• 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

  Solna är en mycket snabbt växande stad i en storstadsregion. Det är positivt att många vill bosätta sig i vår stad för att arbeta, studera, bilda familj och på så vis forma sin framtid. Bostadsbristen och trångboddheten i stockholmsregionen är dock välkänd, därför tar vi ansvar för bostadsförsörjningen i regionen genom att utveckla staden. Under de senaste mandatperioderna har flera nya stadsdelar vuxit fram, exempelvis Arenastaden, Hagastaden och Järvastaden. Vi är stolta över det arbete som har gjorts.

  Kristdemokraterna tänker fortsätta att ta ansvar för bostadssituationen och tillväxten i regionen, men Solna kan inte endast bygga för framtida invånare. Det måste också byggas smart, snyggt och med hänsyn till människor som redan bor här. Vi förespråkar blandade boendeformer och anser att Solna på ett bättre sätt måste ta ansvar för underhåll och energieffektivisering av befintliga fastigheter. Det handlar om att skapa en trevligare stad och om att ta långsiktigt socialt och ekonomiskt ansvar.

  Solna måste utvecklas strategiskt så att vi formar en levande stad. Hur städer och samhällen planeras och gestaltas spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs. När den goda staden planeras vill vi ha ett modernt perspektiv och sträva efter långsiktig kvalitet och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden. Det är också viktigt att vi ger goda förutsättningar för miljövänliga transportslag som exempelvis cykel. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas för en levande stadsmiljö som dessutom bidrar till en trygg stadsmiljö.

  En av entréerna till Solna som också gränsar till det nya naturreservatet kring Råstasjön är Råsta strandväg. Den har idag flera mörka partier och vi vill därför satsa på bättre belysning och andra lämpliga åtgärder för att öka tryggheten. Vi ser också en möjlighet att göra kloka kopplingar till naturreservatet från Råsta strandväg och på så sätt tillgängliggöra naturreservatet ytterligare.

  Vi vill se fler bostadskvarter med blomstrande innergårdar, öppna gator med butiker och samhällsservice och färre punkthus. Vi arbetar också för att säkerställa solnabornas närhet till stadens parker och trivsamma grönområden och kommer därför att arbeta för att staden utvecklar en god balans mellan antal bostäder och attraktiva platser för utomhusaktivitet för både barn och vuxna. I våra planer ingår såväl parker som idrottsanläggningar.

  Men en växande stad ställer inte endast krav på bostäder och utbyggd service, utan också på infrastruktur. I en så företagstät stad som vår är god kollektivtrafik ett måste och solnabor och besökare  ska ha tillgång till goda kommunikationer. En viktig och betydelsefull investering är utbyggnaden av gula linjen som kommer att gå från Odenplan till Arenastaden. Solnas snabba tillväxt har dock inneburit påfrestningar för oss som bor här. Många upplever trängsel på vägarna och i kollektivtrafiken, varför vi kommer att verka för att bredda gång- och cykelbanor samt beakta trängselproblematiken vid nybyggnation.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Solna ska vara en levande stad – bostadskvarter med blomstrande innergårdar, öppna gator, blandade boendeformer och närhet till parker och trivsamma grönområden.
  • Befintliga fastigheter ska underhållas bättre – långsiktigt ekonomiskt ansvar.
  • Utveckla planen för cykel- och gångbanor – för snabba, säkra och miljömässiga transporter samt en bättre stadsmiljö. Såväl större gångstråk som cykelbanor ska sopsaltas.
  • Bygga för trygghet – i planarbetet ska det finnas skrivningar om hur tryggheten påverkas, så kallade ”trygghetsbeskrivningar”.
  • Göra Råsta strandväg tryggare – Råsta strandväg ska få bättre belysning för att öka tryggheten och ska sammankopplas bättre med naturreservatet.