• 10. En fungerande integration – för ett gemensamt Solna

  Solna ska vara en öppen och inkluderande kommun. Vi är en stad med blomstrande näringsliv, universitet och forskning med kontakter och anställda från hela världen. Denna möjlighet ska välkomnas och värnas.

  En levande samhällsgemenskap är avgörande för att alla solnabor ska känna delaktighet och vilja ta ansvar för hela samhället. En gemenskap där man inte bara vill hjälpa sina närmaste utan också andra är avgörande för ett gott samhälle. Den är också viktig för en fungerande integration. Om integrationen misslyckas är det en stor risk att det skadar samhällsgemenskapen. Parallella samhällen försämrar förtroendet mellan medmänniskor och slår sönder samhällsgemenskapen. Den vägen får vi inte vandra och därför är det angeläget att samhällsorienteringen för nya svenskar utökas med mer fokus på det svenska samhällets skrivna och oskrivna regler.

  Integration är ett växelspel. Det ställer krav på oss att vara inkluderande, men också på att de som kommer hit har en vilja och drivkraft att bli en del av sitt nya land och acceptera de grundläggande värderingar vårt land vilar på. Det måste vara en förutsättning att de som kommer till Sverige snabbt lär sig språket och kommer i egen försörjning, något som tack vare vårt medvetna arbete med Solnamodellen har fungerat bra. Solnamodellen är stadens eget sätt att få personer långtifrån arbetsmarknaden att komma i arbete och är en nyckel för en effektiv integration. För att öka möjligheten för fler att komma i jobb vill vi införa vårdserviceteam i äldreomsorgen, vilket innebär att nyanlända eller andra personer långtifrån arbetsmarknaden erbjuds arbetsträning. Detta skapar dels en ingång på arbetsmarknaden, dels avlastar det i stadens undersköterskor i deras arbete.

  Det är viktigt att sända en tydlig signal om att integration börjar från dag ett och därför ska såväl svenskundervisning som sysselsättning ingå även för asylsökande. Om nyanlända inte kan få ett arbeta i privat sektor är det viktigt att staden tar vara på arbetskraften och anställer personer som står långtifrån arbetsmarknaden, exempelvis i vårdserviceteam.

    

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Utveckla Solnamodellens integrationsarbete – Solnamodellens arbete för integration ska utvecklas. 
  • Samhällsorientering bör ha fokus på värderingar – samhällsorienteringen ska utökas med mer undervisning om värderingar, jämställdhet och sociala och etiska koder i Sverige.
  • Ta vara på arbetskraften – kommunen ska vara en förebild när det gäller att anställa personer som står långtifrån arbetsmarknaden. Vårdserviceteam i äldreomsorgen är ett exempel på en bra möjlighet för nyanlända att via enkla jobb snabbt komma i arbete samtidigt som teamen underlättar vårdens övriga medarbetare.
  • Införa SFI från dag ett – språket är nyckeln till integration, varför undervisning i svenska ska börja från dag ett.
  • Involvera civilsamhället – samhället är större än det offentliga och det är därför viktigt att staden uppmuntrar och underlättar för civilsamhället att hjälpa till i integrationsprocessen.