• 11. En bra miljö – för Solnabornas framtid

  För oss kristdemokrater är förvaltarskapstanken en bärande del av ideologin. Det innebär att vi ska förvalta jorden på ett hållbart sätt och lämna över den i ett lika bra eller bättre skick till nästa generation. Vi kristdemokrater i Solna vill fortsätta att bygga upp ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och naturresurserna tas tillvara i ett kretslopp.

  Vikten av god kost ska inte underskattas. Därför arbetar vi kristdemokrater utifrån målsättningen att maten som serveras i stadens verksamheter ska hålla en hög kvalitet och vara giftfri. Vissa varor innehåller mer bekämpningsmedel än andra. Vi vill därför att staden gör kloka inköp av utvalda ekologiska varor. Vi har även inom stadens äldreomsorg medvetet prioriterat svenskt kött till våra äldre, vilket innebär att djuren har haft drägliga levnadsförhållanden och att antibiotikahalten är låg.

  Elbilar blir allt vanligare och minskar utsläppen, vilket bidrar till en bättre stadsmiljö. För att underlätta för fler elbilar vill vi se att det lika naturligt som parkeringsplatser också planeras ett antal laddstolpar i samband med alla nya bostadsprojekt i staden. På samma sätt vill att staden tar mer hänsyn till montering av solceller på fasader och tak vid nybyggnation.

  Frisk luft och rent vatten måste värnas. Under mandatperioden har vi bland annat skapat dagvattendammar som renar vattnet och satt upp en luftmätningsstation i staden för att kunna utreda luftkvaliteten och vid behov ta till åtgärder.

  Belysning som innehåller kvicksilver är miljöfarlig och bör bytas ut. Vi vill att det ska sättas upp till exempel LED-belysning för att ha en långsiktig och miljömässig bra lösning. På de platser där det är lämpligt arbetar vi för att belysningen ska vara rörelsestyrd.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Prioritera giftfri mat – Solna stad ska inom sina verksamhetsområden sträva efter att köpa in livsmedel med låg antibiotikahalt och göra kloka inköp av utvalda ekologiska varor.
  • Införa laddstolpsnorm vid bostadsprojekt – skapa fler laddstolpar för elbilar.
  • Öka solenergi vid nybyggnation – vid planering av nybyggnation måste möjligheten till solceller på fasader och tak tas tillvara på ett mycket bättre sätt än idag.
  • Solna ska ha frisk luft och rent vatten – fortsatta insatser för att säkra en god miljö i staden genom fler dagvattendammar mätning av luftkvaliteten och vid behov ta till åtgärder.
  • Öka den rörelsestyrda belysningen i staden – smart belysning spar energi och ökar tryggheten.