• Inledning – Om oss

  KD:s satsningar under mandatperioden 2018 – 2022

  Genom KD:s medverkan i majoriteten har under den gångna mandatperioden stora satsningar gjorts på vård och omsorg, skola, kultur, fritid och miljö. För att möta den demografiska utvecklingen med allt fler äldre har ett program ”Lidingös framtida omsorgs- och boendekedja” antagits. I programmet betonas betydelsen av förebyggande insatser och åtgärder för att möta ofrivillig ensamhet. Anhörigstödet har stärkts och trygghetsboende ska etableras som en ny attraktiv boendeform. Tor2 har projekterats med planerad byggstart 2022.Ett funktionshinderpolitiskt program har antagits som är styrande för samtliga förvaltningar. Lidingö ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionshinder såväl vad gäller serviceutbud som tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter.

  För att minska beroendet av försörjningsstöd har arbets- och bostadskoordinatorer rekryterats för att hjälpa arbetssökande att få bostad och snabbare etablera sig på arbetsmarknaden.
  Lidingös elever uppvisar goda kunskapsresultat. Särskilda satsningar har gjorts för att stödja de elever som halkar efter. Satsningar har också gjorts för att möta missbruksproblem hos unga och våld i nära relationer.

  För KD är det viktigt att främja Lidingös idrotts och friluftsverksamhet. Därför har stora resurser lagts på detta. Lidingövallens idrottsområde har färdigställts med en 400-m löparbana liksom en fullstor 11-manna fotbollsplan. Torsviks idrottshall har byggts och beslut har fattats och projektering inletts av en ny simhall i Dalenumområdet.

  Inom kulturområdet har flera ungdomskulturprojekt genomförts och flera mycket uppskattade kulturveckor. Ett nytt miljöprogram har tagits fram och en ny skogsskötselplan.
  KD har under tre mandatperioder varit en garant i majoriteten för en varsam och försiktig byggpolitik. Att det nu byggs och planeras för flera nya radhus- och villaområden på ön är kristdemokratiska förslag.
  För att möta näringslivets behov har KD drivit igenom en utökning av Stockby industriområde för växande företag på ön.

  Under de två senaste mandatperioderna har KD lagt ner stort arbete på att skapa en mer effektiv och välfungerande förvaltning i syfte att frigöra resurser från administration till verksamhet. Som exempel kan nämnas teknik- och fastighetsförvaltningen som nu är mer effektiv och bättre tillgodoser verksamheternas behov.

  KD:s politik för 2022-2026

  Lidingö är en välskött kommun med god ekonomi. Detta vill vi slå vakt om. Samtidigt finns behov av fortsatta satsningar inom flera områden. Som kristdemokrater vill vi värna tryggheten, valfriheten och omtanken. Hälso- och miljöperspektiven ska vara styrande i vår samhällsplanering. Lidingö ska vara hälsans ö och den gröna ön med ett rikt frilufts- och idrottsliv, attraktiva skolor och en äldreomsorg med hög kvalitet.

  KD vill ha en sund konkurrens mellan offentliga och privata alternativ. Samtidigt betonar vi att det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar som huvudman för den kommunala verksamheten och arbetar med ständiga förbättringar. En välskött kommunal verksamhet och flera fristående alternativ sporrar varandra till att nå nya mål.

  I Flikarna till vänster ser du våra vallöften inför mandatperioden 2022-2026.

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!