• Skolan

  Kristdemokratisk utbildningspolitik fokuserar på kunskap, klassisk bildning och arbetsro. Vi arbetar för en skola där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och där alla barn behandlas med respekt. Skolan ska skapa förutsättningar för att varje barn ska få lära så mycket som möjligt, utvecklas och förverkliga sin potential. För att det ska vara möjligt krävs att skolan erbjuder kunskap för ett liv på arbetsmarknaden, men också klassisk bildning. Skolan ska inte bara rusta eleverna för arbetsmarknaden utan också ge förståelse för vårt samhälle för vår historia, vårt kulturarv samt de värdefulla dygder och den etik som förvaltats av kristen och västerländsk idétradition.

  Kristdemokraterna vill betona vikten av en skola som har höga förväntningar på både elever och personal. En skola som möter varje elevs utmaningar med tro på elevens potential att lyckas efter sin bästa förmåga. Mycket tyder på att senare decenniers resultatförsämringar i den svenska skolan kan förklaras av att den lärarledda undervisningen har minskat. Många studier har konstaterat att undervisning ledd av skickliga lärare är det bästa sättet för elever att nå målen för undervisningen.

  Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb, men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför ett livslångt lärande. Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola.

  Den psykiska ohälsan bland unga är ett samhällsproblem. Elevhälsan ska fortsatt förstärkas. Digital elevhälsa har införts i flera kommuner som ett komplement. Vi anser att Värmdö också bör utveckla en digital elevhälsa.  Det är viktigt att fortsatt utveckla samarbetet mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid. Därför ska en familjecentral öppna i år, för att tillsammans möta barn och familjer i behov av stöd.

  Kristdemokraterna var det första partiet som inför valet 2018 flaggade för att skolpengen behövde höjas. Så har också skett under den gångna mandatperioden.  Fortsatta satsningar kommer att krävas under kommande mandatperiod.

   

  Barnomsorgen och förskolan

  Kristdemokraterna anser att:

  • kommunen ska fortsatt värna valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare av barnomsorg och förskola.
  • kvalitet alltid ska vara styrande oavsett driftsform.
  • digital elevhälsa bör utvecklas i Värmdö.
  • kommunalt drivna och enskilda förskolor ska ges samma förutsättningar.
  • möjlighet till plats i familjedaghem ska aktivt erbjudas alla familjer.
  • mindre barngrupper ska prioriteras framför att barn till föräldralediga erbjuds fler timmar i förskola eller annan pedagogisk omsorg.
  • behovet av barnomsorg under obekväm arbetstid ska tillgodoses.
  • nolltolerans ska gälla mot mobbing.
  • öppen förskola ska finnas.
  • en servicegaranti ska inrättas som garanterar förskoleplats inom fyra månader. Om så inte sker ska ekonomisk kompensation utgå.
  • skolorna ska ha kompetens att tidigt kunna upptäcka barn i behov av särskilt stöd och ekonomiska medel för att sätta in de stödresurser som krävs i det enskilda fallet.
  • vi vill införa elevhälsogaranti som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan under skoldagen.

   

  Grundskolan

  Kristdemokraterna anser att:

  • välja skola ska fortsatt vara en rättighet. En mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil, är eftersträvansvärt.
  • Internationella Engelska Skolans etablering i Charlottendal är mycket positiv, vilket inte minst visar sig i de långa väntetiderna för att få en plats i skolan.
  • aktivt skolval ska tillämpas oavsett om man söker till en fristående eller en kommunal skola.
  • vi ser gärna att skolorna inför betyg från årskurs 4.
  • skolan ska i största möjliga utsträckning lämnas i fred från nya politiska experiment. Låt lärarna vara lärare och föräldrarna föräldrar.
  • rektorerna måste ges förutsättningar att leda verksamheten.
  • särskilt begåvade elever, och särbegåvade, ska uppmärksammas och ges det stöd de behöver för att kunna utvecklas.
  • nolltolerans ska gälla mot mobbning.
  • grundsärskolan ska ge eleverna, utifrån deras förutsättningar, samma möjlighet till träning, utbildning och lärande som övriga elever.
  • kontinuerlig kompetensutveckling ska tillhandahållas för såväl skolledare och lärare som för övrig personal i skolan.
  • kommunens kompetens- och rekryteringsplan för skolorna ska kontinuerligt uppdateras.
  • ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet.
  • det bör finnas fler vuxna i skolan, exempelvis klassmorfar eller klassmormor.
  • digital elevhälsa bör utvecklas i Värmdö.
  • en elevhälsogaranti ska införas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan under skoldagen.
  • varje grundskola ska aktivt, och utan dröjsmål, uppmärksamma elever som har hög frånvaro och vidta de åtgärder som krävs för att få tillbaka elever som har omfattande problematisk frånvaro.
  • grundsärskola ska ge eleverna, utifrån deras förutsättningar, samma möjlighet till träning, utbildning och lärande som övriga elever.
  • organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan genom dels planerade lektioner/aktiviteter, dels skolgårdar som uppmuntrar till rörelse.
  • barn med NPF-problematik ska ha rätt till en lämplig lärmiljö samt en fysisk skolmiljö och pedagogik som gör det möjligt att klara skolgången. Särskilda resursklasser eller undervisningsgrupper ska finnas tillgängliga för dessa barn.
  • den som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska medverka till att återställa skadan.
  • skolresan förstärks vad avser relationen till det lokala näringslivet.
  • läxhjälp i skolans regi ska erbjudas eleverna, efter ordinarie undervisningstid

   

  Gymnasiet

  Kristdemokraterna anser att:

  • ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet, exempelvis vad gäller lärlingsutbildningar, praktikplatser och studiebesök.
  • fler gymnasieelever ska ges möjlighet att läsa kursen entreprenörskap. Därutöver är det viktigt att stimulera till företagande på gymnasienivå till exempel genom UF (Ung Företagsamhet).
  • en elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag.
  • kontinuerlig kompetensutveckling ska tillhandahållas för såväl skolledare och lärare som för övrig personal i skolan.
  • alla elever ska ges möjlighet att återkommande träffa utbildad studie- och yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval.
  • varje gymnasieskola ska aktivt, och utan dröjsmål, uppmärksamma elever som har hög frånvaro och vidta de åtgärder som krävs för att få tillbaka elever som har omfattande problematisk frånvaro.
  • den som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska medverka till att återställa skadan.
  • nolltolerans ska gälla mot mobbning.
  • gymnasieskolan ska som helhet uppmuntra ideellt engagemang i föreningar, idrottsorganisationer och liknande.
  • möjligheterna att tillföra civilförsvarsutbildning till Gustavsbergs gymnasium bör undersökas.