• 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

  Solna ska byggas underifrån, med den enskilda människan som utgångspunkt och familjen som den viktigaste byggstenen. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande Solna. Eftersom ingen familj är den andra lik är det vår utgångspunkt att familjen och andra nära gemenskaper själva ska ha makten att utforma den egna vardagen. Politikernas uppgift är inte att detaljstyra familjen utan att ge den goda förutsättningar oc...

 • 2. Små barn behöver små barngrupper

  En förskola med hög kvalitet och där barnen sätts i centrum är avgörande för att föräldrarna ska känna sig trygga att lämna sina barn, därför är det viktigt att det på förskolan finns goda vuxna förebilder som barnen kan utveckla förtroende för. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att barnen ska bli sedda av de vuxna, oavsett vilken typ av barnomsorg barnet har. Och avsett om barnomsorgen behövs på dagen eller natten. Det behövs vuxna som har ti...

 • 3. Solnas skolor – ordning, kunskap och trygghet i fokus

  Kristdemokraterna anser att skolan har två huvudsakliga uppgifter. Dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande och dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. När det fungerar som bäst ska skolan både förmedla kunskap för ett liv på arbetsmarknaden och kunskap som utvecklar förmågan till tankar om dygder och etik. Skolan ska främja ett klassiskt bildningsidea...

 • 4. Jobb och företagande – Sveriges bästa företagsklimat

  Ett välfungerande näringsliv är grund för vår välfärd och Solnas fortsatta utveckling. Att ha ett jobb att gå till är också nyckeln till egenmakt för såväl familjer som enskilda och det ger arbetsgemenskap och samhörighet. Solna har för tionde året i rad utsetts till kommunen med bäst företagsklimat. Det är en bekräftelse på att vi gör mycket rätt. För att skapa förutsättningar för starkare familjer och bästa tänkbara uppväxtvillkor för Solnas unga måste vi doc...

 • 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

  Solna är en mycket snabbt växande stad i en storstadsregion. Det är positivt att många vill bosätta sig i vår stad för att arbeta, studera, bilda familj och på så vis forma sin framtid. Bostadsbristen och trångboddheten i stockholmsregionen är dock välkänd, därför tar vi ansvar för bostadsförsörjningen i regionen genom att utveckla staden. Under de senaste mandatperioderna har flera nya stadsdelar vuxit fram, exempelvis Arenastaden, Hagastaden och Järvastaden. Vi är stolt...

 • 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

  Solna är en storstadskommun med parker och natur som erbjuder fantastiska fritidsmöjligheter, men dessa måste bevaras för framtiden. Vid utvecklingen av staden anser Kristdemokraterna att det är av hög vikt att solnabornas närhet till natur och andra grönområden beaktas. Av denna anledning har vi under mandatperioden inrättat ett naturreservat kring Råstasjön.

  Solnas parker och grönområden ska utvecklas, men också ska hållas rena, trygga och snygga. Kris...

 • 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

  Solna upplevs överlag som en trygg stad, men det finns fortfarande saker som skapar otrygghet. Precis som i övriga landet drar sig också solnabor för att vistas ute på sena kvällar eller är rädda att drabbas av inbrott. Det är oacceptabelt – att brottsligheten breder ut sig ska aldrig ses som oundvikligt och måste motarbetas kraftfullt. Kristdemokraterna vill ta ansvar för den vändningen. Solna ska vara en trygg och hederlig stad att växa upp i, där såväl barn som vuxna o...

 • 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

  Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst. Vi är partiet för personligt ansvar och individuell frihet, men också för ansvar för samhällets mest utsatta. Människor ska ges möjlighet att stå på egna ben, men då de är som svagast ska de också veta att de kan få samhällets stöd.

  Det offentliga har en viktig roll att spela, men i Sverige tenderar civilsamhällets vilja och möjlighet att hjälpa till att glömmas bort. Staden bör därför agera som en länk mell...

 • 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

  Kristdemokraterna är det parti som idag ansvarar för Solnas äldreomsorg. Vår drivkraft är att åstadkomma en trygg äldreomsorg av god kvalitet, präglad av valfrihet och delaktighet, där den som är i behov av omsorg bemöts med värdighet, omtanke och respekt. Omsorgen om stadens äldre är och har alltid varit en prioriterad fråga för oss kristdemokrater och även om vi vill göra mer så är vi stolta över vad vi åstadkommit hittills.

  Under den gångna mandatperi...

 • 10. En fungerande integration – för ett gemensamt Solna

  Solna ska vara en öppen och inkluderande kommun. Vi är en stad med blomstrande näringsliv, universitet och forskning med kontakter och anställda från hela världen. Denna möjlighet ska välkomnas och värnas.

  En levande samhällsgemenskap är avgörande för att alla solnabor ska känna delaktighet och vilja ta ansvar för hela samhället. En gemenskap där man inte bara vill hjälpa sina närmaste utan också andra är avgörande för ett gott samhälle. Den är också vi...

 • 11. En bra miljö – för Solnabornas framtid

  För oss kristdemokrater är förvaltarskapstanken en bärande del av ideologin. Det innebär att vi ska förvalta jorden på ett hållbart sätt och lämna över den i ett lika bra eller bättre skick till nästa generation. Vi kristdemokrater i Solna vill fortsätta att bygga upp ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och naturresurserna tas tillvara i ett kretslopp.

  Vikten av god kos...