• Utbildning

  Inledning

  Skolans uppgift är att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Vår utbildningspolitik fokuserar på kunskap, bildning och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma verksamheten.

  Familjedaghem

  Familjen är den viktigaste gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Vi vet samtidigt att barn och unga mår allt sämre i dag. En viktig del i att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga är att stödja familjen. Kristdemokraterna vill stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera.

  Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola där respekt för barnet, barnets föräldrar, barnets kulturella identitet och språk är grundläggande. Barnomsorg och förskola har också en särskild uppgift att fylla för barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov.

  Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. På Lidingö vill vi aktivt verka för att familjer kan välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet. Det händer att förskolan i olika sammanhang oreflekterat gynnas framför andra omsorgsformer, men vi vill verka för en ökad jämlikhet i resursfördelningen.

  Öppen förskola

  Den öppna förskolan fyller en viktig funktion för hela familjen, både barn och föräldrar. Föräldrar kan hitta en naturlig gemenskap med andra föräldrar, och barnen stimuleras och utvecklas. Utöver den öppna förskoleverksamhet som bedrivs i kommunal regi här på Lidingö vill vi kristdemokrater aktivt samarbeta med och stötta civilsamhällets insatser, exempelvis den verksamhet som Svenska kyrkan bedriver i Brevik.

  Förskola

  Många pusselbitar krävs för en stabil och välfungerande förskola. En viktig faktor är barngruppernas storlek. Mycket små barn kräver en högre personaltäthet än lite äldre barn, men varje förskola har unika förutsättningar och forskningen har inte kunnat fastställa någon optimal siffra för barngruppers storlek. Vi vill hur som helst säkerställa att förskolan har tillräckligt mycket resurser för att personaltätheten inte utgör ett problem. För att utbildade och kompetenta pedagoger ska kunna lockas till Lidingö behöver våra förskolor kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner.

  Vi kristdemokrater vill också verka för att barnomsorgspengen ska kunna utnyttjas för att även ta hand om egna och anhörigas barn. De samarbeten som möjliggör att barn i förskola och barnomsorg kan ta del av kulturutbudet på Lidingö ska utvecklas.

  Barn i behov av särskilt stöd ska fångas upp i tid, och formerna för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin behöver ytterligare förstärkas.

  Grundskola

  Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.

  Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. Vi vill verka för att skolans auktoritet återupprättas och att ansvarsfördelningen mellan skola, föräldrar och resten av samhället tydliggörs. Lärarnas arbetstid ska i huvudsak bestå av undervisningstid och inte administrativa sysslor.

  Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.

  Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande och dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under förutsättning att skolorna har denna utgångspunkt, följer läroplanen och lever upp till kvalitetskrav, ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma undervisningen.

  Alla elever och familjer är olika, och därför är det viktigt att vi på Lidingö har en mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil. Möjligheten att kunna välja skola är viktig, och det ska vara enkelt att ta sig till den skola man valt. Därför vill vi också säkerställa att vi inom kommunen har väl fungerande skolskjutsar för alla elever som behöver det, och att gång- eller cykelvägen till och från skolan är trygg och säker. För att livspusslet ska gå ihop för föräldrarna vill vi så långt det endast är praktiskt möjligt säkerställa att syskon ska få plats på samma skola.

  Skolorna ska tillföras tillräckligt med resurser så att barn i behov av särskilt stöd tidigt upptäcks, oavsett om det är svaga eller särbegåvade elever. Ingen ska lämnas efter, men ingen ska heller hållas tillbaka.

  Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Vi kristdemokrater vill därför också se ett nära samarbete mellan skolan och den lokala kulturen (exempelvis i form av hembygdskunskap), samt mer tid för umgänge mellan elever och vuxna i skolan, såväl ordinarie personal som exempelvis ”klassmorfar”.

  Lidingö är hälsans ö. I en allt mer stillasittande tid behöver skolan främja rörelse, och vi vill därför att varje skoldag ska innehålla fysisk aktivitet. För att detta ska vara möjligt vill vi säkerställa att Lidingö är välförsett med gymnastiksalar, idrottshallar, badhus och liknande. Vi vill också förstärka det drogförebyggande arbetet.

  Särskola

  Grundsärskolan ska ge elever med funktionsnedsättningar, utifrån deras förutsättningar, samma möjlighet till träning, utbildning och lärande som övriga elever.

  Musikskola

  Den kommunala musikskolan lägger för många elever grunden till ett rikare liv och i vissa fall ett långt och spännande yrkesliv. Efterfrågan på musikskoleundervisning på Lidingö är mycket större än vad kommunen i dagsläget kan tillmötesgå. För att kunna korta köerna behöver såväl kommunen som eleverna själva tillskjuta mer resurser. Vi kristdemokrater vill också undersöka möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt öka kapaciteten och dessutom gynna privata initiativ och utförare genom att införa en musikskolepeng här på Lidingö.

  Gymnasieskola

  Lidingö kommun har en av Stockholms bästa gymnasieskolor, Hersby Gymnasium. Vår viktigaste uppgift är att se till att det förblir så även i framtiden. Förutsättningarna för en bra skola är framförallt en duktig och engagerad lärarkår som får möjligheter att långsiktigt bygga upp och bedriva en bra undervisning. Vi kristdemokrater på Lidingö har under mandatperioden tagit initiativ och drivit på för att höja lärarlönerna så vi kan behålla och attrahera duktiga lärare. Tack vare detta är lönefrågan inte längre något stort problem. Vi ska fortsatt verka för att lönerna för våra gymnasielärare tydligt signalerar den stora betydelse som lärarna har för en bra skola.

  Vi vill arbeta för att minska varje lärares schemalagda undervisningstid för att höja kvaliteten. Detta vill vi göra genom att anställa fler lärare.

  Lärarnas förutsättning att bedriva en riktigt bra undervisning och kunna engagera sig i alla elever är till stor del kopplat till hur många klasser som varje lärare undervisar. Av en lärares arbetstid på ca 45 timmar i veckan är undervisningstiden de schemalagda lektionerna läraren har med sina elever. Övrig tid skall användas till planering, rättning, feedback och annan elevkontakt, ämnesutveckling samt administration. I debatten talas det mycket om att lärarnas arbetssituation har blivit svårare för det har tillkommit så mycket nya arbetsuppgifter förutom undervisning. Detta är delvis riktigt men det kanske alvarligaste för gymnasielärarna är att antal klasser och undervisningstiden har ökat kraftigt. Idag har en gymnasielärare på Lidingö ungefär 6 klasser och 17-18 timmars undervisningstid. Det är en ökning med ca 20% jämfört med för 10 år sedan. Konsekvenserna är mindre tid till utveckling av sin undervisning, planering och uppföljning.

  I Storstockholm har vi ett gemensamt system för sökning och antagning till gymnasieskolan. Det gör att alla elever i hela regionen kan söka samtliga kommunala skolor på lika villkor. Till detta kommer alla friskolor. Våra ungdomar har genom detta en oerhörd stor frihet och möjlighet att hitta och söka den skola och utbildning som passar var och en. Den friheten skall vi värna om. Idag går knappt hälften av Lidingös gymnasieelever på skolor utanför kommunen. Samtidigt har Hersby gymnasium 10-20% av sina elever från andra kommuner. För den allra största delen av dessa elever är det ett mycket medvetet val och vi hittar många Lidingöungdomar på de allra bästa skolorna i regionen. Många ambitiösa elever vill gå i skolor med andra duktiga elever. En annan faktor som spelar in är att en relativt liten kommun som Lidingö inte har underlag för alla de olika nischade gymnasieutbildningar som finns.

  Detta gör att frågan om fler gymnasieplatser på Lidingö en utbyggnad av Hersby gymnasium är en mycket komplex fråga. Om vi ökar utbudet av platser inom de existerande programmen på Hersby riskerar vi att vi i huvudsak bygga platser för elever från andra kommuner som inte kommer in på sina förstaval. Det kan i sin tur leda till att fler ambitiösa Lidingöungdomar söker sig till andra utbildningar för att Hersby inte är tillräckligt attraktiv. Vi kan aldrig inom det rådande systemet garantera plats åt alla Lidingöungdomar i våra egna skolor utan att skapa ett överutbud som kan leda till sämre kvalité och höga kostnader. Däremot vore det intressant att se om Lidingö kan skapa en ny gymnasieutbildning med en annan profil, t.ex. inom attraktiva praktiska yrken som med hög kvalitet kan attrahera Lidingöungdomar såväl som elever från andra kommuner.

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!