Välkommen till Väsby

VälkommenVi kommer att prioritera följande:

praktikplats erbjuds så fort som möjligt för att den enskilde lättare
ska komma in i samhället och få in en fot på arbetsmarknaden.
invandrarföreningar som tar ett socialt ansvar uppmuntras och ges stöd.
ensamkommande flyktingbarn/ungdomar välkomnas och ges en bra start i det nya livet i Sverige.
svenska för invandrare (SFI) undervisningen anpassas till den enskildes situation.
• kommunens anställningspolicy ska spegla samhället i fråga om etnisk mångfald.

Social omsorg genom hela livet

SocialVi kommer att prioritera följande:

• det sociala arbetet bland ungdomar eftersträvar att möta problemen tidigt och mer resurser ska satsas på olika former av fältarbete och fler
vuxna förebilder i ungdomsmiljöer.
• kommunen avsätter medel i budgeten för framtidskonton som ska användas till förebyggande verksamhet främst för ungdomar.
• kommunen ska erbjuda ett lågtröskelboende och mötesplats för personer med missbruk.
• kunskapen om våld i nära relationer ökar och blir föremål för ett
större fokus.
• kommunen ska stödja kvinno-, tjej-, mans- och brottsofferjourerna.

Funktionsnedsättning är inget handikapp

FunktionVi kommer att prioritera följande:

• en eller flera lekplatser för barn med funktionsnedsättning anläggs.
• de anhörigas behov erkänns, uppmärksammas och tillgodoses.
• alla bostäder för personer med funktionsnedsättning ska vara
fullvärdiga och uppfylla moderna krav.

• personer i behov av insatser ges möjlighet att välja utförare inom fler
områden.

Äldreomsorg med valfrihet

ÄldreVi kommer att prioritera följande:

• den äldre fortsatt ska ha valfrihet att välja hemtjänstutförare, korttidsboende eller vård- och omsorgsboende. Allt utifrån den enskildes önskemål.
stödet till anhöriga utvecklas och att deras behov erkänns, uppmärksammas och tillgodoses.

• att kommunen tillhandahåller akuta korttidsplatser utan föregående
biståndsprövning.
dagverksamheten för äldre utvecklas.
frivilligorganisationernas engagemang och kraft tillvaratas och stöttas.

Trygg och lärande skola

SkolanVi kommer att prioritera följande:

• alla elever ska ha behörighet till gymnasiet när de lämnar grundskolan.
föräldrarna ska ses som en viktig resurs i skolan.
• det införs en elevhälsogaranti som ger rätt till elevhälsovård samma
dag.

elevens ansvar för sin egen utbildning måste betonas.
• skolornas lokaler är fysiskt tillgängliga för alla så att alla får en reell
möjlighet att välja skola.

Familjen i vardagen

FamiljenVi kommer att prioritera följande:

• det arrangeras fler former av föräldrautbildningar under hela barnens uppväxt.
• det införs familjerådgivningscheck för två besök till alla som fått barn
de två senaste åren.
• det tas fram en barnomsorgscheck som ger föräldrar verklig möjlighet
att välja barnomsorgsform.
gruppstorlekarna i förskolan minskas till maximalt 12–15 barn i grupperna, beroende på ålder.
familjecentralen utvecklas. Det är viktigt med ett samlat stöd och kompetens runt familjerna och de samordnas.

 

Vårt program i kort och lång form.


Alla tre (MF14040240) 55x40

De närmaste dagarna kommer vi att portionsvis publicera vårt lokala partiprogram inför valet. Du kommer att se dem i extrem kortform, men naturligtvis finns det en lång version också med mer motiveringar till förslagen.

Här hittar du den: Valmanifest Kristdemokraterna Väsby 2014

Om du undrar något mer, så hittar du oss varje vardag i Valbyrån i Centrum kl 11-13 och 17-19, samt på lördag kl 11-15.

Kristdemokraterna på en minut

Lokaltidningen Vi i Väsby låter de lokala partiernas företrädare tala fritt i en minut om varför man ska rösta på dem. Resultatet publiceras i form av videoklipp på deras hemsida.

Först ut av alla är vår gruppledare Maria Fälth.
Hon fick också svara på några snabba och kluriga frågor på slutet.

vad tycker du är viktigt när du väljer parti att rösta på?
Tycker du och Maria lika? Se videoklippet och tänk efter.

[vimeo 104723400 w=500 h=281]

LP-kontakten invigd

Nu är LP-kontakten i Väsby invigd.

Det är en ny mötesplats för människor med beroendeproblem som vill ha stöd och motivation att förändra sin livssituation. LP-kontakten erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.

Bandklippning

Maria Fälth och Bengt Säker klipper bandet.

Totalt finns mer än 60 aktiva LP-kontakter spridda över landet. LP-kontakterna fungerar som ett öppet hus med kafé och dagverksamhet där vi erbjuder stöd och motivation till personer med beroendeproblematik att förändra sin livssituation.

I Upplands Väsby har det saknats ett sånt här ställe. Nu finns det!

Lokalen som är helt nyrenoverad innehåller kök, dusch, soffgrupper och bord att sitta kring.
Adressen är Finvids väg 10, precis bredvid Second Handbutiken Skopan.

Här får man en möjlighet att på olika sätt delta i en avslappnad och drogfri gemenskap, där var och en är med och bidrar på sitt sätt. 

Lars-Göran Olsson är föreståndare.

Lars-Göran Olsson är föreståndare.

När allting inte står rätt till vill man kanske inte berätta hur det i verkligheten ligger till för vem som helst. LP-kontaktens personal har oftast själva erfarenhet av egen beroendeproblematik. Dessutom har alla ett brinnande hjärta för att hjälpa personer med beroendeproblem att nysta i den jobbiga situation som ett drogberoende ofta kan skapa. Givetvis har alla som jobbar på LP-kontakterna tystnadsplikt.

Föreståndare är Lars-Göran Olsson.

På LP-kontakten ges också stöd och hjälp att hantera situationen som anhörig till någon med beroendeproblematik. LP-kontakten erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.

Drivande bakom LP-kontakten har varit Pingstkyrkan i Upplands Väsby som också kommer att ansvara för driften tillsammans med LP-verksamheten.
Vår Kristdemokratiska ordförande i Social- och äldrenämnden Maria Fälth har kunnat vara en länk till kommunen. Kommunen ger LP-kontakten ett föreningsbidrag så att de kan komma igång med sin viktiga verksamhet.

Bengt Säker

Pastor Bengt Säker från Pingstkyrkan.

Maria

Maria håller ett öppningstal.

Datakursen för seniorer igång

Den här veckan startade de två första datakurserna för seniorer i Väsby.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Äldre ska ha rätt att åldras med värdighet. Äldre ska ses som individer med skilda intressen och bakgrunder samt mötas med respekt, behandlas väl och kunna känna välbefinnande.

Äldreomsorgen ska erbjuda trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro. Men en sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara handla om vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna är viktiga beståndsdelar i det som Kristdemokraterna vill kalla seniorpolitik. För att vara en del i samhället så blir det allt viktigare att kunna hantera datorer, åtminstone grundläggande.

Upplands Väsby Kommun har på initiativ av SPF ordnat  fyra stycken helt kostnadsfria datakurser för seniorer. Kurserna blev snabbt fulltecknade, bara några dagar efter att de annonserats ut i försommarnumret av kommunens lokala blad Senior i Väsby.

Maria Intro

Vårt kristdemokratiska kommunalråd Maria Fälth har sett till att kommunen ställer upp med lokaler och datorer, och – inte minst – betalar lön till de gymnasister som är lärare på kurserna.
Maria öppnar varje kurs, och sedan inleder SPF:s ordförande Anders Björendahl med ett teoripass innan det blir hands on.
Kunskapsläget bland deltagarna är väldigt olika, men det hanterar lärarna utmärkt. Deltagarna själva har också stor förståelse för att alla inte kan samma saker.

Målet är att alla deltagare åtminstone ska kunna maila och betala räkningar via sin dator, och det var idel glada miner från de seniorer som vi träffade när de första kurserna startade.

Kristdemokraterna i Väsby är gärna med och stöttar sådana här saker. Det är de äldre väl värda!