett köpeavtal och ett exploateringsavtal för kvarteret Folkskolan i Markaryd, överklagades till Förvaltningsrätten med en begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut. Samman-fattningsvis gör Förvaltningsrätten bedömningen att den klagande inte har anfört några omständigheter som medför att de överklagade besluten ska upphävas me...

 • Positivt resultat för Markaryds kommun när året 2021 summeras

  Kommunstyrelsen i Markaryds kommun har nu behandlat årsredovisningen för 2021 och det är positiva resultat som redovisas. – Vi gör ett bra bokslut både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD). Samtidigt tar vi höjd för de framtida utmaningar vi har genom de reservationer vi haft möjlighet att göra, något som blir extra viktigt i den oroliga tid vi just nu befinner oss i.  Bengt Germundsson konstaterar att det goda resultatet beror på ett myc...

 • Fortsatt minskade kostnader för ekonomiskt bistånd i Markaryds kommun under 2021

  Kostnaden för ekonomiskt bistånd i Markaryds kommun fortsatte att minska under 2021 och blev 2,1 mkr lägre än utfallet 2020. Även antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat liksom antalet barn under 18 år i hushåll med ekonomiskt bistånd.       – Detta är resultatet av ett arbetssätt där individen och den enskildes förmågor sätts i centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD).

  Det uttalade politiska målet till Arbetsmarknads- och integrat...

 • Nationellt låga sjuktal 2021 i Markaryds kommun

  Markaryds kommun uppvisar de lägsta sjuktalen för sina anställda av samtliga kommuner i Kronobergs län under 2021. Därmed ligger Markaryds kommun bland de 20 kommuner i hela Sverige där personalen har lägst sjukfrånvaro. Detta enligt den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen som alla kommuner ska lämna in och som sammanställs av SKR.

  – Under 2021 minskade sjukfrånvaron i Markaryds kommun med 0,36 procentenheter, från 6,55 till 6,19 procent, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Ger...