• Trygghet är en frihetsfråga

  Otryggheten ökar i Sverige, och Solna är inte förskonat från gängrelaterade brott, skjutningar och droghandel. Det är polisen som ska stävja och beivra brott. Vi vill att Solna stad fortsätter det goda samarbetet med polisen så att Solna ska vara en trygg och hederlig stad att leva i, där alla vågar röra sig fritt.

  Även om staten har ansvaret för polis och rättsväsende ska vi i kommunen göra allt vi kan för att skapa trygghet. Kristdemokraterna drev igenom införandet av en särskild trygghetssamordnare som leder det operativa arbetet. Med inventerande trygghetsvandringar som utgångspunkt rustas stadsmiljön upp genom att åtgärda klotter, osäkra miljöer och bristfällig belysning. Vi kommer fortsätta ha ett särskilt fokus på Hagalund och Västra Skogen samt utveckla platssamverkan i Hagalund.

  Forskning visar att samhället bör reagera snabbt vid klotter och skadegörelse för att förhindra att oönskat beteende eskalerar. Därför vill vi verka för att klotter ska saneras inom 48 timmar i stället för dagens 72 timmar.

  Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Med vår politik får föräldrarna mer tid med sina barn. Och föräldrar som behöver stöd ska få den hjälp de behöver. Vi vill införa en allmän föräldrautbildning som erbjuds till alla föräldrar, som informeras om på BVC. För familjer som upplever konflikter har Solna ett kostnadsfritt föräldraskapsstöd kallat Komet för barn i åldrarna 3-11 år, som vi vill utvidga upp till 18 års ålder.

  I Sverige har vi sett en ökning av ungdomsrån och även Solna är drabbat. Man ska kunna gå hem från fotbollsträningen eller köpcentret utan att vara rädd för överfall. Vid behov ska staden ta hjälp av ordningsvakter på särskilt brottsutsatta platser.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Klotter och skadegörelse ska saneras inom 48 timmar.
  • Installera fler trygghetskameror på brottsutsatta platser.
  • Fortsätta skapa en levande och trygg stadsmiljö i alla stadsdelar, i samverkan med polis och lokala aktörer.
  • Vid behov ta hjälp av ordningsvakter på särskilt brottsutsatta platser.
  • Erbjuda en allmän föräldrautbildning till alla Solnaföräldrar och utveckla föräldrautbildningen Komet. Föräldrautbildningarna ska även ges under sommaren.