• Integration och samhällsgemenskap

  Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av den västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och rättstradition. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett mångkulturellt samhälle, som innebär att många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever sida vid sida och berikar varandra.

  En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar inte bara för de närmaste utan för hela samhället. Denna känsla av delaktighet, tillit och ansvarstagande är avgörande för ett gott samhälle.  När många invandrare kommer till ett land under kort tid sätts samhällsgemenskapen på prov. Att de som kommer hit snabbt lär sig språket och kommer i egen försörjning är avgörande. Integrationen börjar från dag ett och därför ska både svenskundervisning och sysselsättning ingå även för asylsökande. Genom heldagsaktiviteter redan under asyltiden motas utanförskapet och integrationen underlättas.

  Vi har redan idag problem med så kallade utanförskapsområden. Om vi inte lyckas med integrationen kommer problemen att fördjupas.  

  • Staden och regionen ska vara en förebild när det gäller att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
  • SFI-undervisning ska kombineras med praktik.
  • SFI ska erbjudas även under föräldraledighet.
  • Staden ska ha väl utarbetade planer för hur ensamkommande flyktingbarn snabbt ska kunna komma in i skolan, lära sig språket och få grundläggande kunskaper om det svenska samhället.
  • Staden ska uppmuntra och stödja föreningar som arbetar aktivt med att få med nyanlända i sina verksamheter.
  • Lovskola ska erbjudas alla elever som inte når målen i svenska som andraspråk.
  • Praktikplatser för nyanlända ska tillhandahållas
  • Det lokala näringslivet ska uppmuntras att delta i mentorskapsprogram för invandrare som vill starta eget.