• Trygghet

  Trygghet

  Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället måste vidare ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.

  För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som trygg. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar det dock om ett samhälle där medborgarna känner tillit, tillit till varandra och tillit till samhället. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till tillit, ansvarstagande och civilkurage.

  Sedan millennieskiftet har tyvärr grovt kriminella ungdomsgäng blivit ett fenomen i Sverige. Skadegörelse, hot och våld ger upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen är aktiva. Gängkulturen har visat sig utvecklas främst i områden där föräldrarna känner svag samhörighet med samhället.

  På Lidingö har problemet med bostadsinbrott eskalerat under senare år. Den trenden behöver brytas.

  I korthet:

  INBROTTEN MÅSTE STOPPAS!

  Andreas Carlson (KD) besöker Lidingö och vill att:

  ? 10 000 fler poliser anställs!

  ? Tullen ges större befogenheter att jaga stöldgods!

  ?Mer i plånboken för poliser som ska skydda våra samhällen!

  ??Men framförallt att Lidingö får fler lokala poliser. Vi behöver helt enkelt ge vår lokalpolis Fredrik fler kollegor!

  Polis och ordning

  Vi vill att kommunen ska kunna finansiera poliser för att öka polisnärvaron. Samarbetet mellan skola och polis bör utvecklas, eventuellt med en specifik polis knuten till varje skola som eleverna känner igen. Kommunens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera var tiggeri, gatumusicerande och annan liknande verksamhet inte får förekomma för att säkra trygghet och trivsel i vår offentliga miljö. Vi ska också ha nolltolerans mot klotter och skadegörelse.

  Övervakning

  Modern teknik möjliggör övervakning av ordning på ett effektivt sätt. Artificiell intelligens kan övervaka områden och rapportera om mönster och rörelser som avviker från det normala. Vi kristdemokrater anser att det grundläggande verktyget för att förebygga brott är en stark samhällsgemenskap, sunda värderingar och en god fostran. I en tid när samhällsgemenskapen eroderar och grupper ignorerar regelverket behöver vi dock under en tid vara öppna för att nyttja verktyg som fungerar. Övervakningskameror har en påvisat god effekt för uppklarning av brott.

  Gängkultur, organiserad brottslighet, extremism

  På Lidingö är det fortfarande relativt tryggt, men vi behöver ha en god beredskap inför framtiden och inte vara naiva.

  Kommunen ska ha en väl upparbetad kontakt med polisen för att tillsammans kunna motverka organiserad brottslighet. En handlingsplan ska upprättas för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. Föreningsstödet i kommunen ska demokratisäkras så att inte antidemokratiska föreningar och organisationer ges bidrag. Personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på radikalisering och våldsbejakande extremism. Bekymringssamtal, orosmöten och liknande bör erbjudas som behandling till personer som ingår i kriminella strukturer. Stödcentrum för unga brottsoffer kan inrättas. Kontaktmannaskap för unga som begått kriminella handlingar ska finnas. Avhopparjourer ska utvecklas, dit personer som vill lämna sitt kriminella liv kan vända sig.

  Belysning

  Vi vill öka investeringarna i gatubelysning och upplysa fler platser nattetid för ökad trygghet.

  Kristdemokraterna Lidingö– Vi gör det bättre!