• Ekonomi och skatter

  Ekonomi i balans

  KD:s kommunpolitiska program kan genomföras inom kommunens budgetram utan behov av skattehöjningar. Flera av förslagen handlar om att göra rätt insatser i rätt tid – de är kostnadseffektiva. Den nya omsorgs- och boendekedjan, det funktionshinderpolitiska programmet och satsningen på elevhälsan är exempel på detta.

  · Med förebyggande och tidigt insatta åtgärder kan en god hälsa upprätthållas och sjukdomstillstånd förhindras eller åtgärdas innan de kräver mer omfattande resurser.

  · Med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter kan förvaltningarnas organisation och rutiner utvecklas och effektiviseras. Lidingö ska försvara ställningen som Sveriges digitaliseringskommun.

  · Med modern välfärdsteknik (ex digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och sensorer samt digitala påminnelser) kan tryggheten för omsorgstagarna öka samtidigt som arbetsmiljö och effektivitet i omsorgens verksamhet blir bättre.

  · Med stöd av höjda föreningsbidrag kan samverkan med civilsamhället fördjupas och utvecklas med minskat behov av insatser från det offentliga som följd.

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!