• Stäng de friskolor som inte följer skollagen!

  Socialdemokraternas utspel att förbjuda religiösa friskolor är principiellt fel, det kolliderar med Europakonventionen om föräldrars rättigheter och löser absolut inte utmaningen med skolsegregationen. Ytterst handlar frågan om synen på religion och samhälle, om man bejakar civilsamhället fullt ut, om man ser religion som något positivt i ett pluralistiskt samhälle eller om religionstillhörighet bara är något som tillhör den privata sfären.

  Kristdemokraternas synsätt är att religionsutövning är en stor tillgång som en del av det civila samhället – en positiv mångfald och en viktig del i integrationen. Det måste få avspegla sig i utbildningspolitiken som uttrycks i Europakonventionen, där det tydligt slås fast att staten måste ”respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med deras religiösa och filosofiska övertygelse”.

  Vi är överens om att staten och det offentliga ska vara sekulärt – men skiljer oss tydligt i att samhället ska få vara religiöst mångkulturellt med avseende på utbildning och skola.

  Utspelet från (S) uttrycker ett grumligt synsätt på civila samhällets alla religiösa sammanslutningar och dess viktiga roll och uppgift i samhället. Vi är överens om att staten och det offentliga ska vara sekulärt – men skiljer oss tydligt i att samhället ska få vara religiöst mångkulturellt med avseende på utbildning och skola.

  Europadomstolen har slagit fast att rätten till pluralism inom utbildning är angelägen för att bevara det demokratiska samhället. För Sveriges kristna råd skriver ärkebiskop Antje Jackelèn följande ” Förvisningen av religionen till det privata livet och vurmandet för ett offentligt rum som är fritt från religion leder till en sorts kollektiv religionsblindhet Vi håller på att förlora förmågan att förhålla oss till religionens positiva och negativa sidor på ett adekvat sätt”. Ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle måste kunna organiseras med respekt för medborgarnas religionsfrihet, även när det gäller uppfostran och utbildning.

  I Örebro fungerar de flesta religiösa friskolor bra med en bred och mångfaldig elevsammansättning, med en trygg skolgång och goda skolresultat.

  Att motivet till förslaget handlar om att komma till rätta med segregationen i skolan är orimligt. Skulle cirka 70 religiösa friskolor av sammanlagt cirka 7000 skolor vara huvudproblemet när det gäller skolsegregation? Det finns säkert 100- tals kommunala skolor i landet där förtroendevalda politiker styr som har omfattande problem med segregationen, varför lägger inte (S) kraften på att lösa den utmaningen? I dag har cirka en procent av alla grundskoleelever i Sverige sin skolgång i en skola med konfessionell inriktning – där 58 är kristna, 11 muslimska, och en är judisk.

  Det är självklart att dåligt fungerande skolor, oavsett om det gäller kommunala eller konfessionella ska granskas av skolinspektionen – om det finns problem ska det åtgärds och i yttersta fall stängas. Om det krävs starkare lagstiftning så inför det, men problemet löses inte med att förbjuda 70 religiösa friskolor, där majoriteten fungerar alldeles utmärkt. I Örebro fungerar de flesta religiösa friskolor bra med en bred och mångfaldig elevsammansättning, med en trygg skolgång och goda skolresultat.

  När det gäller skolresultaten så presterar de konfessionella skolorna generellt sett bättre – det gäller andelen behöriga till yrkesprogram, det gäller meritvärde och det andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen. Tryggheten och arbetsron är god och det finns ett stort föräldraengagemang i skolor.

  Släng förslaget i papperskorgen och ta itu med grundproblemet med skolsegregationen, stäng de kommunala och religiösa friskolor som inte lever upp till skollagens bokstav!

  Lennart Bondeson

  Kristdemokraterna, kommunalråd

  Marlene Jörhag

  Kristdemokraterna, ordf Programnämnd Barn- och utbildning