• Redo att ta otryggheten på allvar

   

  Nuförtiden pratar vi politiker mycket om trygghet. Det skulle vi gärna slippa.

   

  Det kan inte undgått någon att utvecklingen vad gäller kriminalitet och särskilt våldsbrott gått åt fel håll i Sverige på senare år. Skjutningar, sprängningar och mord som förr var förstasidesstoff i veckor när de väl hände, är nu vardagsmat och genererar föga mer än notiser. Detta är ett problem vi måste komma till rätta med, och det kommer att kräva resurser, hårt arbete och att vi gör upp med gamla ”sanningar”. Det kommer också att kräva både repressiva insatser, genom polis och rättsväsende, liksom förebyggande åtgärder som stärker familjer, skolor och samhällelig gemenskap.

   

  Egentligen är det inte trygghet vi borde tala om, utan säkerhet. Säkerheten är den faktiska risken att råka ut för brott eller olyckor. Trygghet är vad du känner – du kan absolut känna dig otrygg i en miljö där faror knappt inte finns. Det kan politiken aldrig till fullo avhjälpa. Politiken kan heller inte garantera eller ta fullt ansvar för din säkerhet – ansvaret för våldsbrott vilar alltid ytterst på förövaren. Men vi i politiken kan och måste göra vad vi kan, och detta är några av våra tankar kring kommunpolitiken i Nacka.

   

  Bygg tryggt och snyggt

  Den fysiska miljön vi lever och bor i påverkar oss och den kultur i återskapar. Den själsdödande fula arkitektur som präglar exempelvis mycket av Sveriges miljonprogram har bidragit till att cementera otryggheten där.  Nu bygger vi Nacka Stad, för fler bostäder behövs. Men när vi bygger ska det byggas tryggt och snyggt! Vi ska aldrig upprepa miljonprogrammens misstag. Trygg stadsplanering, god estetik och samarbete med externa aktörer är a och o för ett socialt hållbart Nacka.

   

  Poliser och trygghetsinsatser i kombination

  Ordningsmakten ska arbeta med och för medborgarna, och får aldrig bli osynlig. Förtroende mellan polis och allmänhet tar tid att bygga upp, men är en nödvändighet. Det ska vara en självklarhet att man kan och vill vända sig till polisen om något händer, var man än bor i Nacka.  Sedan 2015 har Nackapolisen minskat med en femtedel. Därför behöver vi fler och synligare poliser NU! För att komplettera har vi drivit igenom beslut om såväl ökad kamerabevakning som kommunvakter.

   

  Stärk det förebyggande arbetet

  Brottlighet och droganvändande är tätt sammanflätat, och går allt längre ned i åldrarna. Kommunens förebyggande arbete behöver stärkas för att möta en ny verklighet. Det måste vara ett fokus på små och tidiga stödinsatser för unga i riskzon. Ökad samverkan mellan skola-socialtjänst-polis-fritid, och ett nära samarbete med civilsamhällets organisationer.

   

  Familjerna är trygghetens grund

  Familjen är samhällets allra viktigaste gemenskap, Där har den uppväxande generationen har sin grundtrygghet, och där formas kulturen. Vi driver på för väl fungerande familjestödsprogram och ett aktivt arbete med avhopparverksamhet, våld i nära relation och hedersförtryck. Det måste vara lätt att få hjälp när man behöver det, och stigmatiseringen av att ta emot hjälp från det sociala måste minska.

   

  Ställ krav på skolan

  Efter familjen är skolan den institution som mest formar barn och unga. Det fria skolvalet gör att alla unga kan söka sig dit de vill, följa sina intressen eller pröva på något nytt. Alla gör idag ett aktivt skolval, vilket är utmärkt. Vi vill se till att alla väljer skolor dit de vill; inte för att de bara väljer bort något annat. Nacka ska helt enkelt ha bra skolor överallt. I Nacka ska det vara attraktivt att driva skola – och krävande. Kompetenta och engagerade lärare, förstärkt språkstöd i skola & förskola och en fungerade elevhälsa – allt behövs!

   

  Egen härd är guld värd

  Öka förutsättningarna för egen försörjning och att alla ska ha en realistisk chans att äga sitt eget boende. Vi behöver väl fungerande jobbinsatser och en förstärkt vuxenutbildning. Fler lokala jobb och en politik som alltid gör det mer lönsamt att arbeta än att gå på bidrag. Vi behöver dessutom ett stort och varierat utbud av bostäder, så att det finns många vägar till bostadskarriären.