• Hus och bostäder

  Vi tycker det är bra att Sundbyberg får ny kompletterande bebyggelse. Just nu bygger vi nya bostadsområden i Brotorp och Stora Ursvik, projekt som gör att Sundbyberg ökar sin folkmängd. Människor som ska ha kommunal service, kommunikationer, grönområden och livskvalitet.

  Människors livskvalitet avgörs inte bara av hur många kvadratmeter man bor på. Det handlar också om träd, natur, kommunal service och mysiga centra.

  I Sundbyberg finns idag oerhört gott om små lägenheter. Däremot är det ont om radhus och småhus, vilket gör att många unga familjer tvingas att flytta från kommunen när de skaffar barn och behöver ett större boende. Detta förhållande måste förändras.

  Sundbyberg bör ha en varierande bostadssammansättning med varierande upplåtelseformer för att motverka etnisk, social och ekonomisk segregation.

  Vi tycker att markanvisningar av kommunal mark ska  ges till den byggherre som bygger snyggast, energieffektivt och till lågt pris. Detta kan åstadkommas genom att vi anordnar tävlingar där intresserade byggherrar får visa vad de vill göra. Den som vinner tävlingen utifrån ovanstående kriterier får markanvisningen.

  • Sundbyberg ska vara både småstad och storstad. Vi vill bevara den unika småstadscharmen bl.a. genom att hålla ned bebyggelsens höjd och värna om en levande småskalig stadskärna. 
  • Den största delen av nya bostäder i Sundbyberg skall byggas i Stora Ursvik så att denna nya stadsdel blir färdigbyggd så fort som möjligt och kan fungera som planerat.
  • Det behövs fler hyresrätter i vissa stadsdelar i Sundbyberg. 
  • De få grönområden och markområden som finns söder om nuvarande E18 skall i stort värnas. Detta gäller särskilt området vid Golfängarna som vi tycker skall bevaras utan minsta intrång genom exploatering.
  • Nybyggnation ska alltid planeras i samarbete med de boende.
  • Bevara grönområden i Centrala Sundbyberg. Inga fler parker eller grönområden bör tas i anspråk för nybyggnation. Varje enskilt ärende måste noga granskas i fråga om boendemiljö, grönområden och parkeringsplatser, som redan är idag en bristvara, och därefter kan beslut tas.
  • De temporära barackerna på Rissne ängar ska avvecklas så fort som Duvboskolans utbyggnad är klar.