• Näringsliv

  Ett levande och vitalt näringsliv är en självklar del av varje samhälle. Lidingös närhet till Stockholm gör att det lokala näringslivet präglas av handel, tjänsteföretag, närservice och ett fåtal större industrier.

  Lokalförsörjning

  Vi kristdemokrater vill jobba aktivt med stadsplanering för att möjliggöra olika typer av lokaler för näringslivets behov, men förutsättningarna förändras snabbt.

  Handel

  Mot bakgrund av utvecklingen inom e-handel ser vi att den nödvändiga utbyggnaden av Lidingö centrum behöver ske med stor eftertanke och med flexibilitet och anpassning till platsen som ledstjärna. Även bland annat Rudboda centrum har behov av utökade handelsytor. Vi ska inte med politiska beslut motarbeta de lokala centrum som finns på olika ställen på ön.

  Kontor

  Allt tyder på att antalet ensamföretagare (konsulter, frilansare m.fl.) på Lidingö kommer att öka. Vi kristdemokrater vill att det ska finnas fullgoda möjligheter att stanna på ön och arbeta i en kreativ miljö tillsammans med andra likasinnade och nätverka, utbyta idéer och affärer. Vi vill därför på sikt skapa förutsättningar för att ett litet kreativt kluster skulle kunna växa fram med coworking spaces, kanske i kafémiljö, någonstans centralt på ön med goda kommunikationer.

  Lätt industri och service

  Våra hantverkare och vår lätta industri har ibland behandlats styvmoderligt. Vi vill säkerställa att det finns tillräckligt med mark planlagd för dessa behov, exempelvis genom att undersöka om Stockbyområdet kan utökas något. När vi beslutar om parkeringsregler ska vi ta särskild hänsyn till hantverkarnas bilar.

  Infrastruktur

  Vägar och trafik

  En fungerande infrastruktur är central för näringslivet. Vi vill därför fortsätta att öka framkomligheten på öns centrala trafikleder, exempelvis Södra Kungsvägen och vägarna till och från Stockby. Vi vill också verka för bättre kollektivtrafikförbindelser till öns kursgårdar (se också följande kapitel särskilt om trafik).

  Datakommunikation

  Många kommuner har under de senaste decennierna byggt upp egenägda fibernät, delvis finansierade av bidrag från stat och EU. På Lidingö har vi förlitat oss på marknadskrafterna, vilket tyvärr ännu inte skapat den goda geografiska täckningsgrad som vi behöver om vi ska skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet. Vi vill därför hitta en ny strategi där kommunen är en mer aktiv part i att möjliggöra fiberutbyggnad.

  Upphandlingar

  Varje år upphandlar kommunen varor och tjänster för hundratals miljoner. Vi ska vara uppmärksamma så att vi inte i onödan skapar förutsättningar som i princip omöjliggör för lokala aktörer att delta.

  Samarbetsformer och organ för dialog

  Vi vill verka för att de befintliga samarbetsformerna mellan näringsliv och kommun ersätts av mer ändamålsenliga strukturer, kanske ett näringslivsråd innehållande en större grupp företrädare för näringslivet och färre politiker, som också är en formell remissinstans i alla frågor som berör det lokala näringslivet.

  Myndighetsutövning

  Företagare önskar en enkel och snabb handläggning av frågor, och vi vill därför verka för att snabba upp handläggningstider och inrätta en SPOC (Single Point Of Contact) för företagare som behöver kommunala besked/beslut.

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!