Blomstrande näringsliv gynnar välfärd

NäringslivVi kommer att prioritera följande:

• vi välkomnar privata utförare inom de välfärdstjänster som kommunen erbjuder väsbyborna.
• arbetet med kommunal visstidsanställningar utvecklas.
• kommunen ska stödja och uppmuntra de som vill starta sociala
företag.

• ungdomar lättare ska komma i kontakt med näringsliv genom exempelvis lärlings- och sommarjobb.
• rutinerna för offentlig upphandling förenklas och tydliggörs så att alla, även mindre och lokala företag, har en reell möjlighet att lägga anbud.

Ett gott kultur- och föreningsliv

KulturVi kommer att prioritera följande:

Vilundaparken med omgivningar utvecklas.
• utbudet inom Musikskolan stimuleras och utvecklas, och på sikt
skapa en Kulturskola.
• vi stöttar den kulturella mångfalden där många utförare samverkar.
breddidrotten för barn och ungdomar prioriteras. Ingen skillnad ska
göras mellan flickors och pojkars idrottsintressen.
• en skateboardpark anläggs i samarbete med föreningslivet.

Välkommen till Väsby

VälkommenVi kommer att prioritera följande:

praktikplats erbjuds så fort som möjligt för att den enskilde lättare
ska komma in i samhället och få in en fot på arbetsmarknaden.
invandrarföreningar som tar ett socialt ansvar uppmuntras och ges stöd.
ensamkommande flyktingbarn/ungdomar välkomnas och ges en bra start i det nya livet i Sverige.
svenska för invandrare (SFI) undervisningen anpassas till den enskildes situation.
• kommunens anställningspolicy ska spegla samhället i fråga om etnisk mångfald.

Social omsorg genom hela livet

SocialVi kommer att prioritera följande:

• det sociala arbetet bland ungdomar eftersträvar att möta problemen tidigt och mer resurser ska satsas på olika former av fältarbete och fler
vuxna förebilder i ungdomsmiljöer.
• kommunen avsätter medel i budgeten för framtidskonton som ska användas till förebyggande verksamhet främst för ungdomar.
• kommunen ska erbjuda ett lågtröskelboende och mötesplats för personer med missbruk.
• kunskapen om våld i nära relationer ökar och blir föremål för ett
större fokus.
• kommunen ska stödja kvinno-, tjej-, mans- och brottsofferjourerna.

Funktionsnedsättning är inget handikapp

FunktionVi kommer att prioritera följande:

• en eller flera lekplatser för barn med funktionsnedsättning anläggs.
• de anhörigas behov erkänns, uppmärksammas och tillgodoses.
• alla bostäder för personer med funktionsnedsättning ska vara
fullvärdiga och uppfylla moderna krav.

• personer i behov av insatser ges möjlighet att välja utförare inom fler
områden.

Äldreomsorg med valfrihet

ÄldreVi kommer att prioritera följande:

• den äldre fortsatt ska ha valfrihet att välja hemtjänstutförare, korttidsboende eller vård- och omsorgsboende. Allt utifrån den enskildes önskemål.
stödet till anhöriga utvecklas och att deras behov erkänns, uppmärksammas och tillgodoses.

• att kommunen tillhandahåller akuta korttidsplatser utan föregående
biståndsprövning.
dagverksamheten för äldre utvecklas.
frivilligorganisationernas engagemang och kraft tillvaratas och stöttas.

Trygg och lärande skola

SkolanVi kommer att prioritera följande:

• alla elever ska ha behörighet till gymnasiet när de lämnar grundskolan.
föräldrarna ska ses som en viktig resurs i skolan.
• det införs en elevhälsogaranti som ger rätt till elevhälsovård samma
dag.

elevens ansvar för sin egen utbildning måste betonas.
• skolornas lokaler är fysiskt tillgängliga för alla så att alla får en reell
möjlighet att välja skola.

Familjen i vardagen

FamiljenVi kommer att prioritera följande:

• det arrangeras fler former av föräldrautbildningar under hela barnens uppväxt.
• det införs familjerådgivningscheck för två besök till alla som fått barn
de två senaste åren.
• det tas fram en barnomsorgscheck som ger föräldrar verklig möjlighet
att välja barnomsorgsform.
gruppstorlekarna i förskolan minskas till maximalt 12–15 barn i grupperna, beroende på ålder.
familjecentralen utvecklas. Det är viktigt med ett samlat stöd och kompetens runt familjerna och de samordnas.

 

Vårt program i kort och lång form.


Alla tre (MF14040240) 55x40

De närmaste dagarna kommer vi att portionsvis publicera vårt lokala partiprogram inför valet. Du kommer att se dem i extrem kortform, men naturligtvis finns det en lång version också med mer motiveringar till förslagen.

Här hittar du den: Valmanifest Kristdemokraterna Väsby 2014

Om du undrar något mer, så hittar du oss varje vardag i Valbyrån i Centrum kl 11-13 och 17-19, samt på lördag kl 11-15.

Kristdemokraterna på en minut

Lokaltidningen Vi i Väsby låter de lokala partiernas företrädare tala fritt i en minut om varför man ska rösta på dem. Resultatet publiceras i form av videoklipp på deras hemsida.

Först ut av alla är vår gruppledare Maria Fälth.
Hon fick också svara på några snabba och kluriga frågor på slutet.

vad tycker du är viktigt när du väljer parti att rösta på?
Tycker du och Maria lika? Se videoklippet och tänk efter.

[vimeo 104723400 w=500 h=281]