• Storsatsning på äldreomsorgen i Social välfärds budget

  Nu beslutar programnämnd Social välfärd i sin budget hur stadsbidraget på 54 miljoner till äldreomsorgen ska fördelas. 15 miljoner går till ökad bemanning och 5 miljoner till årliga kvalitetshöjningar och resten fördelas ut till verksamheterna. Utöver kvaliteten i äldreomsorgen fokuserar majoriteten på en ekonomi i balans och ett stärkt förebyggande arbete för unga i risk.

  – I spåren av corona uppmärksammas äldreomsorgen mer än någonsin, med erfarenheter och lärdomar att ta med sig framåt. Vi ser att vi behöver arbeta för stärkt kompetens och färre personal som besöker omsorgstagaren i hemvården, det är tydliga prioriteringar. Att leva i gemenskap är något vi också vill verka för, att hitta sätt att komma åt den ensamhet som greppat taget om vårt land. I det arbetet har civilsamhället en viktig funktion, och i år har vi avsatt pengar till en utvecklingspott som föreningar kan söka från, säger Anna Andersson (KD), vice ordförande i programnämnd Social välfärd.

  Arbetet med att nå en ekonomi i balans i alla nämnder och en långsiktigt hållbar ekonomi i hela programområdet är prioriterat. Under förutsättningar att det aviserade statsbidraget till äldreomsorgen beslutas av Sveriges riksdag kommer 15 miljoner kronor satsas på ökad bemanning inom vårdboenden. Arbetet mot ofrivillig ensamhet, ökad kontinuitet inom hemvården, stärkt kompetens och bättre arbetsvillkor hos personalen är andra prioriteringar.

  – Äldreomsorgen måste stärkas upp och det aviserade årliga stadsbidraget på 54 miljoner till Örebro kommun kommer vara en stor hjälp. Vi gör en stor satsning på ökad bemanning i vårdboenden och skärper kvaliteten i äldreomsorgen. Arbetet med att nå en ekonomi i balans är fortsatt prioriterat och jag kan konstatera att underskottet i programområdet har minskat från 145 miljoner i underskott 2019 till 50 miljoner i underskott 2020, säger John Johansson (S), kommunalråd och ordförande i programnämnd Social välfärd.

  Tidiga insatser riktade mot unga som riskerar hamna i kriminalitet, missbruk och/eller gängkriminalitet är det tredje fokusområdet. Programnämnd, Socialnämnd och Funktionsstödsnämnd ska prioritera kartläggning, analys och uppföljningar för att skapa evidensbaserade insatser, detta ska ske genom samverkan och dialog med andra aktörer, såsom skola, region, polis för att säkerställa ett väl fungerande arbete riktat mot unga. Att utveckla redan pågående arbete, med exempelvis sociala insatsgrupper, fältassistenter och familjecentraler är av stor vikt.

  – Det är viktigt att vi politiskt fortsätter att prioritera det förebyggande arbetet på ett systematiskt och evidensbaserat sätt. Det är en skyldighet vi har gentemot våra barn och unga och det är ett led i att nå ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, säger Annika Tholster (C), presidieledamot i programnämnd Social välfärd.

  Utöver detta ser den politiska ledningen att det är politiskt prioriterat att en pott för utvecklingsmedel för föreningar tas fram, så att nya föreningar, föreningar påverkade av pandemin och föreningar med innovativa lösningar på kommunens och samhällets utmaningar kan ges stöd.

   

  Beslut om programnämndens budget fattas på torsdagens nämndsammanträde.