• Barnomsorg och förskola

  Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför skolan. Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola där respekt för barnet, barnets föräldrar, barnets kulturella och religiösa identitet och språk är grundläggande. Barnomsorg och förskola har också en särskild uppgift att fylla för barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov.

  Under en lång tid har vi sett en utveckling mot allt större barngrupper inom förskolan. Detta är olyckligt inte minst för de yngsta som har svårare att anknyta till många olika personer. Vi ser också en tendens att förskolan gynnas framför andra omsorgsformer vilket inskränker mångfalden och begränsar familjernas möjlighet att välja utförare.

  • Förskolan ska förmedla en värdegrund baserad på kristen etik och västerländsk humanism.
  • Alla barn ska kunna få utvecklas förutsättningslöst och nå sin fulla potential, oavsett kön. Barnen ska slippa medverka i politiska genusprojekt utan ska kunna få vara sig själva.
  • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska, ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper ska fastställas.
  • Vi ska ha en öppen förskola i varje stadsdel som ska ges möjlighet att integreras med den pedagogiska omsorgen. Staden ska genom avtal stödja Rissne Öppna förskola. Vi vill samutnyttja verksamheten med träffpunkternas lokaler.
  • Staden ska aktivt verka för att familjer erbjuds nya former av pedagogisk verksamhet genom att erbjuda en vikariepool för dagbarnvårdare och att ge pedagogiskt stöd till mindre verksamheter.
  • Mindre barngrupper ska prioriteras framför att barn till föräldralediga erbjuds fler timmar i förskola eller annan pedagogisk omsorg.
  • Möjlighet till plats i familjedaghem ska aktivt erbjudas alla familjer.
  • Familjer ska kunna utnyttja barnomsorgspengen för att även ta hand om egna och anhörigas barn.
  • Staden ska marknadsföra möjligheterna med barnomsorgspeng vid sidan av annan barnomsorg.
  • Maxtaxan på förskolan ska göras differentierad, vilket innebär att lägre inkomst innebär en lägre avgift. 
  • Minska förskolepersonalens administrativa och dokumenterande arbetsuppgifter – ge större utrymme för personalen att prioritera tid med barnen.