• Ett Värmdö för alla

  Detta är en utgångspunkt för vår politik när det gäller personer med olika typer av funktionsnedsättning men även personer som på olika sätt hamnat i ett socialt utanförskap eller en social utsatthet. Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. Därför bör i normalfallet familjen och andra anhöriga ges en central plats i det stöd som ges. Men den egna familjen är inte alltid tillräcklig för att klara av alla utmaningar. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person – det personliga ansvaret ska alltid beaktas. Risken för diskriminering och negativ särbehandling är något som måste beaktas. Idag finns tyvärr många som lever i olika typer av utsatthet, särskilt sårbara är barn i otrygga hem. Runt var femte barn lever exempelvis i förhållanden där båda eller någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av alkohol. Alltför många ungdomar har även själva destruktiva dryckes- och drogvanor.

  Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är en av vår tids största utmaningar. Det krävs såväl förebyggande som akuta insatser.

  Kristdemokraterna anser att:

  • Hamnens verksamhet ska utvecklas för att ännu bättre stödja framförallt barn och stärka stödet till föräldrar.
  • det ska finnas en familjecentral i Värmdö.
  • samarbetet Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid, SSPF, ska utvecklas.
  • strukturer för samverkan mellan förskola , skola, socialtjänst och ungdomspsykiatrin måste stärkas för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid.
  • kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck.
  • det sociala arbetet ska ha fokus på att förebygga och hjälpa personer att inte hamna i ett beroende av försörjningsstöd.
  • samverkan med försäkringskassa och arbetsförmedling ska utvecklas för att minska antalet personer med ekonomiskt försörjningsstöd.
  • kommunen ska fortsatt vara ett föredöme i att anställa fler personer med funktionsnedsättning.
  • utifrån förmåga och förutsättningar ska praktik, lärlingsplats eller ordinarie arbete kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet.
  • kommunen ska i sin bostadsförsörjningsplan ha en tydlig ambition att säkerställa försörjningen av bostäder för personer med funktionsvariation.
  • utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariation ska utvecklas.
  • Bostad först-modellen ska utmynna i en ”tak över huvudet-garanti”.
  • Kvinnojouren, brottsofferjouren och Manscentrum ska vara viktiga samarbetspartners för kommunen.
  • en långsiktig och hållbar plan för korttidsverksamhet måste tas fram.