• Miljö och klimat

  Miljö och klimat

  Allt fler Lidingöbor engagerar sig och gör aktiva val för miljön och klimatet. Det ställer också ökade krav på Lidingö stad vilket är positivt. KD vill se ökade möjligheter för Lidingöbor som bor i flerfamiljshus att skaffa en elbil och upplåta mark till offentliga laddplatser i flerfamiljsområden och på öns infartsparkeringar.

  Lidingös kuster och natur är skräpiga. Därför ska projektet med att rena Kyrkviken från föroreningar prioriteras och nya dagvattendammar byggas. Privata initiativ som vill bidra ska välkomnas. Likaså ska skräp i naturen och i vattnet plockas upp och tas om hand. En ny plats för snötippning på södra ön ska iordningsställas för att undvika att snö och därigenom skräp dumpas i vattnet.

  På flera av kommunens fastigheter är solceller installerade. Samtliga tak som är lämpliga bör utrustas med solceller.

  Allt fler Lidingöbor sorterar sitt matavfall. Det är bra men det går för långsamt. Många kommuner runtom i Sverige har obligatorisk matavfallsinsamling vilket även bör införas på Lidingö.

  Lidingös stora naturområden är en ovärderlig resurs i vår tätt befolkade region. Därför vill vi utöka naturskyddsområdena för att säkerställa Lidingös gröna karaktär till kommande generationer och skapa goda miljöer för många olika djur och den biologiska mångfalden.

  · Skydda mer natur på Lidingö.

  · Rädda Kyrkviken genom effektiv dagvattenrening.

  · Rensa Lidingös kuster från skräp ovanför och under vattenytan.

  · Upplåta mark till laddstolpar på infartsparkeringar och i flerfamiljsområden.

  · Bygga ut solcellerna på kommunens fastigheter.

  · Införa obligatorisk insamling av matavfall.

  · Tillvarata engagerade Lidingöbors idéer rörande miljö och klimat.

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!