• Du ska känna dig trygg i Sundbyberg

  Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället måste vidare ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.

  Ofta när man talar om det brottsförebyggande arbetet handlar det om mer pengar och mer lagstiftning. Pengar och lagstiftning behövs och är viktigt, men kan inte ensamt lösa alla problem. Känslan av att någon bryr sig, att det finns någon att vända sig till, att någon ser och reagerar när något är fel, är ovärderligt. Familjens och skolans roll i det brottsförebyggande arbetet är därför centralt.
  Vi vill skapa en stad där alla känner sig trygga på gator och torg.

  För att staden ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som trygg. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar det dock om ett samhälle där medborgarna känner tillit, tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till tillit, ansvarstagande och civilkurage.

  • Förstärkt kameraövervakning i brottsutsatta områden
  • Förbättra det uppsökande arbetet med unga på glid för att förebygga utanförskap och minska otryggheten
  • Aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att uppmärksamma personer som återkommande förekommer i ärenden inom barn- och ungdomsenheten
  • En trygghetsbil ska rulla i Sundbyberg där föreningar och enskilda hjälper till med att förhindra brott.
  • Fler bostadsrätter i Hallonbergen för att öka ansvarstagandet i boendet.
  • Fler synliga poliser på gator och torg.
  • Stödcentrum för unga brottsoffer ska tillskapas.
  • Avhopparjourer ska utvecklas, dit personer som vill lämna sitt kriminella liv kan vända sig.
  • Bekymringssamtal, orosmöten och liknande bör erbjudas som behandling till personer som ingår i kriminella strukturer.
  • Inrätta ett trygghetscentrum i Hallonbergen där bland andra polis, ordningsvakter, nattvandrare, grannsamverkan, socialtjänst, räddningstjänst och avhopparjour kan samordna sitt trygghetsskapande arbete och ha kontakt med medborgare.
  • Kontaktmannaskap för unga som begått kriminella handlingar ska finnas.
  • Trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att miljöer skapas som upplevs otrygga.
  • Klotter ska omedelbart avlägsnas för att minska upplevelsen av otrygghet.
  • Stadens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera var tiggeri, gatumusicerande och annan liknande verksamhet inte får förekomma för att säkra trygghet och trivsel i vår offentliga miljö.
  • Dialog ska föras mellan kommunen och polisen med syfte att komma fram till så kallade medborgarlöften som en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
  • Personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på radikalisering och våldsbejakande extremism.
  • Allmännyttan ska tillhandahålla ett tillräckligt antal bostadssociala kontrakt.