• Alla protokollsanteckningar

  Här nedan publicerar vi våra genomförda utspel och gjorda protokollsanteckningar;

  Protokollsanteckningar

  Protokollsanteckningar Utbildningsnämnden 2020-02-20

  Punkt 8 – Personal och barn i förskolan oktober 2019
  Enheten har fått till uppdrag att genomföra en uppföljning med de förskolor som har mindre än 20% utbildade förskolepedagoger alternativt bara har en enda utbildad pedagog. Detta är förvisso bra, men vi vill understryka att vi vill vara försiktiga med att styra mot en utökad formell reglering med numerära mål som försvårar för särskilt små förskolor att bedriva god verksamhet.

  Punkt 10 – Kvalitetsanalys
  Det är glädjande att de resultat som uppvisas för Nacka överlag visar på god kvalitet i våra skolor. Det finns dock flera anledningar att inte slå sig till ro. Att så få elever på mellan-, och högstadiet samt gymnasiet finner skolan stimulerande till nyfikenhet och vidare lärande är mycket oroande. Förvisso avviker Nacka på detta område inte från normen i övriga undersökta kommuner, och vidare ligger problemet sannolikt främst i svensk skola i stort, men likväl är det oroande. Om Nacka kommun kan göra något för att öka stimulansen vore det utmärkt – om inte, så är de målsättningar vi ställt upp orealistiska och missvisande.
  Underlaget lämnar många frågor obesvarade för den som söker klarhet i hur det ligger till i skolan. Det framgår exempelvis att grupperna som är stimulerade och de som anser sig ha gott inflytande över undervisningens utformning är likartade i storlek, men inte i vilken utsträckning dessa grupper överlappar. Inflytande över undervisningen är något som har ett begränsat egenvärde, och bör rimligen inte ses som ett avgörande verktyg för att nå en god kunskapsförmedling och en inspirerande skola. Det är förvisso stadgat i läroplanen, men detta bör tillämpas med försiktighet.
  I framtiden är det av största vikt att utvärdera de frågor som ställs, hur de ställs, och vilka frågor som inte ställs. Det behövs inte nödvändigtvis fler mätpunkter, utan punkter som är väl avvägda för att förklara och visa faktiska resultat, och som är framtagna med insikt om att mätningen i sig utgör starkt styrmedel. Möjligheterna till mer dynamiska enkäter och en fördjupad statistisk behandling av dem bör utredas. Då en av de åtgärder som enheten skall genomföra under 2020 är att utveckla nya mätpunkter för att följa kunskapsförädlingen i skolan, är det angeläget att politiken bereds möjlighet att påverka dessa mätningars utformning.
  Slutligen är det viktigt att när åtgärder för att komma till rätta med problemen kring elever med hög frånvaro vill vi understryka vikten av att detta arbete fokuserar på att arbeta med föräldrarna, inte bara skola och andra instanser.

  Punkt 12 – Utvärderingsplan för utbildningsnämnden 2020
  Det är angeläget att politiken kan vara med i utformandet av de utvärderingar som genomförs av Nackas skolor. För att kunna styra väl måste vi kunna söka svar på de frågor vi har, och detta kräver ett inflytande. Dessutom har, här liksom inom all verksamhetsutveckling, mätningarnas utformning i sig en starkt styrande funktion, då de signalerar vad som anses viktigt och vad som ligger till grund för jämförelser och konkurrens. Utformningen är därför inte värdeneutral. Då en av de åtgärder som enheten skall genomföra under 2020 är att utveckla nya mätpunkter för att följa kunskapsförädlingen i skolan, är det angeläget att politiken bereds möjlighet att påverka dessa mätningars utformning.

  Punkt 13 & 14 – Motioner om hemmasittare
  Vi delar motionärens omsorg om elever som av olika anledningar har omfattande frånvaro, och vi anser att en förbättring av Nacka kommuns arbete med detta är både möjlig och angelägen. Vilket ansvar som enligt skollagen åvilar utbildningsnämnden respektive skolornas huvudmän beskrivs i tjänsteskrivelsen, och vi utvecklar detta ytterligare i denna protokollsanteckning.
  Problematiken kring elever med omfattande frånvaro är mångfacetterad. I gruppen ryms både barn med NPF och barn från hem med sociala problem, missbruk etc. och många andra. En enhetlig lösning för alla dessa barn är lika omöjlig som en enhetlig problembeskrivning. Insatser som fungerar har ofta det gemensamt att de kräver en samverkan mellan flera aktörer. Lärare och skolledning har ansvaret att utforma en åtgärdsplan och ofta krävs samverkan med elevvårdsteam, BUP, socialtjänst m.fl och det kan kräva anpassning av rutiner så väl som fysisk miljö. Det är också viktigt att föräldrar/vårdnadshavare är involverade i så stor omfattning som möjligt. Det är också viktigt att åtgärder som sätts in har rätt prioriteringar, så att elevernas lärande prioriteras allra högst, även när den fysiska skolnärvaron inte uppnås. Skolhuvudmännen har ett myckrt långtgående ansvar för att tillse att varje elev får den utbildning och skolgång hen har rätt till, och vidta åtgärder för att hjälpa elever med omfattande frånvaro. Hur dessa insatser ska utformas är upp till varje skola och/elker huvudman att avgöra. För framför allt mindre skolor och skolhuvudmän kan ansvaret att hantera de problem som föreligger vara stort och svårhanterligt och där blir samverkan extra viktig. För de kommunalt drivna skolorna är Välfärd Skola ansvarig huvudman, och dess styrelse är kommunstyrelsens verksamhetsutskott. För de fristående skolorna är det motsvarande huvudmans styrelse som är ansvarig.
  Utbildningsnämnden har en viktig roll i att ta emot och sammanställa den från huvudmännen rapporterade omfattande frånvaron hos elever boende i Nacka, samt som ytterst ansvarig för att vid behov samordna insatser för att eleverna ska kunna fullfölja sin skolgång. Under 2020 pågår ett arbete med att revidera riktlinjerna för hur detta ska genomföras på bästa sätt, och nya riktlinjer kommer antas i utbildningsnämnden under hösten. Vi tycker att detta är bra och avser med de nya riktlinjerna att höja ambitionsnivån för att kunna hjälpa fler elever att kunna, vilja och orka komma tillbaks till skolan. Målsättningen är att öka skolnärvaron så mycket som möjligt.
  -Till denna anslöt sig och bidrog hela Alliansen.

  Punkt 15 – Medborgarförslag – Syskonförtur för barn inom samma verksamhet
  Det är lätt att sympatisera med förslagsställarens intentioner i förslaget. Att ha möjlighet att hålla samman syskon inom en och samma verksamhet eller inom olika verksamheter som är starkt sammankopplade är starkt önskvärt för att ge familjer bättre förutsättningar att råda över sina liv och ge barnen en trygg miljö. Att förslagets genomförande skulle innebära ett separat regelverk för ett fåtal skolor, vilket skapar komplikationer och eventuellt får biverkningar eftersom skolor och förskolor är olika entiteter med olika regelverk, gör det svårt att acceptera detta rakt av. Men det vore önskvärt att utreda om en likartad familjesammanhållande åtgärd på något sätt ändå kunde genomföras.

  Arbets- och företagarnänmden 12/2-2020

  Punkt 6: Årsbokslut 2019

  Det är imponerande att det viktiga arbetet i AFN inte bara har uppnått balans i ekonomin, utan till och med ett överskott. Efter några turbulenta år har tjänsteorganisationen fått ordning på turbulensen, men framför allt har de hjälpt ett tusental människor som flytt för sina liv, till en fungerande tillvaro i vårt land.

  Dessa människor har under två år fått hjälp att lära sig det svenska språket, hitta jobb, få barnen att fungera i skolan och bygga upp sitt nya hem. Att så många har lyckats trots att de saknat nätverk, visar vilka kompetenta människor som kommit hit. Men det visar också att våra tjänstepersoner gjort ett utmärkt jobb. Samt inte minst att Nackas civilsamhälle, vanliga Nackabor, hjälpt sina nya grannar att börja bygga sig ett nätverk i vårt samhälle.

  Samtidigt måste vi konstatera att inte alla nyanlända har lyckats. Och en hel del har inte kunnat skaffa bostad i Nacka där de börjat rota sig, utan varit tvungna att flytta.

  När AFN nu fått ordning på ekonomi och organisation är den nya utmaningen att hitta ett sätt att stötta dessa människor, utan att ge dem en gräddfil in i samhället förbi våra infödda svenskar. En svår utmaning. Men alternativet till att lyckas med detta är mycket dyrt, både ekonomiskt och i form av otrygghet och mänskligt lidande.

  Helena Edberg & Johan Martis, Kristdemokraterna 

  Kommunstyrelsen  17/2-2020

  Punkt 8: Motion – Bibliotek på Kvarnholmen

  Närhet, tillgänglighet och bra utbud på bibliotek är väldigt viktigt för Kristdemokraterna. Kvarnholmen är nu en stor och växande del av Nacka, men hela Nacka växer och det är för tidigt att låta Kvarnholmen gå före i kön på bekostnad av att ev andra delar inte får tillräcklig biblioteksservice. Vi vill understryka tjänstemännens slutsats ”Behov av ett bibliotek på Kvarnholmen måste ses i ett större sammanhang, där det tas hänsyn till det totala behovet av biblioteksservice i centrala Nacka”

  Den nya tiden har också lite annorlunda mönster för konsumtion och utövande av kultur. Det är inte längre helt självklart att bygga fysiska bibliotek i varje hörn. Innan vi gör nya stora biblioteksbyggen bör vi analysera i vilken grad den nya tekniken har förändrat situationen. Det är därför klokt att avvakta och inta förhasta sig.

  Karin Teljstedt & Anders Tiger, Kristdemokraterna

  Punkt 10: Säkrare trafikmiljö för oskyddade

  Vi stöder förslagen i motionen. Det är angeläget att säkerheten för gående och cyklister förbättras. Speciellt med tanke på cyklisternas ökade hastigheter.

  Vi menar att man bör gå längre än motionärerna föreslår. Man bör måla ett fält för snabba cyklister i bilarnas körfält. Det skulle vara en anpassning till verkligheten. Många cykelpendlare kör redan där.

  Det inträffar återkommande incidenter mellan cyklister och fotgängare (barn som vinglar på sin cykel, barnvagnar, äldre med rollator, människor som springer till bussen). Låt oss komma igång med detta innan fler allvarliga olyckor sker.

  Karin Teljstedt & Anders Tiger, Kristdemokraterna

  Punkt 11: Byggnadstakt och bevarande av urskog i Ryssviken

  Majoriteten är också bekymrad över att bebyggelse planeras i en del av Ryssbergen. Vi verkar aktivt för att bebyggelsen ska minimeras, men inser hur svårt det är att skydda privat mark i attraktivt läge, utöver det skydd som liggande planering redan ger. I förslaget skyddas långsiktigt närmare 80 procent av Ryssbergen för överskådlig tid. Hela majoriteten har samma ambition.

  Då bekymrar det oss när Nackalistan antyder att majoriteten inte hanterar frågan seriöst. Nackalistan antyder ofta att oegentligheter, slarv och fusk sker i den kommunala administrationen. Inte sällan är antydningar grövre än de är i Nackalistans reservation i denna fråga.

  Vi menar att när det gäller majoritetens arbete i Nacka så är Nackalistans kritik obefogad. Men den spär på politikerföraktet.

  Då och då måste svåra överväganden göras och beslut fattas som inte gläder alla, men fusk sker inte, så vitt vi har funnit. När Nackalistan kan påvisa att fusk eller oegentligheter sker, så kommer Majoriteten stödja att det anmäls. Men något sådant fusk har inte påvisats. Hittills har Nackalistans perfida antydningar och ryktesspridning varit osakliga. De undergräver därmed tilltron till politiken och är till skada för hela samhällsklimatet.

  Karin Teljstedt, Kristdemokraterna
  Mats Gerdau, Moderaterna
  Hans Peters, Centerpartiet

  Punkt 12: Motion – Kommunal hemtjänst

  Primärt för oss är inte att säkerställa en viss driftsform, utan att samtliga aktörer som bedriver hemtjänstföretag i Nacka bedriver en kvalitativ verksamhet. Att våra seniorer får den omvårdnad och service de så väl behöver, att de känner sig trygga och delaktiga och har möjligheten att själva välja utförare har alltid högsta prioritet.

  Vi motsäger oss skarpt motionärernas resonemang kring ickevals-alternativ oavsett huvudman och poängterar vikten av konkurrensneutralitet i kundvalet. Kan man som senior av olika anledningar inte själv välja, finns redan idag en neutral process för det.

  Karin Teljstedt, Kristdemokraterna
  Mats Gerdau, Moderaterna
  Gunilla Grudevall-Steen, Liberalerna
  Hans Peters, Centerpartiet

  Punkt 14: Medverkan i projekt som har till syfte att sänka klimatpåverkan inom transportsektorn

  Transportsektorn är ett av de områden som skapar störst klimatförändringar. Och är allra svårast att påverka. Eftersom transporterna inte följer kommungränserna, så är detta ett synnerligen angeläget projekt. Det bör noga sammanlänkas med kommunens arbete med Agenda 2030.

  Karin Teljstedt & Anders Tiger, Kristdemokraterna

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 20/11-2019

  Ärende: -Detaljplan för Älta centrumkvarter i Älta

  Anders Tiger lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraternas
  partigrupp:

  Den plan för Älta centrum som är klar för granskning är efterlängtad och väl
  genomarbetad. Den har många fördelar, inte minst att Älta centrum får en bra
  dagligvarubutik som kan utgöra ankaret i ett fungerande centrum.
  Vi menar också att kulturlokalerna har fått en bra, central plats i centrum, som i
  kombination med den nya Stavsborgsskolan ger goda förutsättningar för Ältas kulturliv.
  Men det finns en oklarhet. I kommunens avtal (diarienr KUN2017/142) med bibliotekets
  anordnare, Dieselverkstadens bibliotek AB, etableras syftena med ett bibliotek och de
  förutsättningar som behövs för att detta skall kunna förverkligas. Där skrivs bland annat:
  ’För att kunna säkerställa en grundläggande nivå av biblioteksservice behöver ett
  bibliotek ha en lokalyta om minst 500 kvm och ligga centralt.’
  ’Det finns behov av studieplatser, tysta zoner, grupprum, enskilda studieplatser, större
  barn- och ungdomsavdelningar, plats för föredrag och programaktiviteter, utställningar och
  rum för aktörer som vill arrangera kursverksamhet av olika slag.’
  ’Biblioteken ska även kunna tillmötesgå medborgarnas behov av tysta och nedkopplade
  zoner.’
  ’Fram till 2025 kommer centrumanläggningarna i Nacka byggas om och biblioteken
  kommer att förändras, antingen genom ombyggnad eller helt nya lokaler. Viktigt blir
  digitala satsningar, utveckling av bibliotekens potential som mötesplatser och skapa flexibla
  lokaler för att möta framtida behov och generösa öppettider.
  I ovan beskrivna byggnadsprojekt finns goda möjligheter att skapa intressanta kulturkluster
  och samordna behov av lokaler tillsammans med andra aktörer som kulturhus, fritidsgård
  och skolor som ligger i närheten.
  De aktörer som ansvarar för driften av biblioteken under avtalsperioden kommer att ha
  inflytande i denna process och ska hållas skadelösa under en eventuell ombyggnads- eller
  omflyttningsprocess.’
  Detta är visserligen frågor som inte regleras i detaljplanen, men det är angeläget att planen
  inte utesluter möjligheterna för biblioteksanordnaren att kunna uppfylla avtalet. Ett vitalt
  bibliotek är av största vikt för lokalsamhället.
  Vi kristdemokrater vill därför försäkra oss om att planenheten i sin tur har försäkrat sig om
  att kommunens kulturenhet är överens med Dieselverkstadens bibliotek AB om att
  företaget haft tillräckligt inflytande i detaljplaneprocessen och att detaljplanen inte lägger
  hinder i vägen för att kunna uppfylla överenskommelsen.

  Utbildningsnämnden 7/11-2019

  Ärende: – Fördjupning om elever som lämnat grundskolan våren 2019 med låga resultat

  Karolina Johansson (KD) lät anteckna följande till protokollet:Det är förvisso ingen hög procentandel, men antalet elever som inte var behöriga att söka till gymnasiet eller som saknade fullständiga betyg känns inte tillfredsställande.
  Hur säkerställer vi att siffran i framtiden inte växer? I ärendet nämns det att en stor andel av eleverna är nyanlända som inte har hunnit läsa svenska tillräckligt länge. Vikten av att dessa elever undervisas av lärare med kompetens om språkutvecklande arbetssätt tillsammans med undervisning på modersmålet i form av studiehandledning är avgörande för hur de lyckas i skolan.I ärendet skrivs även att Flera rektorer vid kommunala skolor tar upp behov av ökat stöd från huvudmannens sida när det gäller insatser och verktyg för att få elever med hög frånvaro till skolan. Antalet s.k. hemmasittare ökar stadigt. Här behövs ett förebyggande arbete från centralt håll där mer kunskap kring dessa frågor inhämtas. Idén kring inkludering och att ha alla elever i samma klassrum har inte slagit väl ut. Behovet av platser för undervisning i särskild undervisningsgrupp växer och i nuläget finns många elever där vi inte tillgodoser enskilda behov. Detta är ett viktigt arbete att prioritera!

  Äldrenämnden 23/10-2019

  Ärende: -Utredning avböjda besök inom kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning

  Karin Teljstedt lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraternas grupp:

  Vi är angelägna om att andelen avböjda besök minskar och konstaterar såväl stor variation som möjliga korrelationer och förklaringsvariabler. Vi poängterar vikten av att inte justera ersättningskonstruktioner utifrån denna utredning enkom, utan materialet är en viktig del i kommande uppdrag avseende översyn av kundvalet som helhet. Att ”lappa och laga” ersättningsmodellen är inte vägen framåt utan det politikerinitiativ vi lagt och som nämnden i mötet antog har högre ambitioner än så. Avböjda besök är en av flertalet variabler vi bör ha med oss i arbetet med att säkra ett långsiktigt, livskraftigt kundval där våra äldre får sina behov tillgodosedda med god kvalitet.

  Kulturnämnden 22/10-2019

  Ärende: – Redovisning av kulturpeng läsåret 2018/2019

  Charlotte Wihk lät för Kristdemokraternas partigrupp anteckna följande till protokollet.

  ”Alla kulturskoleanordnare i Nacka får genom kundval ge vilka kurser i kulturutövning som helst. Det är verkligen öppet för mångfald i kultur. Det är ju absurt att be kulturnämnden att verka för en enskild kulturyttring hos anordnarna. Vi vill verka för valfrihet och mångfald, inte toppstyrning. Det är dessutom slöseri med skattebetalarnas pengar att nämnden ska behöva hantera denna typ av motioner. Motionsskrivarna bör istället uppvakta kulturskolorna direkt om de vill föreslå ett särskilt kulturutbud.”

   

  Kulturnämnden 22/10-2019

  Ärende: Motion – kurser i graffitimålning

  Charlotte Wihk lät för Kristdemokraternas partigrupp anteckna följande till protokollet.

  ”Vi måste vara rädda om skattepengarna och därför är det en rimlig, om än tråkig konsekvens, att man blir återbetalningsskyldig och inte får kulturpeng året efter om man inte redovisar vad man använt sin kulturpeng till. Vi beklagar att två förskolor i år inte får kulturpeng pga att de missat att skicka in redovisningen trots påminnelser. Vi har ett lätthanterligt system för hantering av kulturpeng i Nacka, som ger möjlighet för alla barn att få tillgång till professionell kultur.”

   

  Miljö och stadsbyggnadsnämnden 4/6-2019

  Ärende 3: Planbesked för fastigheten Ramsmora 1:1

  Anders Tiger och Joakim Franklin lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraternas grupp:

  Kristdemokraterna menar att planområdet borde anpassas till topografin på så sätt att utsträckningen mot norr når fram till den brant reser sig där. Därmed blir planområdet norr om Kummelnäsvägen ungefär lika stort som söder om vägen.

  Miljö och stadsbyggnadsnämnden 4/6-2019

  Ärende 5: Detaljplan för Fisksätra entré 

  Anders Tiger och Joakim Franklin lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraternas grupp:

  1. I samband med anläggandet av det nya entrétorget är det viktigt att också förstärka gångstråket från detta till Fisksätra torg. Gående kan i framtiden antingen välja att gå genom centrumbyggnaden eller via den tvärvända trappa som idag finns vid gångbrons södra fäste.

  För att stärka stråkbildningen mellan Fisksätras två torg bör denna trappa ges en ny gestaltning. En bred och inbjudande trappa vänd mot stationen är en konkret förändring som på ett tydligare sätt markerar stråket och förbättrar orienterbarheten för besökare.

  Trappan kan även gestaltas som en del av entrétorget och göra att platsbildningen ”spiller över” till gångstråket mot Fisksätra torg.

  1. Det är också viktigt att planen inte hindrar att en bilbro kan byggas över järnvägen intill planområdets nordvästraste del, den dag en multiarena eventuellt blir byggd i anslutning till de övriga sportanläggningarna norr om järnvägen.

  Utbildningsnämnden 9/5 -2019

  Ärende Elev- och föräldraenkät 2019

  Malin Gunnesson lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraternas grupp:

  KD är mycket glada över det fina resultatet som Elev- och föräldraenkäten 2019 visar. Personal och ledare inom skola och förskola gör på många sätt ett fantastiskt arbete.

  Precis som all statistik kan den läsas på flera sätt. I årskurs 3 uppger 96 % att de är trygga i skolan, i åk 6 uppger 86 % att de är trygga och i årskurs 8 är det 87 %. På alla sätt fantastiska siffror men det betyder också att 4 av hundra elever i årskurs tre inte är trygga i skolan. I åk 6 är det 14 av hundra och i åk 8 är det 13 av hundra.

  Det finns ett tydligt samband mellan trygghet och nöjdhet och att fortsätta arbeta med tryggheten i skolorna blir ett fortsatt viktigt område att fokusera på.

  En styrka hos enkäten är att den sett likadan ut under lång tid och på så vis har resultaten kunnat jämföras över tid. Det är också rimligt att anta att det som har mätts är områden som skolor och förskolor har fokuserat på. Inför kommande undersökning kommer KD att arbeta för att även frågor kring hur barn med NPF och deras föräldrar uppfattar skolan adderas till enkäten. Liksom att problematiskt hög skolfrånvaro kartläggs.

   

  Utbildningsnämnden 9/5 -2019

  Ärende politikerintiativ från Miljöpartiet ”Små homo sapiens dagliga utevistelse”

  Malin Gunnesson lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraternas grupp:

  KD instämmer i Alliansens avslag av politikerinitativet och motiveringen att det kan bli ett trubbigt instrument att definiera olika typer av förskolegårdar.

  KD vill dock anföra följande; I ljuset av att Nacka bygger stad och att antalet barn och unga kommer öka och därmed förskolor och skolor byggas är det viktigt att alla delar i kommunen, utbildningsnämnd, trafik- och exploatering, stadsbyggnadsnämnd och i slutänden fullmäktige tar sitt ansvar och tillser att barn får tillgång till de friytor de behöver för lek och utevistelse. Erfarenheter från andra kommuner (Stockholm) ger vid handen att det är mycket lätt hänt att börja nagga barn och ungas utemiljö i kanten då det i exploateringskalkylerna inte ger några pengar in till kommunen.

  Utan tydliga riktlinjer (Boverkets rekommendation är 30 kvm/barn i utemiljö uppfattar nog få som realistisk vid byggnation i stad) blir det lätt att ständigt göra fler och fler kompromisser med storleken på utemiljön.

  KD anser att kommunen måste ställa krav på kvantitativ och kvalitativ utemiljö vid samtliga förskolor även om dessa i huvudsak använder sig av park eller skog för sin huvudsakliga utevistelse.

   

  Kulturnämnden 19/02 -2019

  Ärende Avgiftsfria lovverksamheter, motion av vänsterpartiet.

  Charlotte Wihk lät för Kristdemokraternas arbetsgrupp anteckna följande till protokollet.

   

  Vi är alla överens om att kultur är viktigt för alla, och särskilt för barn och unga. För att säkerställa allas tillgång till kultur ger kommunen idag:

  • subventionerat kulturutbud genom olika stödformer,
  • gratis kulturskoleverksamhet för familjer med försörjningsstöd, och
  • gratis kulturaktiviteter i Fisksätra för alla Nackabor upp till 19 år, både under terminerna och loven.

  Detta anser vi är tillräckliga åtgärder för att göra kultur tillgängligt för alla, oavsett socioekonomiska förhållanden. Särskilt med tanke på att kommunens enkäter endast 2 % anger kostnaden som skäl till att de inte utnyttjade kulturutbudet.

  Det vi vill tillägga i denna fråga är att en avgift, även om den är symbolisk, ger en bättre kvalitet på kulturevenemanget/kursen/aktiviteten. Det som man betalar för värdesätter man mer. Som deltagare har man högre förväntningar och engagerar sig mer, för att man vill får ut något av det man har betalat för. Vi bör därför vara tydliga med att kultur är viktigt och att signalera detta genom att ge den ett pris. Ett pris som ofta är symboliskt för att det redan är subventionerat.

  Självklart vill vi ge alla möjlighet till kultur och alla de förtjänster som det för med sig. Kultur ska vara tillgängligt för alla och även av bra kvalitet. De som inte har råd har möjlighet att få avgiftsbefrielse enligt ovan gällande riktlinjer.
  Vi ser att kommunens engagemang för en tillgänglig kultur agerar på tre nivåer – som grundregel ser vi det som rimligt att kulturaktiviteter har en prislapp, för att det signalerar att detta är kvalitet och värt sitt pris. Att i nästa steg ge ett subventionerat pris visar att detta är viktigt för oss som helhet, varför kommunen tar sitt ansvar och bär en del av kostnaden. Till sist ser man genom kostnadsbefrielse för de mest utsatta till att kulturen verkligen blir tillgänglig för alla i samhället.”