• 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

  Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst. Vi är partiet för personligt ansvar och individuell frihet, men också för ansvar för samhällets mest utsatta. Människor ska ges möjlighet att stå på egna ben, men då de är som svagast ska de också veta att de kan få samhällets stöd.

  Det offentliga har en viktig roll att spela, men i Sverige tenderar civilsamhällets vilja och möjlighet att hjälpa till att glömmas bort. Staden bör därför agera som en länk mellan ideella organisationer som vill hjälpa och personer som är i behov av hjälp. Samhället är så mycket mer än det offentliga.

  Solnas välfärd ska först och främst rikta sig till samhällets mest utsatta – det vill säga till de fattiga och hemlösa, de mest brottsutsatta, missbrukarna och barnen som lever i utsatthet. Det är också viktigt att undanröja hinder för personer som annars lätt riskerar att hamna i utsatthet som kunde ha undvikits. Solna ska därför samverka med handikapporganisationer för att förebygga och åtgärda stadens brister.

  Andelen människor som är beroende av försörjningsstöd i Solna är låg, vilket är bra, men det kräver företag som anställer och ett nära samarbete med näringslivet. Därför är arbetet med Solnamodellen oerhört viktigt. Staden ska erbjuda budgetrådgivning, hyresrådgivning och skuldrådgivning, och stadens bostadslösa ska dessutom erbjudas ”tak-över-huvudet-garanti”. Det innebär att hemlösa ska erbjudas plats på ett akutboende eller få härbärge och att ingen ska behöva sova utomhus, så länge man inte uppför sig våldsamt eller hotfullt. Vi vill också införa den framgångsrika modellen ”bostad först” för hemlösa med missbruksproblematik. Syftet är att den hemlösa redan före behandling ska erbjudas ett hyreskontrakt. Därefter ges möjlighet till frivillig behandling i hemmet. Missbruk kan undvikas om personen får insatser tidigt i processen. Därför måste proaktiva insatser få en större plats i Solnas sociala arbete.

  Några av samhällets mest utsatta personer är de som blivit utsatta för brott. Ett brott som har fått alldeles för lite uppmärksamhet är hedersvåldet. Det är oacceptabelt att personer i Sverige lider under hedersförtryck. Alliansen i Solna har därför beslutat att staden ska ta fram en strategi mot hedersrelaterat våld, för att effektivt kunna motarbeta hedersförtrycket.

  För ett brottsoffer kan det vara mycket värdefullt att få tala med en medmänniska. Vi har därför arbetat för att en brottsofferstödjande person ska finnas utplacerad på Solna polisstation vid vissa tider i veckan. Vi vill också arbeta för ökade anslag till brottsofferjouren, stödcentrum för unga brottsoffer och relationsvåldscentrum. 

  Ett av vår tids största samhällsproblem är den allt växande psykiska ohälsan bland unga. Därför vill vi se fler vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin och vi arbetar för en elevhälsogaranti där Solnas elever garanteras hjälp redan från första dagen. Det viktigaste är dock att minska risken för att psykisk ohälsa ska uppkomma. Många unga far illa av konflikter i hemmet, vilket inte sällan beror på bråk om tid och pengar, varför det är viktigt att skapa utrymme i människors privatekonomi. Kristdemokraternas familjepolitik syftar därför också till att stötta föräldrarna i att skapa ett tryggt hem för sina barn.

  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en frihetsreform. Vi vill arbeta för fler LSS-lägenheter i Solna där de boende också ska få ett större inflytande över hur lägenheten ska utformas. Vi vill att en person med LSS ska uppleva så stor frihet som möjligt.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Stoppa hedersvåldet – stadens strategi mot hedersrelaterat våld ska implementeras i kommunens verksamheter; Origo (länets gemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld) ska stärkas. Personal inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka och bemöta hedersproblematik.
  • Skapa LSS-boenden med större valfrihet – större hänsyn till personliga önskemål ska ges personer med LSS vid utformning av lägenhet.
  • Minska missbruket – Solna stad ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka risk- och missbruk vad gäller alkohol, droger, spel och nätanvändande. Särskilt fokus ska läggas på barn och unga.
  • Ge bättre brottsofferstöd – ökade anslag till brottsofferjour, stödcentrum och relationsvåldscentrum för både män och kvinnor.
  • Införa Bostad först – den hemlösa bör redan före behandling erbjudas ett hyreskontrakt. Behandling erbjuds sedan i hemmet.