• Skolan – en plats för kunskap och kreativitet

  Nyfikenhet och sökande efter kunskap är ett grundläggande drag i den mänskliga naturen. Skolan har mot denna bakgrund i uppgift att ge varje elev så goda förutsättningar som möjligt att nå sin fulla potential. Men skolan har också ett fostrande uppdrag liksom en uppgift att stärka varje elevs självkänsla.

  Tyvärr lever inte alla skolor upp till detta. I allt för många klassrum är det allt för dålig studiero för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen optimalt. Mobbning förekommer vilket för en del elever leder till men för livet. Vi ser också hur många elever som är i behov av olika typer av stöd inte får hjälp i tid och inte sällan ”faller mellan stolarna”.

  • Skolan ska fostra eleven till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.
  • Inrätta en skolkommission som har till syfte att tillsammans med professionen och föräldrar finna långsiktiga lösningar.
  • Skolan ska fokusera på lärande och kunskap
  • Elever som inte uppnått målen i kärnämnena skall erbjudas sommarskola.
  • Lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid – det administrativa arbetet skall minska.
  • Inför “Kompissamtal” på lågstadieklasser
  • Nolltolerans mot mobbning. Både den som mobbar och den mobbade behöver omedelbart hjälp och stöd. Konkreta förslag mot mobbning: rastvaktssystem, tydligare ordningsregler, snabb föräldrakontakt. Hjälper inte detta ska mobbaren omplaceras.
  • Skickliga lärare ska ha en god löneutveckling under yrkeskarriären. 
  • Ett ”ansvarskontrakt” bör inrättas mellan elev, föräldrar och personal (om vad respektive förbinder sig att ta ansvar för att elevens skolgång skall fungera och att uppsatta mål skall kunna nås.)
  • Elevhälsan ska börja använda en kostnadsfri plattform för digitala vårdbesök, för att sänka tröskeln för vårdkontakter, öka tillgängligheten och effektivisera tidsanvändningen. Det ska inte vara någon kö till elevhälsan.
  • Undervisa om riskerna med rökningen, alkohol, narkotika och anabola steroider under hela skoltiden
  • Minska köerna till den kommunala musikskolan. Kreativt arbete gör att barnen klarar teoretiska ämnen bättre och ökar motivationen.
  • Ge rektorerna större befogenheter och möjligheter som pedagogiska ledare.
  • Inrätta profilklasser i exempelvis matematik.
  • I enlighet med Barnkonventionen ska det vara en självklarhet att skolavslutningar ska kunna ske i en kyrka. 
  • Läxläsning ska vara möjlig såväl på skolan efter skoltid som under tiden på fritidshem.
  • Arbetsmiljöronder ska göras i skolan där även eleverna deltar, för att identifiera arbetsmiljöproblem.
  • Ett ökat inslag av fysisk aktivitet skall finnas, såväl lärarledd som spontan i samband med raster 
  • Möjligheten att välja skola ska fortsatt vara en rättighet. En mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil ska finnas.
  • Aktivt skolval ska tillämpas oavsett om man söker till en fristående eller en kommunal skola.
  • Kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt
  • Strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin ska utvecklas för att barn i behov av stöd och hemmasittare ska kunna fångas upp i tid.
  • Särskilt begåvade elever ska uppmärksammas och ges det stöd de behöver för att kunna utvecklas ytterligare.
  • Kontinuerlig kompetensutveckling ska tillhandahållas för såväl skolledare och lärare som för övrig personal i skolan.
  • Ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet.
  • Skolan ska söka samarbete med civilsamhället för att få fler vuxna i skolan, exempelvis som rastfaddrar. 
  • Samarbete mellan skolor och polis bör utvecklas, gärna med en specifik polis som eleverna känner igen, knuten till varje skola.
  • Skoluniform ska tillåtas i Sundbyberg
  • Den som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska medverka till att återställa skadan.
  • Vid vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för framtida jobb vara ett centralt perspektiv.