• Ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen

  Coronapandemin har visat på att äldreomsorgen i Sverige inte bara behöver tillföras resurser utan också utvecklas kvalitetsmässigt. Kristdemokraterna har tillsammans med sina samarbetspartier nu beslutat att anställa en medicinsk strateg med läkarkompetens i kommunen men också bekosta utbildningsinsatser till undersköterskor och sjuksköterskor.

  – Vi vill på olika sätt stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Att anställa en läkare är ett sätt att göra det. Det blir en viktig funktion i det strategiska arbetet framåt, i syfte att säkra en god omsorg om de äldre i vår kommun, säger Anna Andersson (KD), vice ordförande Programnämnd social välfärd.

  På kommande nämnd kommer 5 miljoner kr fördelas till följande:

  • medicinsk strateg med läkarkompetens
  • vårdlärare för att vidareutbilda redan anställda undersköterskor
  • betald specialistutbildning för sjuksköterskor
  • utvecklingsledare inom optimal bemanning samt
  • utvecklat säkerhetsarbete för krishantering och arbetet med våld i nära relation inom vård- och omsorgsförvaltningen

  Nedan kan du läsa ytterligare om vad varje punkt innebär.

  Medicinsk strateg med läkarkompetens,

  Kommunerna har ett ansvar för hälso- och sjukvård där kommunerna, efter överenskommelse med landsting (dagens Regioner), övertar ansvaret för hemsjukvård i den enskildes hem. Det delade huvudmannaskapet där Regionerna t.ex. ansvarar för läkarinsatser i den kommunala hemsjukvården och de särskilda boendena har i upprepade utredningar, utvärderingar och rapporter belysts vara problematisk. De huvudsakliga problemen handlar juridiska och organisatoriska hinder för en god samordning av vården och en alltför låg medicinsk kompetens.

  Kommunens nuvarande ansvar och befogenheter som huvudman i hälso- och sjukvårdsfrågor finns reglerat i hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Där framgår bl. a att kommunerna ska planera sin hälso-och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård och att kommunerna ska samverka med berörda aktörer inom området. Enligt 12 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen är kommunerna dock i dagsläget förhindrade att anställa eller på annat sätt i egen regi disponera över läkare för att delta i den direkta patientnära verksamheten i egenskap av läkare. Paragrafen medför dock inte hinder för att anställa en läkare för en kompetenshöjande tjänst i kommunen.

  Som ett förberedande steg inför den förmodade kommande äldreomsorgslagen inrättas en tjänst som medicinsk strateg med läkarkompetens. Inledningsvis kommer tjänsten vara en projektanställning på 50 procent i två år. Den medicinska strategen ska bl. a kunna få i uppdrag att bidra i utredningar och utveckling av utbildningar, vara stöd i det medicinska huvudansvaret samt delta i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningens olika aktörer i syfte att säkerställa fungerande strukturer för vården av äldre i kommunen.

  Vårdlärare, Yrkesutbildningscenter,

  För att genomföra satsningen av Äldreomsorgslyftet behöver Yrkesutbildningscenter, Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsnämnd anställa fyra vårdlärare fr o m sommaren 2021. Vårdlärarna kommer att kunna utbilda 150 – 200 studenter per termin i en satsning där dels undersköterskor får en kompensationshöjande insats samtidigt som de personer som vikarierar kommer att utbildas till vårdbiträde.

  Vidareutbildning till specialistsjuksköterska

  Vidareutbildning för sjuksköterskor till distriktsjuksköterska och Vård av äldre.

  Universitetsutbildning där 12 sjuksköterskor studerar med bibehållen lön under utbildningstiden.

  Utvecklingsledare för optimal bemanning

  Vård och omsorgsförvaltningen har behov av att utveckla bemanningsprocessen och hur arbetet med heltid som norm som påverkar bemanningsprocessen. Uppdraget är att arbeta med att nå heltid som norm och stärka enheternas bemanningsarbete på kort- och lång sikt på ett sätt som ger förutsättningar för såväl god arbetsmiljö, kvalitet som effektivare bemanning i verksamheten. Mottagare i arbetet är samtliga chefer och medarbetare i vård och omsorg.

  Säkerhetsarbete inom vård och omsorg

  Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan mars 2020 arbetat i krisledningsstab utifrån den rådande pandemin. Pandemin visade att det fanns behov av att tydliggöra och strukturera krisledningsarbetet i förvaltningen både vad gäller utbildning roller, beredskap m.m. Kommunfullmäktige antog 2019 Krisledning plan för Örebro kommun – Handlingsplan för extraordinära händelser. I den står det tydligt att varje nämnd ska upprätta en krisledningsplan året efter kommunens övergripande plan är antagen. Planen ska beskriva ledningsstrukturerna vid kriser, hur en kris upptäcks och identifieras. Behovet av uppdaterade krisledningsplaner och kontinuitetsplaner inom äldreomsorgen lyfts även av Socialstyrelsen. Förvaltningen ser behov av att ta fram en plan och organisation för kris- och säkerhetsarbete.