• Stadsbyggnad

  För att behålla Lidingös attraktivitet behöver vi utveckla vår ö på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt som gagnar Lidingöborna. Ny bebyggelse ska främst ske genom en ansvarsfull och varsam förtätning i kollektivtrafiknära lägen i bostadsområden med flerfamiljsbebyggelse eller på mark som redan är ianspråktagen.

  Lidingö har en unik kombination av den gamla villastadens glesa bebyggelse med rejäla tomter, den täta småstadsbebyggelsen i Torsviksområdet, de vackra naturreservaten som binder samman Elfvik och Långängen, det moderna Dalénum som växer fram på klassisk industrimark och de mer lågbebyggda radhusområdena på Grönsta gärde. Det är denna blandstad som skapar Lidingös särprägel.

  Vid stadsplanering ska särskild hänsyn tas till kulturbyggnader och kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer som ska värnas och bevaras för framtida generationer. Kulturmiljöprogrammet är ett bra verktyg för den enskilda fastighetsägaren genom att erbjuda mer kunskap och information om specifika fastigheter eller det område i vilken en fastighet ligger.

  Inriktning/värden

  Vi kristdemokrater vill se ett stadsbyggnadsarbete som är anpassat till människan. Det betyder tryggt, varierat, anpassat till platsen, och med närhet till natur och friluftsliv. Det innebär också att områden ska vara tillgängliga för alla, även sådana med funktionsvariationer. Vårt ansvar för kommande generationer innefattar att bygga med långsiktig kvalitet och hållbarhet. Vi vänder oss därför emot snabba och kortsiktiga förändringsprojekt. Lidingö är hälsans ö, och vi vill att hälsoperspektivet får tydligt genomslag i stadsbyggnadsarbetet. Lidingö är också en småstad, och den karaktären ska värnas.

  Förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska finnas med tidigt i planarbetet.

  Grönytor är viktiga, men kvaliteten är viktig, inte enbart kvantiteten. Vi vill se en mer aktiv utveckling av stadens grönytor, bland annat genom anläggandet av en stor stadspark centralt på ön.

  Lidingö Centrum

  Det är naturligt att fortsätta att varsamt utveckla Lidingö centrum i syfte att skapa fler trivsamma bostäder och butiker, kaféer och restauranger för att kunna lämna över ett ännu bättre centrum till kommande generationer. Även om moderna material- och designval får förekomma ska utbyggnaden göras på ett sätt som väl harmonierar med omkringliggande bebyggelse. Vi ser också gärna en saluhall och förutsättningar för ett utvecklat kulturutbud.

  Torsvik

  Vi anser att motorvägsdiket mellan brofästet och stadshusrondellen, det så kallade Torsviksdiket, är ett område med mycket låg vistelsekvalitet och en skamfläck för Lidingö som snarast måste överdäckas, alldeles oavsett vad som händer med resterande delar av Centrum/Torsvik-projektet. Ett sådant projekt möjliggör dessutom nya grönytor och attraktivt belägna bostäder. Vi vill därför snarast påbörja detta arbete.

  Lokala stadsdelscentra

  Vi värnar de lokala stadsdelscentra som finns på Lidingö och vill ge dem möjlighet att utvecklas – exempelvis Näset, Rudboda, Larsberg och Högsätra /Bergsätra.

  Utvecklingsområden

  Högsätra

  Högsätraområdet har potential att utvecklas till ett modernt och inbjudande område. Vi ser gärna att Högsätra ges en tydlig hälsoprofil som anknyter till platsens historia och Lidingö som hälsans ö.

  Missionsskolan

  Området kring Teologiska seminariet/Missionsskolan är vackert och centralt beläget och kan utvecklas till ett attraktivt område. Vi anser att det i första hand ska bebyggas med markbostäder (radhus).

  Bostäder

  Upplåtelseformer

  Lidingö har en blandning av upplåtelseformer, och så vill vi att det ska förbli. Den principen ska vara vägledande i anslutning till markupplåtelser och exploateringar.

  Bostäder för individer med särskilda behov

  Vid bostadsplanering ska möjligheterna att få bostad för personer som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden beaktas. Vi ska dock försöka undvika särskilda områden där alla människor med ömmande och akuta behov (så kallad sociala förturer) placeras, eftersom de riskerar att bli stigmatiserande. På Lidingö bör vi därför eftersträva att sociala förturer placerat utspritt på många olika områden, även om detta betyder att kommunen behöver köpa in bostadsrätter. Kategoriboenden i allmänhet bör undvikas.

  Namngivning

  En vägledande princip när vi namnger nybyggda gator, torg, parker och liknande bör vara att hedra kända och ärbara Lidingöbor.

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!