• 40 år för människovärdet – Kristdemokraterna i Värnamopolitikens centrum

  Lokalavdelningen i Värnamo kommun är en av Kristdemokraternas äldsta. Den startade redan samma år som partiet, dåvarande KDS, bildades – 1964. Idag är värnamoavdelningen en av de tyngsta avdelningarna i jönköpingsdistriktet av Kristdemokraterna, som i sin tur är det största distriktet i partiet.

  Denna historik skrevs till lokalavdelningens 40-årsjubileum den 29 mars 2004.


  Bakgrund

  Från 1950-talets senare del började en föreställning om att samhället var på väg att förlora sin historiska identitet att växa sig allt starkare. Man menade att de värderingsförskjutningar som skett under efterkrigstiden, ofta beskrivna i termer av värdenihilism och rättspositivism, hotade att undergräva den traditionella samhällsgemenskapen, byggd på små naturliga gemenskaper, exempelvis familjen. Denna strömning fångades till stor del upp av en rörelse som kallades Kristet Samhällsansvar (KSA), men gjorde sig även gällande inom de etablerade partierna.

  Det var framför allt kristendomsämnets ställning i skolan som kom att bli den stora symbolfrågan. Efter en namninsamling i frågan, som samlade över två miljoner (2 000 000) underskrifter, insåg många att det fanns underlag för ett parti som sökte sina ideologiska rötter i den kristna kyrkans urkunder och skrifter också i Sverige. Vid denna tiden fanns det nämligen sedan länge etablerade och statsbärande kristdemokratiska partier i Europa och andra delar av världen, så varför skulle inte även Sverige kunna ha ett? Den 20 mars 1964 bildades så KDS (Kristen Demokratisk Samling) vid ett möte i Stadsmissionens lokaler i Stockholm. Partiets förste ordförande blev Birger Ekstedt, en av förgrundspersonerna i KSA.

  1960-talet – Snabbstart och pionjäranda


  Faktaruta

  [Ordföranden]


  Även i Värnamo fanns det människor som längtade efter ett nytt parti byggt på kristna värderingar. Många kände sig inte längre hemma i sina gamla partier. Endast ett par veckor efter partiets bildande i Stockholm, grundades en lokalavdelning i Värnamo, vilken därmed torde vara en av landets äldsta lokalavdelningar. Detta skedde vid ett möte på Värnamo Ungdomshem. Mötet hade initierats av Eric Lindberg, som sedan kom att vara en av partiets förgundsfigurer i värnamopolitiken under flera år. I den första interimsstyrelsen var Sven Eric Toorell ordförande.

  År 1966 bildades ett ungdomsförbund till partiet vid dåvarande KDS riksting i Sundsvall – Kristen Demokratisk Ungdom (KDU). Bara någon vecka senare bildades en lokalavdelning i Värnamo, vilken därmed kanske är landets äldsta lokalavdelning.


  Faktaruta

  [Valresultat]


  Vid kommunvalen år 1967 ställde KDS i Värnamo upp för första gången och fick direkt in tre ledamöter i Värnamo kommunfullmäktige – Sven Eric Toorell, Lars Sjöholm (yngst i kommunfullmäktige) och Eric Lindberg. Detta står som en bjärt kontrast till riksplanet, där partiet fick kämpa i motvind under ytterligare många svåra år. Trots detta präglades pionjärtiden av ett oförtröttligt ideellt engagemang och en stark vilja att förändra samhället – med både mer och mindre realistiska idéer.

  Under hela 1960-talet ökade medlemsantalet ständigt och 1969 hade värnamoavdelningen 166 och KDU-avdelningen 150 medlemmar. Denna tillväxt, i kombination med den förestående kommunsammanslagningen, medförde att man behövde en riktig partilokal för att kunna möta framtidens behov. I september 1969 kunde KDS och KDU Värnamoavdelningar så förvärva den källarlokal på Växjövägen, som sedan dess har fungerat som partilokal och naturlig samlingspunkt. Samma år valdes Lars Sjöholm till ordförande för Värnamo KDS.

  1970-talet – Politik och engagemang


  Faktaruta

  [Motioner]


  En av KDS första motioner lades av Eric Lindberg och handlade om att Brogården skulle bli ett hem för alkoholskadade. Sedan dess har partiets företrädare varit flitiga i kommunfullmäktiges talarstol och lagt mängder av motioner och förslag. En del av dem har bifallits och andra inte.

  Från sitt inträde i värnamopolitiken försökte partiet hålla en egen linje och navigera mellan de båda blocken, men stödde ofta de borgerliga majoritetspartiernas förslag. Vid valet 1976 fick KDS in sin fjärde ledamot i Värnamo kommunfullmäktige – Herrmy Nenkert. Vid årsmötet år 1977 tog hon även över ordförandeklubban efter Lars Sjöholm. Herrmy Nenkert kom att prägla partiavdelningens arbete och bli dess ansikte utåt under en lång följd av framgångsrika år.

  Medlemsengagemanget har alltid varit högt i värnamoavdelningen. Väl medvetna om vikten av en god medlemsvård har avdelningsstyrelsen även anordnat mängder av opolitiska aktiviteter. Exempel på detta är loppmarknader, bussresor och adventsauktioner. Några som har kommit med många initiativ är ungdomarna. Under hela 1970-talet var KDU i Värnamo en av landets största och livaktigaste lokalavdelningar, som bland annat anordnade bilrallyn, utbildningar och fester som lockade folk även från andra avdelningar. Det är viktigt att ha roligt i politiken och utan alla dessa arrangemang hade kristdemokratin i Värnamo knappast kunnat växa så mycket som den gjorde.

  1980-talet – Konsolidering och tillväxt

  Politiskt präglades 1980-talet av ett utökat ansvarstagande för Värnamos politiska utveckling. Under en följd av år sedan slutet av 1970-talet hade de borgerliga partierna tappat väljare. Efter att under lång tid ofta ha stött den borgerliga majoritetens förslag var det därför inte oväntat att KDS inbjöds att dela kommunledningsansvaret. Från och med 1985 har Kristdemokraterna varit en självklar och betydelsefull del i den borgerliga samarbetsallians, Samarbetspartierna, som har lett ett blomstrande Värnamo i decennier. Det delade kommunledningsansvaret medförde att många kristdemokrater började få ansvarsfulla poster i styrelser, nämnder och kommunala bolag. Så har exempelvis Christer Fjordevik varit Skolstyrelsens (numera Barn- och utbildningsnämndens) ordförande sedan 1988. Detta ökade ansvar har medfört att partiets företrädare successivt har blivit alltmer pragmatiska och realistiska i sina politiska utspel.

  För varje år under 1980-talet fortsatte medlemsantalet att öka i värnamoavdelningen. Aktiviteten och engagemanget var oförändrat högt. Värnamo KDU, som under lång tid varit en av de största lokalavdelningarna i Sverige, såg dock engagemanget tryta allt mer tills avdelningen lades i malpåse någon gång i mitten av 1980-talet.

  Kristdemokratiska kvinnoförbundet (kd-k) bildades år 1982, men har ännu ingen lokalavdelning i Värnamo. Det kan bero på att kvinnor alltid har haft framskjutna poster och en stark ställning i värnamoavdelningen.

  År 1987 bytte partiet namn till Kristdemokratiska Samhällspartiet (KdS) och bekräftade därmed sin samhörighet med den internationella kristdemokratiska rörelsen.

  1990-talet – Framgång och makt

  Valet 1991 blev den dittills största framgången i partiets historia. I Värnamo fördubblades antalet kristdemokrater i kommunfullmäktige och därmed den politiska makten. I majoritetsgruppens interna förhandlingar lyckades Kristdemokraterna utverka representation i samtliga nämnder och flera nya ordförandeposter, bland annat för Värnamo Energi och Överförmyndarnämnden. Valet 1994 innebar en tillbakagång och KdS tappade ett mandat i kommunfullmäktige, vilket man dock lyckades återerövra i 1998 års val.


  Faktaruta

  [Viktiga årtal]


  Valet 1998 innebar ett rekordval för Kristdemokraterna. I kommunfullmäktige satt det åter åtta kristdemokrater, antalet ordförande- och viceordförandeposter och nämnduppdrag ökade starkt och i Landstingsfullmäktige fanns det nu två ledamöter från Värnamo kommun. Som om inte detta var nog, så kom tre av riksdagens 42 kristdemokratiska ledamöter från Jönköpings län. Under hela 1990-talet har Värnamos kristdemokrater, pålitligt och troget, fortsatt att ta sin del av det delade ansvaret för den framgångsrika ledningen av Värnamo kommun.

  1999 var det val till Europaparlamentet. Vid detta val gjorde Kristdemokraterna Värnamo sitt bästa valresultat genom tiderna med 19,3% (7,7% i hela Sverige) – en ökning med 6,5 procentenheter sedan förra EU-valet. Valresultatet kan förklaras med att Christer Fjordevik var en av de främsta kandidaterna på listan. Hade valresultatet gällt ett val till kommunfullmäktige så hade Kristdemokraterna varit näst största parti i Värnamo.

  Under några år i början på 1990-talet gjorde KdU en comeback i Värnamo. Man ordnade bland annat några uppmärksammade aktioner och sände även närradio innan engagemanget åter tröt.

  1992 startade KdS som första parti ett seniorförbund – Kristdemokraterna seniorförbundet (ks)1995 bildades en avdelning av Seniorförbundet även i Värnamo.

  I samband med att hon tog ett ökat ansvar i Seniorförbundet passade Herrmy Nenkert samma år på att lämna över ordförandeklubban till Helen Krogell, efter att ha stått i ledningen för KdS Värnamoavdelning och präglat värnamopolitiken som flitig motionär under 18 års tid. Därmed inleddes en föryngring av styrelse och politikerkår samt en förnyelse av det interna partiarbetet, som kom att accentueras än mer 1998 då Arnold Carlzon valdes till ordförande.

  Under 1990-talet avstannade medlemsutvecklingen, för att stabilisera sig på ett medlemsantal runt 350 medlemmar, men fortfarande är värnamoavdelningen en av landets största lokalavdelningar.

  1996 bytte partiet återigen namn – nu till Kristdemokraterna (kd) kort och gott.


  Faktaruta

  [Vitsippspriset]


  1997 delade Kristdemokraterna Värnamo för första gången ut ett pris för att uppmuntra och uppmärksamma positiva företeelser i vårt närsamhälle, oavsett om de sker i det tysta eller i strålkastarljuset –Vitsippspriset. Sedan dess har priset delats ut varje år och rönt stor uppmärksamhet bland värnamobor och media.

  1998 startade Kristdemokraterna Värnamo sin hemsida (www.varnamo.kristdemokraterna.se), en av de första lokala partihemsidorna såväl i kommunen som i landet.

  2000-talet – Tid för Kristdemokraterna

  2000-talet inleddes med några år av konsolidering. För ett parti som snabbt får ökat ansvar är det viktigt att matcha fram och utbilda många nya till politiska uppdrag. Partiarbetet har präglats mycket av att finnas ute i Värnamo centrum för att lyssna på människor, bjuda på kaffe, sälja lotter med mera.

  2002 var det åter valår. Valrörelsen var intensiv och i Värnamo förde vi fram Christer Fjordevik som vår kommunalrådskandidat. Vi hade även turen att få besök av vår partiledare, Alf Svensson. Han besökte oss en långlördag när solen lyste som grannast och centrum var fyllt av glada människor, ja det var som lilla julafton. En annan höjdpunkt under valrörelsen var debatten mellan Maria Larsson (kd) och Carina Hägg (s), då valets skiljelinjer blev oerhört tydliga.

  Trots oförändrad andel av väljarnas röster (15,3 %) tappade vi ett mandat i Kommunfullmäktige, vilket var en besvikelse efter en så engagerad valrörelse. Med en lägre profil på valrörelsen hade förmodligen resultatet inte alls blivit så bra som det ändå blev. Trots samma antal ledamöter i kommunfullmäktige fick Kristdemokraterna fler väljarröster än Moderaterna och blev därmed för första gången näst störst av Samarbetspartierna. Detta medförde att vi gjorde anspråk på, och fick, kommunalrådsposten som 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen. Den gick naturligtvis till Christer Fjordevik.

  Även 2003 var ett valår. Denna gång var det folkomröstning om Sverige skulle gå in i EMU:s tredje steg, det vill säga införa Euron som ny valuta. Kristdemokraterna hade ställt sig på ja-sidan, men efter en intensiv valrörelse fick vi än en gång se oss stå på förlorarsidan i en folkomröstning.

  2004 fyller partiet och värnamoavdelningen 40 år och därmed slutar denna historiesammanfattning. Du kan fortsätta följa Kristdemokraterna Värnamo här på vår hemsida:
  [www.varnamo.kristdemokraterna.se]

  Håkan Johansson, Herrmy Nenkert, Gunnar Crona, Lars Sjöholm


  Läs mer

  Snabbfakta om Kristdemokraternas historia i Värnamo:
  [Snabbfakta]

  På webben sedan 1998
  [Webbplatsens historia]

  Läs mer om kristdemokraternas historia i Sverige:
  [http://www.kristdemokraterna.se/Om-oss/Historia/]