• Jobb och näringsliv

  Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället och en god välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut.

  Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan vi bidra till att det blir lättare att driva företag. En kommun eller region med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Att förbättra attityderna till företagande är därför en angelägen politisk fråga. För kommunen handlar det om att skapa en förståelse för företagens situation och behov. Vi är även beroende av ett välfungerande och flexibelt utbildningssystem där människor i olika faser av livet kan utveckla sin kompetens.

  •  Stadens service till företagen ska tydliggöras genom att det införs servicegarantier, med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.
  • Göra det lättare för företag att följa regelverken från början genom råd, information och bra pedagogik.
  • Förbättra kommunens service genom att arbeta aktivt med personalutbildningar, lönekriterier och rekryteringsprofiler för handläggare som arbetar mot företag.
  • Ta reda på hur företagen utsätts för brott och otrygghet.
  • Tillsammans med näringslivet ta fram en åtgärdsplan mot den kriminalitet företagen drabbas av.
  • De offentliga upphandlingarna ska förenklas genom mindre detaljstyrda upphandlingar och förenklade förfrågningsunderlag.
  • Gymnasieskolan ska uppmuntra fler elever att starta och driva företag, exempelvis med stöd av Ung Företagsamhet 
  • Försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav.
  • Utmaningsrätt och Lagen om valfrihetssystem, LOV ska tillämpas för att öka mångfalden av utförare inom olika kommunala verksamheter
  • Staden ska i samverkan med näringslivet intensifiera arbetet för att fler personer långt från arbetsmarknaden ska kunna få praktikplats.
  • Staden ska stödja och uppmuntra arbetsintegrerande sociala företag.