• Miljö

  Miljö

  Som medborgare och förtroendevalda ska vi agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella värdena; miljö och naturresurser. Vi ska agera på ett sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna av vårt arbete till kommande generationer.

  Förvaltarskapstanken är en bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. Lidingö och andra kommuner har en nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp.

  Livsmedel

  Lidingö ska arbeta för en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg. Upphandling av närodlade livsmedel ska främjas genom mindre omfattande upphandlingar för att fler och mindre leverantörer ska kunna medverka.

  Skog

  Vissa av Lidingös skogar har unika ekologiska värden som på ett särskilt sätt måste bevaras. För många Lidingöbor är skogen också förutsättningen för rekreation och en aktiv fritid. Vi kristdemokrater vill förvalta vår skog väl. De skötselåtgärder som genomförs ska vara varsamma och långsiktiga, och inriktade på att skapa en skog med artrikedom i flora och fauna, där nyckelbiotoper och solitärer ges särskilt skydd, där de ekologiska sambanden stärks och där människor trivs och vill vistas. Skötselåtgärder ska aldrig ha som enda mål att vara ekonomiskt lönsamma.

  Grönområden

  Lidingö har många skyddsvärda grönområden som vi vill bevara. Stadens grönplan är bra och ska följas. Vi vill dock att Lidingös profil som en trädgårdsstad stärks. Vi har stora arealer skog, men vi saknar offentliga trädgårdar och parker med verkshöjd. Forskning har också visat att offentliga parker är något som uppskattas väldigt mycket av medborgarna. Vi kristdemokrater vill därför att en stor stadspark anläggs ganska centralt på Lidingö, kanske i samband med överdäckningen av Torsviksdiket.

  Sjöar och vattendrag

  Den blåplan som tagits fram helt nyligt är bra och ska följas.

  Kottlasjön

  Vi vill säkerställa att restaureringen av Kottlasjön fortsätter så att även kommande generationer kan bada där.

  Hav

  Käppalaverket

  Vi vill verka för att Käppalaverket snarast möjligt tar det sista steget i reningsprocessen och inför ozonrening för att eliminera läkemedelsrester.

  Hamnar

  Vi vill verka för att fler miljövänliga båtbottentvättar inrättas.

  Båttoaletter

  Den portabla tömningsanläggning för båttoaletter (”Waterloo”) som staden äger kan användas mer effektivt. Möjligheten att stationera den vid Björkskär ska undersökas.

  Renhållning

  Klotter

  Nolltolerans ska råda mot klotter. Vi vill därför tillföra resurser så att klotter alltid saneras inom 24 timmar.

  Viltvård

  Vi vill se en ökad avskjutning av vitkindade gäss, eftersom de skapar stora nedsmutsningsproblem.

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!