• Utbildning

  En barnomsorg och skola med valfrihet och hög kvalitet

  En barnomsorg och skola med valfrihet och hög kvalitet

  Familjens trygghet och en bra uppväxtmiljö är avgörande för barn- och ungdomars framtid. Vi måste ge familjerna rätt förutsättningar för att kunna göra de val de önskar och stödja de familjer som behöver vår hjälp. Exempelvis ska man kunna välja mellan förskola och familjedaghem (det som förut kallades dagmammor). Den öppna förskolan är en viktig mötesplats för föräldrar som väljer att vara hemma länge med sina barn.

  Skolorna ska erbjuda alla barn lika goda förutsättningar att nå bra resultat. Varje barn ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov vare sig man ligger före läroplanen eller är i behov av extra stöd.

  · Arbetsmiljön inom förskola och grund- och gymnasieskola måste bli bättre. Detta gäller såväl för lärare och övrig personal som elever. Skolpengen måste höjas så att ansvariga rektorer kan rekrytera fler kompetenta lärare, inhandla nödvändiga läromedel och utrustning.

  · Den fysiska miljön inom förskolan behöver förbättras och barngrupperna bli mindre. Med en höjd skolpeng kan fler välutbildade förskollärare rekryteras. Valfriheten ska bibehållas så att familjer kan välja den förskola som bäst svarar mot familjens behov och önskemål.

  · Grundskolan ska förmedla den kunskap som krävs för vidare studier i gymnasieskolan. För att detta ska lyckas krävs ordning och reda i klassrummen. Samverkan med socialtjänsten och BUP bör fördjupas för att möta behoven hos elever med psykosociala problem. Arbetet mot drogmissbruk och våld ska ges ökade resurser.

  · Elever som halkar efter måste ges särskilt stöd med läxhjälp och extra undervisning. För att motverka att elever får glädjebetyg och lämnar grundskolan utan grundskolekompetens bör resurser och ansvar ges till grundskolan att ordna introduktionsprogram för gymnasiekompetens motsvarande dagens IM-program.

  · Den goda samverkan mellan skola, näringslivet och offentlig verksamhet med gymnasieprogram för entreprenörskap ska utvecklas och fördjupas.

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!