• Fortsatt hjälp från Bryggan för hemmasittare

  Den individuellt anpassade undervisningen som sker genom den sociala investeringen Bryggan implementeras nu i ordinarie drift.

  Den sociala investeringen Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse startade hösten 2017. Verksamhetens uppdrag är att erbjuda ett sammansatt stöd i form av behandling i kombination med skolundervisning på hemmaplan till elever med problematisk skolfrånvaro i grundskolan. Utöver stöd till eleven ska Bryggan även erbjuda familjebehandlande insatser.

  – Vi ser att vi har en mindre grupp elever som inte kommer till skolan alls, det försvårar självklart möjligheterna att nå kunskapskraven. Bryggan finns till för att hjälpa dessa elever upp på banan igen och jag är glad över att man söker ett helhetsperspektiv, där familjen är en självklar part i arbetet, säger Marlene Jörhag (KD), ordförande i programnämnd Barn och utbildning.

  Bryggan bygger på en politisk samverkan mellan programnämnd Barn och utbildning och Socialnämnden, men också samverkan mellan olika professioner. Runt eleven och familjen finns ett team av familjebehandlare, pedagog och fritidspedagog. Eleverna och deras familjer erbjuds samarbetsstöd, färdighetsträning och terapi i kombination med individuellt anpassad undervisning. Undervisningen sker i samarbete med elevens hemskola. Hittills har 17 elever tagit del av Bryggans insatser.

  – Tidiga insatser betalar sig i längden, både för individen och för kommunen. Hjälper vi de här barnen att komma på fötter nu så tror jag inte de kommer behöva stöd av samhällets på samma sätt längre fram., säger John Johansson (S) ordförande i Programnämnd Social välfärd.

  Resultatet från kommunens ekonomiska analys visar att Bryggan är mer kostnadseffektiv jämfört med köp av externa tjänster.

  – Tanken med sociala investeringar är att välja ut och satsa på ny verksamhet som på sikt kan dämpa kostnader. Projektet Bryggan blir nu del av den ordinarie driften då vi högt värdesätter att skapa möjligheter för individuellt anpassade lösningar där behov finns, säger Per-Åke Sörman (C), vice ordförande i Kommunstyrelsen

  Beslut fattas av Kommunstyrelsen den 9 juni

  Kontakt:

  Marlene Jörhag (KD), ordförande programnämnd Barn och utbildning, marlene.jorhag@orebro.se, 076-551 69 32