• Miljö och trafik

  Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella värdena; miljö och naturresurser. Vi ska agera på ett sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna av vårt arbete.

  Vi ska satsa på att alla trafikslag får en bättre framkomlighet i vår stad. Detta kan ske genom att vi separerar de olika trafikslagen genom anläggande av gångbanor och cykelbanor där sådana saknas. Även bilar ska ha en bättre framkomlighet i vår stad.  Därför måste vi se över trafiksignalerna och optimera dessa för bästa framkomlighet. En del av trafiksignalerna kan säkert tas bort.

  Vissa huvudgator måste vi anpassa för den höga belastning som vi har på vägnätet. Vi måste framför allt se till att vi får god framkomlighet på de huvudgator som binder ihop kommunen. Här har Ursviksvägen en viktig roll.

  • Värna parker och grönområden, speciellt i Centrala Sundbyberg.
  • Kymlinge ska inte bebyggas. Gör området mer tillgängligt för sundbybergarna.
  • Genomfartstrafiken måste minska
  • Initiera en ny mobilitetsplan som inte är så bilfientlig
  • Bevara parkeringsplatser i Centrala Sundbyberg
  • Inför flexibla servicedagar
  • Tillskapa fler boendeparkeringsplatser i Stora Ursvik
  • Bygg ut den offentliga laddinfrastrukturen så att vi får fler laddstolpar på gatumark
  • Inför nya normer för parkering i nyproduktion så att de överenstämmer med efterfrågan
  • Differentiera boendeparkeringstaxan – sänk boendeparkeringskostnaden för de som inte har möjlighet att parkera på kvartersmark
  • Alla ska ha rätt till boendeparkering om de inte kan få plats på kvartersmark
  • Bättre trafikmiljö för cyklisterna
  • Bättre flyt i trafiken på vägarna för alla; separera gående och cyklister samt optimerade trafiksignaler. 
  • Nolltolerans mot nedskräpning av t ex fimpar; jourtelefon och sms-tjänst för att anmäla.
  • Underlätta för bilpooler
  • Bygg en brygga i Sundbyberg för kommande mälartrafik.
  • Ge Sundbybergs båtklubb förutsättningar att även fortsättningsvis ha en fungerande hamn i Bällstaån
  • Verkar för att flera hamnplatser etableras så att flera kan ha båt i Sundbyberg
  • Bussarna ska gå i tid.
  • Tvärbanan ska bli klar snarast i Rissne och Stora Ursvik