• Ekonomi och skatter

  Ekonomi och skatter

  Tack vare många års välskötta kommunala finanser har Lidingö en unikt stark ekonomisk ställning bland Sveriges kommuner, och det vill vi bevara. Det enskilt största hindret för detta är det interkommunala utjämningssystemet, den så kallade ”Robin Hood-skatten”, som innebär att ungefär en miljard av Lidingös skattebetalares pengar under en mandatperiod överförs till andra kommuner. Detta är uppenbart orimligt, och vi vill därför fortsätta verka för att det ersätts av ett rimligare system.

  Ett välmående näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd. Men ett gott samhälle behöver även en väl fungerande offentlig sektor. Kommunen har fått ett allt större åtagande, vilket innebär att arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda och fler yrkeskompetenser. Det ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna.

  En utmaning för kommunens ekonomi är att med en åldrande befolkning är det fler som ska försörjas. Ett liknande problem uppstår om vi får stora grupper som hamnar utanför arbetskraften på grund av misslyckade studier eller bristande integration. Detta i kombination med medborgare som successivt får allt högre förväntningar på vad det offentliga ska stå för riskerar att skapa en olöslig ekvation. Därför behöver vi föra en diskussion om vad vi faktiskt kan förvänta oss att det offentliga står för, men också hur kommunens verksamhet kan utvecklas och bli mer effektiv.

  Att kommunalskatten är låg har stort värde för alla. Vi anser att man ska kunna leva på sin lön och att den enskilde har den bästa möjligheten att fatta beslut som rör egna ekonomiska prioriteringar. När fler har möjlighet att hantera det oväntade, har vi uppnått ett samhälle som är både tryggare och friare.

  Skattesats

  Lidingö har en högre kommunalskatt än jämförbara kranskommuner runt Stockholm. Vi kristdemokrater vill se en gradvis sänkning ner till normalläget i regionen. Målet bör vara 1 krona lägre i kommunalskatt, något som kan införas genom en sänkning på exempelvis 10 öre per år under en tioårsperiod. Detta kan genomföras utan att verksamheten behöver lida av det under förutsättning att vi ständigt effektiviseringar den kommunala verksamheten. Vi ser också att Lidingös skattekraft ökar varje år, något som också bidrar till möjligheten att sänka skatten.

  Effektivisering

  Som förtroendevalda behöver vi ha ett ständigt fokus på att renodla det kommunala uppdraget och fokusera på kärnverksamheten, det vill säga den lagreglerade verksamheten.

  Vi vill fortsätta omstruktureringen av Lidingöhem i syfte att förenkla det kommunala fastighetsförvaltningsuppdraget.

  Ledning och styrning

  Den makt som anförtrotts kommunen måste utövas av någon – någon måste helt enkelt fatta besluten. Den svenska modellen och demokratin innebär att dessa viktiga beslut ska fattas av förtroendevalda som valts av folket. Mindre viktiga beslut av löpande förvaltningskaraktär och verkställandet av fattade beslut delegeras vanligtvis till anställda tjänstemän. De förtroendevalda beslutsfattarna har en symbolisk ersättning för sitt arbete, men uppdraget är en del av vårt gemensamma samhällsansvar.

  I takt med att det kommunala uppdraget har utökats har mängden information som de förtroendevalda behöver hantera och komplexiteten i frågor och beslutsunderlag ökat. Om det blir omöjligt för en förtroendevald att på sin fritid hinna med att sätta sig in i frågorna och fatta kloka beslut är risken att vi får dåliga beslut eller att den delegerade makten ökar.

  Vi kristdemokrater anser därför att det är dags för en uppvärdering av det demokratiska uppdraget. De förtroendevalda som ikläder sig detta ansvar ska få mer än en symbolisk ersättning för sitt arbete. Vi ser hellre att beslutsmakten innehas av personer som medborgarna kan rösta bort vid nästa val än av okända tjänstemän.

  Vi anser därför att det är dags att kraftigt höja arvodena för samtliga förtroendevalda. Vi tror också att det kan bli nödvändigt att återigen bryta ned de stora ärendemängderna på fler nämnder.

  Förvaltningsorganisationen

  Alla organisationer växer organiskt och av egen kraft. Det är vår uppgift som förtroendevalda att hålla kostnaderna för den kommunala byråkratin under kontroll. Vi kristdemokrater vill bryta den långsiktigt uppåtgående trenden i antal kommunalt anställda och hålla nere skattebetalarnas kostnad för den kommunala byråkratin.

  Löpande översyn

  Styrningen och uppföljningen av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna ska återkommande utvärderas, förslagsvis i början av varje mandatperiod.

  Kristdemokraterna Lidingö– Vi gör det bättre!