• Lidingö ska vara hälsans ö – tillgänglig och trygg

  Lidingö: Hälsans ö – tillgänglig och trygg

  Lidingös särprägel som en grön oas nära storstaden ska bibehållas. Hälso- och miljöperspektiven ska styra vår samhällsplanering. Lidingö ska vara hälsans ö. Våra vackra naturområden måste värnas och de ska vara tillgängliga för naturupplevelser och friluftsliv för såväl unga som äldre och för personer med funktionsnedsättning. Infrastrukturen ska utvecklas med bättre kommunikationer och upprustade närcentra. Under den kommande mandatperioden vill KD göra följande satsningar.

  · Öka stödet till föreningsverksamheten för att främja fysisk aktivitet och social gemenskap. Ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa hos såväl unga som äldre motverkas då fler får möjlighet att känna identitet och sammanhang i en idrottsförening eller ideell förening.

  · Beakta funktionshinderperspektivet i samhällsplaneringen

  · Ungdomar och äldre med funktionshinder ska ges ökade resurser med stöd till Ö-gruppen och dagverksamheterna. Fler attraktiva gruppbostäder ska byggas.

  · Anlägga fler promenadstråk med bra belysning tillgängliga för såväl äldre som yngre och personer med funktionsnedsättning. Det ska vara tryggt att promenera på Lidingö. Tillgänglighetsanpassa fler bryggor och badplatser.

  · Verka för att Lidingö får fler poliser med god lokalkännedom. Fler trygghetskameror ska installeras.

  · Satsningen på Lidingö kvinnojour och nattvandrarna ska fullföljas och verksamheten med fältkuratorer utvecklas.

  · Förhandla med regionen om bättre kommunikationer mellan södra ön och centrum och mellan norra och södra ön. Det är en klimatsmart åtgärd då dagens dåliga kommunala kommunikationer tvingar många att i onödan ta egen bil eller färdtjänst.

  · Förhandla med regionen om bättre färdtjänstavtal för Lidingö. Färdtjänsten kommer idag ofta för sent.

  · Verka för att trängselskatten till Ropsten avskaffas.

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!