• Äldreomsorg och Sjukvård

  Tryggare och bättre äldreomsorg

  Pandemin har visat på behovet av fortsatta satsningar inom äldreomsorgen.

  · Den medicinska ledningen av äldreboendena måste stärkas. Alla äldre ska ha en egen namngiven läkare. Samtidigt måste bemanningen utökas med fler välutbildade undersköterskor så att de boende kan få en värdig omsorg med god kvalitet. Arbetsmiljön måste förbättras och fler undersköterskor ska erbjudas fast anställning.

  · Kontinuiteten inom hemtjänsten måste förbättras. Alla omsorgstagare ska ha en egen kontaktperson och ingen ska behöva möta fler än 8 olika personer från hemtjänsten.

  · Anhörigstödet ska stärkas och dagverksamheten utökas. Dagverksamheten är av stor betydelse för demenssjuka som här får kognitiv, social och fysisk träning samtidigt som anhöriga avlastas.

  · Ofrivillig ensamhet ska motverkas. Fler mötesplatser och ökat föreningsbidrag blir viktiga åtgärder. Samtidigt bör fler attraktiva seniorboenden och trygghetsboenden byggas och biståndsbedömningen ska bli mer generös för de som är äldre än 80 år.

  · Samverkan med regionen ska fördjupas inom flera områden. Förebyggande åtgärder med regelbundna hälsokontroller av de som är äldre än 70 år är en viktig åtgärd för att i tid upptäcka sjukdomar som tarm- och prostatacancer och hjärt-kärlsjukdom.

  · ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) måste ges ökade resurser för att i samverkan med hemtjänst kunna erbjuda fler som så önskar att få vårdas i hemmet. ASIH ska också kunna vara ett medicinskt stöd vid våra äldreboenden.

  Nära vård – jourcentral på Lidingö

  Primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården. Alla Lidingöbor ska ha en egen namngiven husläkare som ska vara tillgänglig såväl för akutbesök som planerade besök. På jourtid kl 17-22 och helger ska det finnas en jourcentral på Lidingö dit man kan vända sig för olycksfall och akuta sjukdomstillstånd som inte kräver akutsjukhusets resurser. Jourcentralen ska liksom husläkaren även kunna ge vårdkontakt via nätet. I samverkan med regionen ska vi verka för att

  · Lidingö ska ha en egen jourcentral

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!