• Alla kan behöva hjälp på traven ibland

  Kristdemokraterna är partiet för personligt ansvar och individuell frihet, men också för solidaritet med de mest utsatta. Människan ska stå på egna ben, men när hon är som svagast ska hon få samhällets stöd och möjlighet att komma tillbaka.

  De senaste 30 åren har ungas psykiska ohälsa fördubblats i Sverige. Antidepressiva läkemedel till barn fortsätter att öka. Självmorden bland unga har ökat med nästan 1% per år under hela 2000-talet. Ungas psykiska ohälsa är ett av vår tids största samhällsproblem. Därför vill vi se fler vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin och stärka elevhälsan i skolan. Myndigheter ska samverka utifrån barnets bästa och inte myndigheternas organisation, så att barn och deras föräldrar som är i behov av hjälp ska få stöd i tid.

  Ett tryggt hem är en viktig faktor för att främja barns psykiska hälsa och allmänna välmående. Vi vill införa en allmän föräldrautbildning som erbjuds alla blivande och nuvarande föräldrar, som också informeras om på BVC. För familjer som upplever konflikter finns det idag ett kostnadsfritt föräldraskapsstöd kallat Komet som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år. Genom att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn minskas bråk och konflikter hemma och i skolan. Vi vill utöka Komet-utbildningen även till föräldrar med barn upp till 18 år och även under sommartid. Kristdemokraterna drev igenom att det första besöket på familjerådgivningen ska erbjudas utan kostnad. För att stötta familjer ytterligare vill vi även att det andra besöket ska vara kostnadsfritt.

  Att vara föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan vara stressande och påfrestande. Det kräver ofta ett utökat föräldraansvar, kraft och energi. För dessa familjer vill Kristdemokraterna införa möjligheten till ett extra stöd i form av en koordinator, som bidrar med stöd i kontakter med myndigheter, och därigenom avlastar så att vardagen kan fungera.

  Hedersrelaterat våld är en av de mest extrema formerna av förtryck. Även i Solna förekommer hedersförtryck och staden har tagit fram en strategi för att kunna upptäcka och stödja personer som utsätts. KD vill att staden fortsätter att aktivt motarbeta hedersförtryck genom alla dess verksamheter och tydligt markera att hedersvåld inte hör hemma i vår kommun.

  LSS är en frihetsreform, som ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva med mer delaktighet, självbestämmande och respekt. Under mandatperioden höjdes habiliteringsersättningen, vilket stärker målgruppens ekonomi och ökar motiveringen att delta i daglig verksamhet. Genom tillkommande platser i exploateringsavtal vid nybyggnation fortsätter vi i Solna att möta behovet av ett nytt gruppboende för LSS vartannat år.

  Behandling av mild till måttlig psykisk ohälsa sker alltmer inom primärvården, varför regionen och kommunen behöver samarbeta mer. Vi vill att socialtjänstens familjebehandlare ska arbeta teambaserat med vården, gärna på plats på de vårdcentraler som har det förstärkta uppdraget från regionen.

  Fältassistenter arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg samt på skol- och fritidsgårdar. De kan verka trygghetsskapande och relationsbyggande, och fånga upp ungdomar på glid.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Främja ungas psykiska hälsa.
  • Erbjuda en allmän föräldrautbildning till alla Solnaföräldrar och utveckla föräldrautbildningen Komet. Föräldrautbildningarna ska även ges under sommaren.
  • Motarbeta hedersförtryck genom att personal inom barn- och utbildningsförvaltningen utbildas i att känna igen tecken på hedersnormer.
  • Införa två första kostnadsfria besök hos familjerådgivningen.
  • Se till att LSS-personer kan vara trygga med att få en bostad när de så behöver.
  • Införa en koordinator som kan stödja föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
  • Anställa fältassistenter som kan verka relationsbyggande med ungdomar.
  • Regionen och kommunen samarbetar teambaserat för en god behandling av psykisk ohälsa.