• 3. Solnas skolor – ordning, kunskap och trygghet i fokus

  Kristdemokraterna anser att skolan har två huvudsakliga uppgifter. Dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande och dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. När det fungerar som bäst ska skolan både förmedla kunskap för ett liv på arbetsmarknaden och kunskap som utvecklar förmågan till tankar om dygder och etik. Skolan ska främja ett klassiskt bildningsideal men också vara vägledande i frågan om digitalisering.

  Det kan inte finnas någon annan målsättning än att samtliga av Solnas elever ska bli godkända på nationella proven och få gymnasiebehörighet. För att detta ska vara möjligt att åstadkomma krävs en skola som har kunskap och ordning i fokus. Det krävs också att elever som har det svårt i skolan ges uppmärksamhet, vilket kan underlättas med fler specialpedagoger och mer sommarskola. För att bidra till en god hälsa och koncentrationsförmåga vill vi arbeta för daglig fysisk aktivitet i skolan. Erfarenheter från där det har prövats – både nationellt och i Solna – visar på goda resultat.   

  Det är ett faktum att engagerade föräldrar ger bättre skolresultat, medan barn med frånvarande föräldrar tenderar att misslyckas i skolan. Solnas föräldrar måste därför ta sitt ansvar, men inte enbart genom att se till att deras barn gör sina läxor. De måste också förmedla att skolan är viktig, att dess regler är till för att följas och att andra elever ska bemötas med respekt. Vår familjepolitik för mer tid för barnen skapar också förutsättningar för bättre skolresultat och mindre psykisk ohälsa bland barnen. Därför vill vi stärka elevhälsans förebyggande arbete. Alla elever ska vid behov snabbt komma i kontakt med specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog eller skolläkare. Skolan måste bli bättre på att fånga upp elever som utsätts för mobbing eller inte mår bra. Solnas lärare är duktiga på detta, men vi vill att staden som ett komplement tar vara på ideella krafter i form av exempelvis en ”klassmormor”. För vissa elever kan det vara en mindre tröskel att anförtro sig till en ”klassmormor” och berätta om vederbörande har problem eller far illa. Kristdemokraterna i Solna vill se en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.

  För att inspirera eleverna till en god skolgång och att tidigt få en förståelse för arbetslivet vill vi att skolan har ett nära samarbete med näringslivet, vilket borde vara naturligt i Sveriges mest näringslivsvänliga kommun. 

  Dåliga attityder, skolk och otrygghet i skolan ska motarbetas. Värdegrundsarbete för att motverka dåliga attityder och beteenden är viktigt, samt tydliga ordningsregler med påföljder för den som bryter mot reglerna är avgörande för att skapa bättre ordning och reda. För en god arbetsmiljö är det också viktigt med fräscha och rena lokaler. De elever som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska medverka till att återställa skadan. Under de senaste mandatperioderna har Alliansen gjort satsningar på skolmiljön, men mer finns att göra – inte minst när det kommer till skolornas toaletter.

  Det fria skolvalet är för oss en självklarhet. Rätten att välja mellan kommunala och fristående skolor är viktig för att varje elev ska få möjlighet att hitta en skola med en inriktning där man själv får komma till sin rätt.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Stärka elevhälsan – ge ökat stöd till de som behöver och prioritera elevernas möjlighet att snabbt få hjälp av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog eller skolläkare.
  • Öka undervisningen, ha tidig uppföljning och erbjuda sommarskola – läsinlärning ska vara i fokus; elever som inte klarar målen ska erbjudas sommarskola.
  • Införa tydliga ordningsregler i skolan – den elev som förstör skolmiljön ska medverka till att återställa skadan.
  • Skolan ska ta vara på näringslivet – ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet, exempelvis vad gäller studiebesök, föreläsningar och lärlingsutbildningar för äldre elever. Att få läxhjälp på företag skulle motivera Solnas elever ytterligare.
  • Införa daglig motion – organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan.
  • Öka vuxenstöd i skolan – vi arbetar för en ”klassmormor” i skolan, som har som uppgift att utgöra ett komplement till lärarna när det kommer till att stödja eleverna och upptäcka om de far illa.