• Ge ukrainska flyktingar möjlighet att läsa svenska!

  Pressmeddelande från Alliansen i Nacka

  Ge ukrainska flyktingar möjlighet att läsa svenska!

   

  Den 24 februari 2022 övergick Rysslands angrepp på Ukraina till en fullskalig invasion. Många ukrainare har flytt för sina liv och sökt skydd i andra länder, främst i Europa och många i Sverige. I Nacka bor uppskattningsvis 600 ukrainska flyktingar, varav 50 barn som går i skolan.

   

  De ukrainska flyktingarna omfattas av det sk massflyktsdirektivet, vilket innebär andra villkor än för övriga flyktingar och asylsökande. Ukrainaflyktingarna kan få uppehållstillstånd ett år i taget, de får en dagersättning och kommunerna ordnar tillfälligt boende för dem som behöver. Barnen har rätt att gå i skolan och de vuxna får möjlighet att läsa ”svenska från dag ett” via folkhögskolor och studieförbund. S-regeringen sa dock nej till att de ukrainska flyktingarna skulle få läsa svenska inom sfi.

   

  Kriget går nu in på sitt andra år och ser ut att bli långvarigt. Det medför att många ukrainare sannolikt kommer att stanna längre i Sverige än vad både de själva och vi i Sverige antog från början. Många har börjat rota sig här med jobb, nya vänner och barn som går i skolan. De börjar planera för ett liv i vårt land. Det finns därför skäl att på nytt lyfta frågan om att de ukrainska flyktingarna ska få möjlighet att läsa sfi och möjligen också delta i övrig vuxenutbildning. ”Svenska från dag ett” upplevs inte tillräckligt för att snabbt lära sig svenska. Just möjligheten att lära sig svenska är centralt för att delta i och klara sig i det svenska samhället. Vi vill undvika utanförskap och långvarig frånvaro från arbetsmarknaden och vi ska underlätta för dem som vill lära sig svenska.

   

  Det bästa vore givetvis om de ukrainska flyktingarna får samma rätt som övriga flyktingar att läsa inom sfi i hela landet och då krävs nya beslut från regeringen. En risk om Nacka inför en sådan möjlighet som enda kommun i länet är att det kan bli en ökad tillströmning till Nacka och att Nacka därmed får ta en oproportionellt stor del av kostnaderna. Därför vore det bra med en gemensam hållning i Stockholmsregionen.

   

  Mot denna bakgrund föreslår vi i Alliansen följande.

   

  Uppvakta regeringen om att flyktingarna från Ukraina bör får rätt att läsa sfi och att staten finansierar den utbildningen.

  Ta kontakt med andra kommuner i Stockholms län för att förhoppningsvis skapa en gemensam hållning kring sfi för ukrainare.

  Ge Nämnden för arbete och försörjning i uppdrag att utreda omfattning, kostnader och andra konsekvenser av om de ukrainska flyktingar som är bosatta i Nacka får möjlighet att läsa sfi och återrapportera till kommunstyrelsen.

   

  • Det gagnar ingen om avsaknad av ordentlig språkutbildning skulle leda till långvarigt utanförskap för de ukrainska flyktingarna. Därför är det dags för regeringen att ändra på dagens regelverk gällande sfi, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

   

  • Ukrainas försvar av sin frihet och sitt oberoende är en kamp som angår oss alla. En del av vårt stöd för den måste vara att ge ukrainska flyktingar möjlighet att bygga nya liv här, och då är det svenska språket avgörande, säger Karin Teljstedt (KD), kommunalråd.

   

  • En av de viktigaste förutsättningarna för att ta del av, och bidra till det svenska samhället är att lära sig svenska. Därför känns det självklart att även ukrainska flyktingar ska omfattas av sfi, säger Emma Eide (C), bitr. kommunalråd.

   

  • Att behärska det svenska språket är en viktig nyckel in i samhället, och då vi tyvärr inte ser möjligheter för ukrainska flyktingar att snart återvända till sitt hemland vill vi erbjuda bättre möjligheter till utbildning i svenska genom sfi, säger Gunilla Grudevall-Steen (L), kommunalråd.