• En budget som värnar välfärden i hårda ekonomiska tider

  Den politiska ledningen i Örebro kommun presenterar sin budget för 2021. Med en demografisk utveckling där andelen äldre och yngre blir allt större ökar utgifterna för välfärden. Att bygga nya äldreboenden, skolor och förskolor leder självklart till högre driftkostnader. Därför är det viktigt att Örebro kommun nu hushåller med befintliga lokaler och resurser på bästa sätt.

  – Skolan och äldreomsorgen är grundbulten i välfärden och en viktig prioritering i årets budget är att bemanningen inom Vård- och omsorgsboenden ska öka. Vi har också satt upp ett tydligt mål om att antalet personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd.

  – Det är glädjande att vi trots dessa internationell lågkonjunktur som kräver ekonomisk återhållsamhet ändå kan göra en satsning på äldreomsorgen och öka personaltätheten, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S).

  Åtgärder gör minskade driftkostnader

  Investeringar som senareläggs leder till 40 miljoner kronor i mindre driftskostnader. Också den kommunägda bolagskoncernen får ytterligare uppdrag att göra åtgärder för att minska kommunens driftkostnader. Många stenar harvänts i budgetarbetet, för att minska behovet av effektiviseringar.

  – Det gäller att alla verksamheter under kommunens hägn drar åt samma håll för att lösa det ekonomiska läget både nu och på lång sikt. Detta måste göras med förstånd och vi måste fortfarande se till att bolagen agerar marknadsmässigt och att deras åtgärder faktiskt ger en långsiktig effekt på ekonomin och inte bara i stunden, säger Jimmy Nordengren (C), tillträdande kommunalråd.

  Sammantaget innebär det att de generella effektiviseringarna i budgeten går från innevarande års 276 miljoner kronor till 70 miljoner kronor för 2021. Då har kommunen inte räknat in riktade statsbidrag till skola och äldreomsorg. Örebro kommun kommer därför att röra sig med samma nivå på välfärdens ramar 2021 som 2020, trots lågkonjunkturen.

  Satsning på äldreomsorgen

  För att stärka upp äldreomsorgen görs en riktad satsning på 15 miljoner kronor med ett tydligt uppdrag om att bemanningen inom vård- och omsorgsboende ska utökas.

  – De som arbetar inom äldreomsorgen tillhör välfärdens kärna. De äldre i Örebro förtjänar den bästa omsorgen. Därför känns det glädjande att vi tack vare tydliga ekonomiska prioriteringar och utökat statsbidrag från regeringen kan utöka bemanningen inom äldreomsorgen, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

  Välfärden värnas

  Programområdena barn och utbildning och social välfärd, där äldreomsorg ingår, står för majoriteten av den kommunala budgeten. Sammanlagt utgör de 78 procent av kommunens totala ekonomi.

  – För oss är en viktig prioritering att så mycket resurser som möjligt går till elever och personal. Vi har jobbat målmedvetet med att värna elevpengen genom att minska skolans investeringar för att i stället kunna lägga mer pengar på undervisning, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd.

  Ett hållbart Örebro

  Förra årets budget var historisk på grund av det nya arbetssättet utifrån de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Nu fortsätter detta arbete att genomsyra verksamheten.

  – De globala hållbarhetsmålen innebär både olika typer av klimatmål men också bland annat mål för social hållbarhet. Att jobba efter Agenda 2030 är av stor vikt för framtidens Örebroare, säger Jimmy Nordengren (C), tillträdande kommunalråd.

  Ladda ner ÖSB här.
  Ladda ner Driftbudgetram här.
  Ladda ner Investeringsprogram här.