• En värdig äldreomsorg

  Alla medborgare ska kunna åldras i trygghet och med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.

  Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

  Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem. Det finns också personer som inte får den omsorg de behöver och som ett resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring men också oro och ångest.

  Boendet är centralt för alla. Behoven varierar över tid, och tillgängliga bostäder med möjlighet till gemenskap är något många efterfrågar, så kallade Trygghetsboenden. Där det finns möjlighet till gemenskap och viss tillgång till personal. Vi vill också ha mellanboenden, för äldre som inte är så dåliga att man behöver bo på särskilt boende. Dessa ska kunna sökas från 70 års ålder.

  • De olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov exempelvis genom profileringar och temaboenden.
  • Personalens behov av stöd och kunskaper behöver tryggas med en god personalpolitik och utbildning.
  • Integritet, delaktighet och valfrihet skall prägla synsättet inom äldrevården.
  • Anhöriga välkomnas att ha inblick och delaktighet enligt sitt eget önskemål.
  • De som så önskar skall kunna få vård i hemmet av anhöriga och få ekonomiskt stöd till detta.
  • En äldrepeng skall genomföras, vilket ger en valfrihet till att själv få välja äldreboende. Det får aldrig bli en ekonomisk fråga om man ska kunna få tillgång till den vård och omsorg man behöver.
  • Inrätta trygghetsboenden och mellanboenden i flera stadsdelar
  • Personalen ska få mer utrymme att påverka verksamheten.
  • Effektiviseringar och god kvalitet får inte bedrivas på bekostnad av sönderstressad personal.
  • Ersättningen i hemtjänsten ska höjas så att personalen får tid att sitta ner en stund med våra äldre.
  • Hellre fler händer i vården än dyra certifieringar.
  • Valfrihet för äldre avseende hemsänd mat, som tidigare inte ingått i valfrihetssystem ska införas.
  • De äldres mat ska bli ännu bättre och så nära hemlagad som möjligt.
  • Hög ålder ska beaktas som ett bedömningskriterium i kommunens biståndsbedömning av personer som ansöker om plats på vård- och omsorgsboende
  • Alla som fyllt 75 år ska inbjudas till en informationsträff för att få information om kommunens verksamhet och ges möjlighet att framföra önskemål.
  • Musikpedagogtjänsten ska få vara kvarn och vi vill utöka feriemusikuppträdanden till andra lov.
  • Större valfrihet för val av serviceinsatser inom hemtjänst erbjudas.
  • Alla över 85 år ska få plats på ett boende när personen själv bedömer att behovet finns. 
  • Vårdserviceteam ska inrättas med personal som avlastar vårdpersonalen arbetsuppgifter, exempelvis administrativa tjänster, service i form av transporter och städning med mera
  • Staden ska ha ett välutvecklat anhörigstöd. Det ska finnas tydlig information kring vilket stöd anhöriga har rätt till.
  • I samarbete med regionen ska team med läkare och sjuksköterskor inrättas för att förstärka hemsjukvården och minska antalet inläggningar på sjukhus.
  • Mobila enheter ska i inrättas i samverkan med regionen som kan ge vård i hemmet i de fall detta är en bättre lösning än inläggning vid sjukhus
  • Hemtagningsteam bestående av biståndsbedömare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor införs för att göra övergången från sjukhusvården till det egna boendet tryggare och anpassningen till vardagen bättre.  
  • Staden ska ha rätt att anställa läkare
  • Staden ska tillsätta en koordinator som samordnar civilsamhällets verksamheter för äldre.
  • Ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska ges goda förutsättningar att växa fram och driva verksamheten
  • Träffpunkterna ska få vara kvar och föreningslivet ska erbjudas att driva stadens träffpunkter. Samutnyttja träffpunkternas lokaler med den öppna förskolan.
  • Genomför ett åtgärdsprogram för att undvika tomma platser på särskilt boende i egen regi och öka tillgången till trygghetsboenden eller motsvarande, exempelvis genom en översyn av stadens lokalutnyttjande och antalet boenden i egen regi. 
  • Det ska finnas kuratorer tillgängligt i äldreomsorgen för samtalsstöd till de boende och anhöriga.
  • Äldresamtal ska erbjudas alla som fyllt 80 år som inte har hemtjänst eller bor i särskilt boende.