• Framåt för en hållbar trafikutveckling

  År 2014 antogs Örebro kommuns trafikprogram. Nu har en rapport om uppföljning presenterats med en rad slutsatser och framtidsspaningar.

  Tillsammans färdas Örebroarna 4,1 miljoner km per dag, det innebär ca 100 varv runt jorden. Trafikutvecklingen visar att antalet motorfordon i centrala Örebro har minskat, men trots detta så görs ungefär varannan resa i Örebro med bil.

  – Det är positivt att trafikens miljöpåverkan har minskat i Örebro och visar att vi går i rätt riktning. Vi behöver även fortsättningsvis underlätta för hållbara, effektiva och kapacitetsstarka trafikslag för att säkerställa låg miljöpåverkan och god framkomligheten för alla trafikslag i Örebro, säger David Gelinder (KD) presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad

  Förutsättningar för hållbara transporter kan delas in i olika kategorier, exempel på kategorier är täthet och närhet, restidskvoter, tillgång till kollektivtrafik och det kommunala vägnätet. Längden på det kommunala vägnätet av gång- och cykelbanor har stadigt ökat och 2019 uppgick det till 357 km, det är nästan en fördubbling sedan 2007.

  – Att längden cykelväg har ökat med ca 60% per invånare är en mycket positiv utveckling och ett hårt arbete ligger bakom resultatet. Nu fokuserar vi även på andra områden med mål om mer hållbara transporter i vår kommun, säger Linda Larsson (C), vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad

  Rapporten lyfter även trafikens miljöpåverkan och pekar på att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken i Örebro kommun har minskat med ca 25% sedan 2010. Detta är en bit på vägen men förändringstakten är för liten för att klara det nationella målet. Både lokalt i Örebro och nationellt så står personbilarna för två tredjedelar av utsläppen.

  – Örebro växer och sedan 2009 har vår befolkning ökat med ca 22 000 invånare, det innebär 22 000 fler örebroare som transporterar sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Denna rapport visar att vi kommit en bit på väg men också att vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra förutsättningarna för effektiva transportslag som tar mindre plats per person, både nu och för framtiden, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.