• Årsmöte 2019 – Sara Skyttedal på besök

  Lördagen den 23 februari avhölls Kristdemokraterna i Solnas årsmöte. Årsmötet gästades av Sara Skyttedal som berättade om sin vision för EU-samarbetet. 

  Ett tjugotal medlemmar deltog på årsmötet som gästades av Sara Skyttedal, Kristdemokraternas förstanamn i europaparlamentsvalet. Hon presenterade sin och partiets vision för europasamarbetet och talade om vikten av att markera mot båda ytterkanterna – både de som vill lämna EU och de som vill skapa en superstat – i parlamentet och arbeta för att EU ska fokusera på sina kärnuppgifter. Ja till frihandel och samarbete mellan medlemsstaterna – nej till ökad överstatlighet och minskat inflytande för medlemsstaterna.

  I höst håller partiet riksting och därför hade flera motioner lämnats in för behandling av stämman. Samtliga av dessa bifölls av stämman och kommer i nästa steg att behandlas av KD Stockholms läns distriktsårsmöte.

  De motioner som bifölls av årsmötet var:

  Larmbågar och visitation

  • att ge frivården tillåtelse att införa larmbågar eller annan teknisk utrustning för att kunna säkerställa att inga vapen eller andra farliga föremål medförs in i frivårdens lokaler.
  • att införa lagstöd för frivården att utföra visitationer i de fall det bedöms nödvändigt av säkerhetsskäl.

  Inför ett nationellt journalsystem i vården

  • att Kristdemokraterna ska verka för att ett nationellt journalsystem införs i vården.
  • att de lagändringar som krävs för att möjliggöra ett nationellt journalsystem kommer till stånd.

  Beskatta spelreklam i radio & tv samt i övriga digitala nät

  • att Kristdemokraterna skall verka för att begränsa omfattningen av spelreklam genom att belägga denna med en väl avvägd punktskatt.

  Beivra också vardagsbrottslighet

  • att Kristdemokraterna ska verka för att se över berörd lagstiftning så att inte ovanstående händelser inträffar (att det upplevs som en chansning huruvida gripna vaneförbrytare kommer att anhållas eller släppas fri). 

  Avskaffa den för Sverige skadliga värnskatten

  • att Kristdemokraterna aktivt skall verka för värnskattens avskaffande.