• Jorden är ett arv till kommande generationer

  För Kristdemokraterna är det viktigt att förvalta jorden hållbart och därigenom lämna över den i ett bättre skick till kommande generationer. I vårt Solna är trafiksystemen hållbara, energin fossilfri, bostadsmiljöerna sunda, den skadliga miljöpåverkan minskar och naturresurserna tillvaratas i ett kretslopp.

  Norrenergi förser Solnas och Sundbybergs invånare och verksamheter med klimatsmart fjärrvärme och -kyla. Verket kommer att behöva byggas ut för att möta befolkningstillväxten. Vi ser möjligheten att kombinera utbyggnaden av pannor för fjärrvärme med produktion av el.

  Ungefär hälften av Solnas yta består av park, natur och vatten. Nationalstadsparken, våra tre naturreservat och övriga parker garanterar stadsnära naturområden och är viktiga för att bevara vårt nationella naturarv åt kommande generationer. De fyller en vital funktion för människors hälsa och rekreation och ska värnas och hållas rena.

  Solnas miljö har drabbats av skadliga främmande arter som ställer till med problem. Kanadagåsen och andra gäss förstör våra parkmiljöer genom att förorena stränder och vatten med sin spillning. Jättelokan och parkslide är exempel på invasiva växter som sprider sig snabbt och kan orsaka stora skador. För att bevara den biologiska mångfalden och värna våra naturmiljöer vill vi att staden förstärker sina ansträngningar och utrotar de invasiva arterna.

  Under mandatperioden har Solna antagit en matstrategi som syftar till att stadens serverade måltider ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt, med höga krav på hänsyn till miljö och klimat, djurskydd och social hållbarhet vid upphandlingar.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Utrota invasiva och skadliga arter såsom kanadagäss, råttor, mördarsniglar, jätteloka och parkslide.
  • Bevara vårt naturarv och den biologiska mångfalden.
  • Fortsätta arbetet med renare vattendrag för god ekologisk och kemisk status.
  • Göra en bullerkartläggning. Den senaste skedde 2008 och sedan dess bor det 18 600 fler personer i kommunen. Vi vill att kartläggningen ska ligga till grund för nya bullerdämpande åtgärder där det behövs, i form av bl.a. bullerplank.
  • Fortsätta arbeta för bättre luftkvalitet i känsliga områden genom bl.a. luftmätningsstationer.
  • I samband med Norrenergis utbyggnad även möjliggöra produktion av el. Norrenergi ska utveckla utbudet av fjärrkyla i Solna.