• Stöd, omsorg och trygghet

  Äldre

  Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och erbjudas utifrån den enskilde med hänsyn till dennes själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer. Vi behöver också utförare i såväl privat som offentlig regi.

  Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet, och vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov. Människan är omsorgens mittpunkt, och möjligheten till inflytande och valfrihet ska därför vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer och ett gott samarbete med anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

  Biståndsbedömning

  Vi vill att biståndsbedömningen ska präglas av generositet och tillit. Varje person över 85 år som så önskar ska utan biståndsbedömning garanteras plats i seniorboende/ trygghetsboende eller vård- och omsorgsboende. Vi vill också att en förenklad biståndsbedömning ska gälla för personer som fyllt 80 år och som önskar hemtjänst eller trygghetslarm.

  Valfrihet

  Varje person ska själv kunna välja utförare av hemtjänsten genom Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det ska också vara möjligt att få välja äldreboende. Valfrihet ska även eftersträvas när det gäller andra tjänster som matleveranser och färdtjänst .

  Kvalitet

  Brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar ska utföras regelbundet och redovisas öppet och lättförståeligt på exempelvis kommunens hemsida, som stöd för den äldre eller dennes anhöriga att välja utförare. Den palliativa vården på Lidingö är bra, men kan bli ännu bättre, och ska i samverkan med landstinget/regionen utvecklas.

  Kommunen ska erbjuda fler mötesplatser för äldre i samverkan med civilsamhället med en variation av aktiviteter. Sociala och fysiska aktiviteter och gemenskap är viktiga “friskfaktorer” för äldre.

  Användandet av modern teknologi i välfärden för såväl brukare, anhöriga som personal, bör utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och självbestämmande.

  Boenden

  Vi vill höja kvaliteten på våra äldreboenden. Våra seniorboenden och serviceboenden ska utvecklas till trygghetsboenden som erbjuder de äldre gemenskap och trygghet och samtidigt valfrihet avseende måltider och hemtjänstinsatser.

  Vi vill också utveckla ett nytt koncept med närmare anknytning mellan dagverksamhet, korttidsvård och vård- och omsorgsboende. Det skulle möjliggöra för äldre att kunna bo kvar i eget boende längre tid och avlasta anhörigvårdarna. Anhörigstödet bör samtidigt förstärkas.

  Vi vill också se en stark och fungerande parboendegaranti så att inte äldre par tvingas bo åtskilda på ålderns höst.

  För att tillgodose det stora behovet av äldreboende vill vi att ett nytt seniorboende/trygghetsboende – Tor2 – byggs i den första etappen av centrumutvecklingen.

  Dialog

  Kommunens kontaktytor med äldre bör utvecklas. Den nya SeniorDialogen ser vi positivt på liksom kommunens nya kundtjänstfunktion som på ett bättre sätt kan hjälpa äldre.

  Rekreation

  Den sommarverksamhet som bedrivs på Hustegaholm är av stort värde. Vi vill också stärka möjligheterna för äldre att få tillgång till friskvård och gymnastik

  Tillgänglighet

  Vi vill arbeta aktivt för att korta de köer som finns och införa platsgarantier för de över 85 år. Vi vill också se en stark och fungerande parboendegaranti, så att stela och fyrkantiga boendeformer inte tvingar äldre par att bo åtskilda på ålderns höst.

  Dialog

  Kommunens kontaktytor med äldre kan förenklas. Den nya SeniorDialogen ser vi positivt på och tänker oss att kommunens nya kundtjänstfunktion på ett bättre sätt kan hjälpa äldre.

  * kommunen ska utveckla och förstärka anhörigstödet.

  Mat och måltider

  Hög kvalitet och stor valfrihet vad gäller maten ska garanteras inom äldreomsorgen. Äldre, precis som barnen i skolan, ska få en god, näringsrik och varierad kost. Intresset hos de boende för mat ska tillvaratas och stor hänsyn ska tas till deras önskemål.

  Samordning och anpassning av vårdinsatser

  Vi vill se bättre samordning mellan sjukhusvård, hemsjukvård och vård/omsorg. I samverkan med landstinget/regionen ska arbetsformer utvecklas för att på bästa sätt kunna möta och ge vård och omvårdnad för multisjuka och de mest sjuka äldre. Speciella äldrevårdsmottagningar har visat sig ge goda resultat. En fungerande närakut är också nödvändig för äldre.

  Funktionsvariationer

  Politiken måste förankras i en människosyn som både tillmäter människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor är olika med olika begåvning, intressen och förutsättningar.

  Vi är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. Därför bör vanligtvis familj och andra anhöriga ges en central plats i det stöd som ges. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person – det personliga ansvaret ska alltid beaktas.

  Dagligverksamhet (Ö-gruppen)

  Vi vill verka för att dagsersättningen höjs.

  Boenden

  Det är viktigt att det finns väl fungerande gruppbostäder.

  Socialt utsatta grupper

  Risken för diskriminering och negativ särbehandling är något som måste beaktas. Idag finns tyvärr många som lever i olika typer av utsatthet, särskilt sårbara är barn i otrygga hem. Runt var femte barn lever exempelvis i förhållanden där båda eller någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av alkohol. Alltför många ungdomar har även själva destruktiva dryckes- och drogvanor.

  Strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomssjukvård och -psykiatri ska utvecklas för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid.

  Kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer, liksom hedersrelaterat våld och förtryck, våldsbejakande extremism. Särskilt viktigt är det att tidigt komma till rätta med ungdomsvåld.

  Bostadshotellet

  Vårt bostadshotell fyller en viktig funktion för svaga grupper och bör på sikt återgå till att vara ett bostadshotell.

  Tiggare

  Ny forskning har visat att tiggeriet ofta är organiserat. Vi vill därför verka för att tiggeriet förbjuds och att de grupper som försörjer sig på detta ges stöd av samhället på andra nivåer och via andra kanaler.

  Missbrukare

  Vi vill ta krafttag i det drogförebyggande arbetet – missbruksproblem är inte bara förknippade med stora ekonomiska kostnader utan också mycket mänskligt lidande.

  Ekonomiskt utsatta familjer

  Kommunen ska ha resurser och verktyg att ge stöd till barn i ekonomisk utsatthet.

  Nyanlända och asylsökande

  Anvisningslagen har skapat stora problem för Lidingö, eftersom vi har en mycket svår bostadssituation. Vi tror att integrationen försvåras av ett segregerat boende och vill därför inte se några modulbostäder på Lidingö. Vi ser hellre att nyanlända sprids ut geografiskt jämnt över ön och vill därför förstärka de insatser som görs för att få privatpersoner att hyra ut delar av sina bostäder (eller Attefallshus) till nyanlända. Vi behöver också upprätta en tydlig handlingsplan för vad som händer när de nyanländas etableringstid går ut efter två år.

  Läs mer om migration och integration i särskilt kapitel!

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!