• Redo att stärka det civila försvaret

  Vi får en hel del frågor om vår kampanj kring behovet av ett förstärkt civilt försvar. Här ska vi försöka besvara dem.

  Vad är det civila försvaret?

  Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft, främst mot ett väpnat angrepp. I fredstid handlar det om planering och förberedelser, för att i händelse av ofärd samhället ska kunna fungera och försvaras.  För oss är det extremt viktigt att vi börjar bygga upp den civila försvarsförmågan igen, anpassat för vår tid.

  Varför behöver det stärkas?

  KD Nacka har under våren arrangerat upplysande, om än inte upplyftande, seminarier i ämnet beredskap och civilt försvar. Sverige har sedan 1990-talet aktivt avvecklat det svenska försvaret, både det militära och det civila. Det har skett under regeringar av olika färg, som alla tycks ha trott på historiens slut och den eviga freden. Därför står vi i Sverige nu här yrvakna, med en enorm skuld att betala för vår underlåtenhet.

  Hur står det till i Nacka, då?

  Vår kommun är i många avseenden bättre rustad än de flesta andra, men att vi skulle vara tillräckligt förberedda i händelse av krig, är naivt att tro.  Även i Nacka kommer ett enträget och långsiktigt arbete krävas. Det kommer att sträcka sig mycket länge än en mandatperiod. Det kommer att krävas tuffa prioriteringar och svåra avväganden, och vi är övertygande om att vi Kristdemokrater, med vårt långsiktiga perspektiv, kommer behövas.

  Vad behöver vi göra?

  Beredskap på pappret innebär ofta att vi kan peka ut vem som har ansvaret för en funktion, men inte att vi kan veta att jobbet faktiskt blir gjort. Det kan gälla skyddsrum, sjukhusmateriel, nödvatten etcetera. Vi måste veta att det kan levereras, inte bara att det ska levereras. Att säkerställa kommunens och våra medborgares förmåga att klara en kris eller ett krig kommer att kosta pengar och tid. Men det måste göras.

  • Planering – Första steget är att skaffa kunskap och att planera, det är det minst kostsamma. Vi behöver lära oss skillnaden mellan kris och krig. Vid krig eller höjd beredskap träder specifika delar av svensk lag i kraft, inklusive grundlagen, vilket radikalt ändrar förutsättningarna. Vi måste planera för båda, på riktigt.
  • Prioritering – Därefter måste vi, utifrån realistiska scenarier, prioritera bland målen och våra åtaganden. Vad är absolut viktigast, och vad kommer längre ner? Vilka funktioner kan vi inte avvara utan att samhället faller ihop inför ett fientligt angrepp?
  • Kommunikation – Vi behöver aktivt inkludera medborgare och civilsamhälle, och säkerställa att alla känner till våra beredskapsplaner i lämplig utsträckning. Alla kan och ska inte veta alla detaljer då det skulle göra oss sårbara. Men det hjälper inte att etablera trygghetspunkter och informationsvägar, om medborgarna inte förstår eller känner till dem.
  • Lagerhållning trots kostnaderna – Att upprätthålla beredskap för kris och krig är inte gratis. Att exempelvis hålla lager av förnödenheter, mat, medicin och vatten är kostsamt. I bästa fall är en investering i beredskap onödig, i värsta fall kan den visa sig vara de absolut bäst investerade skattekronorna någonsin.
  • Lösa målkonflikter – I kris behövs fossila bränslen, men det står i konflikt med kommunens mål att vara fossilfri. Att krigsplacera människor inskränker den enskildes handlingsfrihet. Att avsätta mark och materiel på strategiska platser är inte optimalt i fredstid. Vi anser att vissa inskränkningar måste accepteras, utan att vi för den skull kastar andra mål överbord. Vi behöver hitta en kombination som fungerar.
  • Samarbete med region och stat – Vi måste tänka på att vår kommun har delansvar för hela vår region och hela vårt land. Vi måste ha hela landets försvarbarhet i tankarna när vi fattar lokala beslut. Nackas lokala effektivitet är inget värd om vårt lands frihet och självbestämmande inte kan försvaras. Men det är också så att våra lokala förberedelser har begränsat värde om inte regeringen och den statliga nivån också drar åt samma håll.

   

  Vi kristdemokrater är redo att arbeta för ett stärkt civilt försvar av Nacka och Sverige.