• En meningsfull fritid

  Sverige som en del av Europa vilar på ett rikt kulturarv. En förståelse av vår egen kultur och historia är en förutsättning för att kunna möta och förstå människor från andra kulturer. Detta är av stor vikt eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Människan är en kreativ och skapande varelse, och skönhet och estetik hör till ett gott liv. Kulturen hjälper människan att växa och utvecklar demokratin. Kulturell verksamhet får inte styras av kommersiella intressen eller ensidigt partipolitiska idéer.

  Ett problem är att såväl ideellt engagemang som deltagande i kulturaktiviteter är ojämnt fördelat bland medborgarna. Samtidigt som engagemangsgraden generellt sett är hög i Sverige står många i socialt utsatta områden helt utanför det organiserade civilsamhället, personer som i större utsträckning även är arbetslösa. Detta är ett hot mot samhällsgemenskapen.

  Sundbyberg ska ha ett väl utvecklat huvudbibliotek. Vi ska också gärna ha bibliotek i våra andra stadsdelar. Sundbyberg har ett rikt och varierande föreningsliv. Idrott, motion och friluftsliv aktiverar många sundbybergare. Kommunen skall i samarbete med föreningar medverka till bra och varierande fritidsaktiviteter.

  Fritidsverksamheten ska främst vara inriktad på barn och ungdomar. Den ska riktas lika både mot flickor och mot pojkar. Bidrag till föreningar ska ges enligt ett enkelt regelverk som inte inbjuder till missbruk.

  • Kultur- och fritidsverksamhet ska så långt möjligt drivas inom ramen för civilsamhällets, det vill säga bland annat studieförbunden, föreningar, kyrkor och organisationer.
  • Det ska vara mer av grundstöd och mindre av detaljstyrning vid bidragsgivning
  • Organisationer som inte står upp för demokrati och mänskliga rättigheter ska inte kunna erhålla kommunalt stöd
  • Fritidskort till barn och unga. 
  • Kultur- och fritidsmiljöer skall vara drogfria
  • Bevara fritidsgårdarna i Rissne och Hallonbergen 
  • Utveckla Ursviks motionsområde till ett friluftsområde i världsklass.
  • Spontanidrotten är viktig. Därför ska det finnas möjlighet till detta i alla stadsdelar och det ska säkerställas i all fysisk planering.
  • Skötsel av en del idrottsanläggningar kan läggas på föreningar. Större fokus bör dessutom ligga på sponsring och reklam.
  • Förbättra motionsspåren
  • Kommunal tennisbana på Duvmossen för främst spontanidrott.
  • Staden ska sammanställa information och informera om de möjligheter till kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv som finns.
  • Stadens anläggningar såsom idrottshallar och skolor ska vara tillgängliga för föreningslivet.
  • Föreningar ska även erbjudas att själva driva anläggningar där så är möjligt.
  • Kultur ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med kulturinstitutioner och civilsamhället
  • Båtplatser integrerade i bullervallen på järnvägen och fler båtplatser utefter Hamngatan
  • Alla barn ska kunna simma
  • En ny ishall ska byggas på Örvallen