• Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet

  Kristdemokraterna är partiet som ansvarar för att Solna är en kommun där alla kan åldras med värdighet, trygghet och självbestämmande. Vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills, men vi vill mer.

  Vi strävar ständigt efter att minska äldres ofrivilliga ensamhet. Genom WiFi för privat bruk på alla äldreboenden kan seniorerna hålla kontakt med nära och kära, läsa bloggar eller titta på streamingtjänster. Tekniken möjliggör nya förebyggande arbetssätt i form av videosamtal och digitala mötesplatser. Stadens populära utbud av seniorträffar, hälsoaktiviteter, generationsöverskridande möten och Väntjänsten är andra pusselbitar för att bryta ensamheten.

  Idag vill allt fler bo hemma självständigt med stödinsatser från en modern hemtjänst. Under mandatperioden har digitala lås installerats och digital nattillsyn införts. Det är exempel på moderna och smarta lösningar som kan bidra till mer självständighet, integritet och privatsfär för de äldre, och samtidigt vara kostnadseffektiva för kommunen.

  Kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen är avgörande för att vi ska kunna fortsätta leverera bra vård och omsorg. Vi vill fortsätta arbeta för att öka medarbetarnas språkfärdigheter och kulturella förståelse, vilket är viktigt för att den äldre ska känna tillit till personalen. I Solnas kliniska träningscenter Metodikum repeterar och fördjupar medarbetare sina kliniska och teoretiska kunskaper, vilket ger en ökad trygghet för personal och brukare. Med vår strategi för kompetensförsörjning skapar vi en kultur för kontinuerligt lärande och rustar medarbetarna för framtida utmaningar i sina yrken.

  Personal inom hemtjänsten arbetar mycket självständigt och möter många olika situationer. Därför bör hemtjänstpersonal erbjudas regelbunden reflektionstid under arbetstid.

  Som anhörig kan man vilja få en inblick i hur mamma har det på boendet eller med hemtjänsten. Det kan man få genom att göra det möjligt för anhöriga att ta del av social dokumentation.

  Många av Solnas äldreboenden finns i äldre fastigheter. De är inte alltid anpassade för de verksamheter som finns i byggnaderna. Vi vill börja planeringen för ett nytt äldreboende. Solnas äldreboenden ska vara moderna, anpassade och fräscha. Flera boenden är i behov av teknisk uppgradering genom upprustning av lokaler, installering av solskydd och demensanpassning av inre miljöer samt möbler. För att trygga elförsörjningen i händelse av ett strömavbrott ska det finnas reservkraft på alla Solnas äldreboenden.

  Alla landets regioner förutom vår egen har kommunaliserat hemsjukvården. Det borde vi också göra, för en närmare omvårdnad för den enskilda med färre besök från olika aktörer.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Hemsjukvården förs över till kommunalt ansvar.
  • All personal inom omsorgen som jobbar vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska.
  • Äldreomsorgens medarbetare ska så långt som möjligt erbjudas heltid, men ska kunna välja den tjänstgöringsgrad som de själva önskar.
  • Utveckla Signalistens trygghetsboenden, med personal på plats.
  • Göra det möjligt för anhöriga att enkelt läsa den sociala dokumentationen för de som bor på SÄBO eller har hemtjänst.
  • Hemtjänstpersonal i såväl kommunal som privat regi erbjuds regelbunden reflektionstid under arbetstid.
  • Påbörja planeringen av ett nytt äldreboende och rusta upp befintliga boenden med fokus på lokaler, installation av solskydd, kyla och demensanpassning av inre miljöer och möbler.
  • Våra upphandlingar ska möjliggöra för ideellt driven och idéburen vård och omsorg att verka i Solna.
  • Det ska finnas reservkraft på alla Solnas äldreboenden.