• Ett Örebro för framtiden – budget och övergripande strategier 2020

  Ett Örebro för framtiden – budget och övergripande strategier 2020

  Ladda ner budgeten i sin helhet här.

  Örebro kommuns politiska ledning bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterar en budget redo att möta stora demografiska förändringar och klimatutmaningen.

  – I en tid där kommunsverige har stora uppgifter i att bygga äldreomsorg och skolor är vi bättre rustade än många andra kommuner, även om de kommande åren är väldigt utmanande, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S).

  Alla ska kunna leva ett gott liv i hela Örebro, i både staden såväl som på landsbygden. Detta gör kommunen bland annat genom att prioritera tidiga insatser i skola.

  – Skolan är en förutsättning för att vi ska kunna minska skillnaderna i elevernas möjlighet att klara skolan. Därför måste vi säkerställa att alla elever får en trygg skolgång och att vi ökar måluppfyllelsen, säger Marlene Jörhag (KD) kommunalråd med ansvar för barn och utbildning.

  För första gången tar kommunens budget och övergripande strategier avstamp i FN:s Agenda 2030. Det övergripande syftet är att fram till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och vidta åtgärder mot klimat- och miljöförändringar.

  – Den här resan ska Örebro kommun med på. Det här är de allra viktigaste utmaningarna vi har. Vi måste skapa en social hållbarhet för att minska klyftorna samtidigt som vi måste värna om vår miljö. Tar vi till exempel inte hand om våra vattentäkter så har vi inte rent vatten att dricka, säger Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

  Ett demografiskt skifte
  Den demografiska utvecklingen där andelen äldre och yngre hela tiden ökar gör att kostnaderna för välfärd hela tiden stiger. Skolor och äldreboenden måste byggas i en snabbare takt än på 60-talet, då utbyggnaden var rekordstor. I Örebro har vi tidigt börjat rusta inför detta. Vi har haft en stark nybyggnation av bostäder och ett växande näringsliv vilket gett oss en stor inflyttning av människor i arbetsför ålder som är positivt på längre sikt.

  Minskade klyftor och växande näringsliv
  Vi har arbetat hårt med att få till nya mötesplatser i hela kommunen, både i staden och på landsbygden. Till exempel har vi byggt Vox-parken i Varbergaskogen, ett nytt torg i Glanshammar och Vivallakullen för att inbjuda till möten och bryta barriärer mellan människor. Att bygga Kulturkvarteret är en fortsättning på detta.

  – För att bygga en attraktiv och skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt där fler jobbar är ett samarbete mellan kommun, näringsliv och skola av yttersta vikt. Den hållbara tillväxten är välfärdens motor och vi måste fortsätta vara en kommun där företag väljer att etablera sig och människor kommer för att jobba, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S).

  Ny budgetform
  För första gången är den övergripande budgeten skriven i en ny form. Alla nämnder styrs nu av alla budgetens kapitel vad det gäller inriktningar som kommunen ska sträva att jobba efter. Det innebär att större ansvar läggs på kommunpolitikerna i respektive nämnder att styra sin verksamhet utefter sin budgetram. Fördelar kommer vara att både besluten kommer närmare verksamheten och att alla nämnder samarbetar mot gemensamma mål. Det här arbetssättet ska stärka möjligheterna att samarbeta med civilsamhället.

  Effektiviserad inköpsstrategi och hyressänkningar
  Örebro kommun har en total driftsbudgetram på 8783 miljoner kronor. Förändring i driftsbudget mellan 2019 och 2020 är 254,9 miljoner kronor i ökade anslag till verksamheten.

  För att nå det finansiella mål som kommunen satt upp behövs det göras effektiviseringar motsvarande 120 miljoner kronor. Under budgetarbetet har det framkommit att det finns en stor effektiviseringspotential i inköpsrutiner för hela kommunen.

  – Förvaltningen har signalerat att det finns stora effektiviseringsmöjligheter om vi kan komma till rätta med felköp där andra produkter än de upphandlade köps in av misstag och vi har därför lagt ett krav på att effektivisering av inköp på 35 miljoner kronor, säger Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

  Förutom en effektivisering av inköp har kommundirektören fått i uppdrag att sänka sin hyra till kommunal verksamhet med 26 miljoner kronor. Utöver riktade omfördelningar kommer alla nämnder få ett generellt effektiviseringskrav på 0,7 procent.

  Störst del av den totala budgeten går till Barn och utbildningsnämnden och Social välfärd.

  – Här kommer behovet att fortsätta öka i flera år framöver eftersom det blir fler barn i skolorna och fler äldre som behöver omsorg, säger Marlene Jörhag (KD) kommunalråd med ansvar för barn och utbildning.

  Kontakt:

  Marlene Jörhag (KD), Kommunalråd med ansvar för barn och utbildning, 076-551 69 32

  Kenneth Handberg (S), Kommunstyrelsens ordförande, 070-585 09 39

  Per-Åke Sörman (C), Kommunstyrelsens Vice ordförande, 076-551 11 06