• Vår politik

  Vår politik för Lidingö, viktigaste punkter sammanfattade

  Vi kristdemokrater värdesätter de små gemenskaperna, omsorgen om barn och äldre, allas trygghet, värdighet och samhörighet. Samhällets kärna ska fungera – vård, skola, omsorg och rättsväsende. Lidingö behöver alltid utvecklas för att den goda plats vi tillsammans byggt upp ska kunna gå i arv till kommande generationer

  Nya trygghetsboenden – bygg Tor 2!

  Lidingö ska vara en trygg och värdig plats att åldras på. Dags att utöka kapaciteten!

  Utveckla öns närcentrum – börja med Rudboda!

  Alla ska ha god närservice – i Rudboda är det dags för förnyelse.

  Fler utbildningsmöjligheter på ön – nytt gymnasium med praktisk inriktning!

  Vi behöver fler gymnasieplatser i allmänhet och i synnerhet med praktisk inriktning.

  Lidingöbanan via centrum – koppla ihop med Spårväg City!

  Bättre kommunikationer till centrum och bättre tvärförbindelser är en nödvändighet.

  Däcka över Torsviksdiket – skapa en stadspark!

  Lidingös entré är en skamfläck – gör plats för park och trädgård istället.

  Integrationskontrakt med nyanlända – ordning och reda!

  Integration fungerar med rätt förutsättningar. Rättigheter och skyldigheter går hand i hand.

  Idrottskluster i Högsätra – ny simhall i Dalénum!

  Lidingö är Hälsans ö, därför ska vi investera i nya och moderna anläggningar.

  Ett levande kulturliv – utomhusscen i Torsvik!

  På Hälsans ö ska det finnas något för både kropp och själ. Dags för en utomhusscen!

  Nya företagslokaler – utöka Stockby, kontorscafé i centrum!

  Vi vill utveckla centrum och Stockby på ett småskaligt, modernt och attraktivt sätt.

  I menyn till vänster kan ni navigera och läsa mer om vad vi tycker och vill verka för i olika frågor. Är ni på en mobilenhet så navigerar ni till de olika politikområdena genom att trycka på pilen till höger om ”vår politik”.

  Valsedel till kommunfullmäktige
  Valsedel till landstinget
  Valsedel till riksdagen

   

  Kristdemokraterna Lidingö– Vi gör det bättre!


  Hej! Sidan nedan presenterar våran politik för 2014-2018.

  Punkt för punkt – Kommunpolitiskt program för Kristdemokraterna Lidingö
  Programmet går att ladda ned i sin helhet som PDF-fil här: Kommunpolitiskt program KD Lidingö


  Kristdemokraterna Lidingö har sin utgångspunkt i kristdemokratins grundläggande värderingar: våra rötter i kristen tradition, alla människors lika värde, medmänsklighet och familjens och andra nära gemenskapers fundamentala betydelse. Men också att politiken aldrig får bli klåfingrig. Alla beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå och så nära berörda människor som möjligt. Endast sådant som uppenbart är nödvändigt eller blir bättre av gemensamma beslut i kommunfullmäktige ska hanteras den vägen.

  Lidingö är en fantastisk plats att bo på och i det stora hela en välskött stad. Våra skolor visar bra resultat jämfört med andra kommuner i Sverige, vår äldreomsorg tillhör en av rikets bästa och vi har ett rikt föreningsliv som kommer många Lidingöbor till del. Mycket kan dock bli ännu bättre.


  Skola och förskola – Vår viktigaste uppgift!

  Vi vill:

  • Minska grupperna och öka kvalitén i förskolan.
  • Öka valfriheten för småbarnsfamiljerna, behåll vårdnadsbidraget och stärk familjedaghem.
  • Behålla de öppna förskolorna.
  • Ge duktiga lärare hög lön och möjlighet att utvecklas i sitt yrke.
  • Minska den administrativa bördan för lärarna.
  • Höja statusen på läraryrket.
  • Fler vuxna bland eleverna i skolan.
  • Skapa en lugn studiemiljö som uppmuntrar till bildning och lärande.
  • Minska skolans kostnader för lokalerna.
  • Säkerställ ett gott ledarkap i skolan.
  • Införa mer fysisk aktivitet på skoltid.

  Stöd och omsorg – till alla Lidingöbor efter behov

  Vi vill:

  • Garantera valfriheten för de äldre.
  • Förenkla biståndsbedömningen.
  • Höja hemtjänstpengen.
  • Göra det kommunala pensionärsrådet till remissinstans.
  • Förbättra livskvaliteten för dem som bor på Lidingös äldreboenden.
  • Trygga framtiden för servicehusen och Lidingö Hospice.
  • Bygga ett Tor två i Centrum/Torsvik.
  • Utveckla anhörigstödet.
  • Utreda Ö-gruppens verksamhet för ett ökat brukarfokus.
  • Arbeta tillsammans med föreningslivet för att erbjuda alla med funktionshinder en aktiv fritid.
  • Verka för ett bättre och nära ledarskap inom Lidingö stad.

  Kultur- och fritid – en del av Lidingös attraktionskraft

  Vi vill:

  • Införa mer skäliga hyror för öns föreningar.
  • Se över stadens fastigheter så att lokalerna är ändamålsenliga.
  • Utveckla Gångsätra med ny bassäng och multisporthall.
  • Rädda Breviksbadet.
  • Utveckla Lidingövallen och bygga en utomhusscen.
  • Införa en kulturmiljon på Lidingö.
  • Vårda Lidingös unika historia och kulturarv.
  • Införa en pengapott för föreningar som bidrar till en mer aktiv fritid för äldre.
  • Verka för en ny småbåtshamn på Lidingö.
  • Fortsätta att rusta upp badplatserna längs med Lidingös strandlinje.

  Socialt arbete på Lidingö – en självklarhet

  Vi vill:

  • Stoppa åtstramningarna i Lidingös sociala arbete.
  • Säkerställa att socialförvaltningen erhåller tillräckligt med resurser.
  • Utöka det drogförebyggande arbetet tillsammans med föräldrar och föreningar.
  • Tillskapa fler sommarjobb för unga.
  • Sänka avgiften till familjerådgivningen.
  • Bygga ett nytt bostadshotell.

  Natur, miljö och infrastruktur – bibehålla Lidingös särart

  Vi vill:

  • Säkerställa Lidingös framtid som en grön ö.
  • Vårda vår skog på ett ekologiskt hållbart vis med rekreationsvärden som utgångspunkt.
  • Anlägga olika skogsvägar för olika ändamål samt göra skogen mer lättillgänglig.
  • Fortsätta med ett aktivt miljöarbete.
  • Bygga ut och förbättra cykelvägarna för en ökad säkerhet.
  • Arbeta för en infartsparkering i Ropsten.
  • Säkerställa att Lidingö slipper parkeringsavgifter.
  • Förbättra skyltningen.
  • Permanenta och utveckla kollektivtrafiken på vattnet.
  • Skapa trevliga hållplatser som är trygga under hela dygnet.
  • Arbeta kontinuerligt med tillgängligheten på Lidingö.
  • Skapa mindre infartsparkeringar och cykelställ längs med Lidingöbanan.
  • Koppla ihop Lidingöbanan med Spårväg city.
  • Förbättra snöröjningen på Lidingö.

  Stadens utveckling – Utveckla på Lidingövis

  Vi vill:

  • Garantera att Lidingös kulturhistoriska bebyggelse vårdas och respekteras vid nybyggnation.
  • Värna Lidingös grönområden.
  • Möjliggöra för naturlig förtätning genom snabbare ärendehantering.
  • Säkerställa att alla boendeformer finns representerade.
  • Säkerställa att Centrum/Torsvik utvecklas på en lagom nivå med Lidingökaraktär.
  • Däcka över mellan broarna vid Torsviks torg.
  • Säkerställa ett välfungerande centrum även framöver.
  • Utveckla Lidingös lokala stadsdelscentra.
  • Utveckla bostäder på gamla industritomter som inte längre lämpar sig för kommersiella ändamål.
  • Garantera nyanlända på Lidingö en bostad och väg in i det svenska samhället.
  • Förbättra skötseln av Lidingöhem AB.
  • Att Lidingöhems kassa ska komma Lidingöborna till del.

  Skatter och ekonomi – Grunden för ett fungerande samhälle

  Vi vill:

  • Öka respekten för Lidingöbornas skattepengar.
  • Satsa på stadens kärnverksamheter.
  • Göra en översyn av stadens fastighetsförvaltning.
  • Sänka skatten när ekonomin tillåter.

  Företagande och Näringsliv – Lidingö i en växande region

  Vi vill:

  • Förbättra staden ärendehantering för bygglov och detaljplaneändringar för att underlätta för handlare som vill utöka sin verksamhet.
  • Bevara de lokala centra som finns på Lidingö.
  • Förbättra infrastrukturen för småföretag på Lidingö.