• Fria och trygga familjer

  Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov – behovet att bli sedd och inte vara utbytbar.

  Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Ingen familj är dock den andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta.

  • Vi vill ha gratis familjerådgivning, så att familjerna hålls ihop bättre.
  • Föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas minst två gånger blivande föräldrar och föräldrar under barnets uppväxttid. Detta ska även finnas tillgängligt sommartid.
  • Särskilt stöd, tex genom ”separationsteam”, i samverkan med familjerådgivning/ familjeterapeut eller fristående, skall erbjudas i samband med separation och skilsmässa.
  • Förvaltningen ska i större utsträckning informera om möjligheten till familjerådgivning och andra stödfunktioner. 
  • Föräldraförsäkring ska vara flexibel – vi säger nej till kvotering. Fritt uttag av föräldradagar i tre år bör införas