• 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

  Kristdemokraterna är det parti som idag ansvarar för Solnas äldreomsorg. Vår drivkraft är att åstadkomma en trygg äldreomsorg av god kvalitet, präglad av valfrihet och delaktighet, där den som är i behov av omsorg bemöts med värdighet, omtanke och respekt. Omsorgen om stadens äldre är och har alltid varit en prioriterad fråga för oss kristdemokrater och även om vi vill göra mer så är vi stolta över vad vi åstadkommit hittills.

  Under den gångna mandatperioden har vi Silviacertifierat alla stadens demensboenden. Det innebär att alla anställda – från vaktmästare till chefer – utbildats av Silviahemmet för att lära sig hur man på bästa sätt bemöter personer med demenssjukdom.

  Men vi vill mer. Vi vill att Solnas äldre ska ha möjlighet att ännu enklare än idag få ta del av hemtjänstinsatser. Vi tror inte att man vänder sig till kommunen och ber om hjälp med att duscha om man inte behöver hjälp med det. Vi vill därför se över riktlinjerna för att möjliggöra för äldre att själva kunna söka insatser för omvårdnad, städning, handling, trygghetslarm och liknande utan föregående biståndsprövning. Den äldre ska kunna vända sig till en godkänd hemtjänstutförare direkt.

  Lagen om valfrihet (LOV) används i Solnas äldreomsorg och de äldre ges därigenom större möjligheter att själva välja vilket äldreboende de vill bo på och vilken hemtjänstutförare som ska komma på besök och utföra tjänster i det egna hemmet. När de rödgröna vill strypa valfriheten så värnar vi den. Vi är övertygade om att valfriheten innebär en ökad känsla av trygghet för den som är i behov av stadens omsorg och för att förenkla valen inom valfrihetssystemet ska det finns offentliga kvalitetsjämförelser.

  Ensamhet bland äldre ett problem. En enkel åtgärd för att minska risken för ensamhet är att samtliga äldreboenden under nästkommande mandatperioden installerar Wi-Fi, för att äldre ska ges möjlighet att enklare kommunicera med sina anhöriga.

  Ny teknologi skapar möjligheter inom äldreomsorgen. Det bör Solna ta vara på och arbeta aktivt med att implementera och använda sig av välfärdsteknologi som till exempel rörelsesensorer i den dagliga verksamheten för såväl brukare, anhöriga som personal. 

  Det ska vara tryggt att bli äldre i Solna. Därför byggs nu stadens första trygghetsboende i Huvudsta, och ett är under planering i Bergshamra. Det är boenden för äldre solnabor som saknar behov av vård- och omsorgsboende men som ändå önskar ett tillgängligt boende med utrymmen för gemenskap och tillgång till personal vissa tider på dygnet. Det kommer också att behövas ett nytt äldreboende senast 2025, vilket bör byggas i norra Solna.

  Samtalen om att ta över hemsjukvården från Landstinget ligger för närvarande på is. Reformen har genomförts i i hela landet bortsett från Stockholms län. Vi ser att det skulle leda till flera fördelar för den äldre, och vi önskar därför att Solna tillsammans med länets övriga kommuner så snart som möjligt tecknar avtal med Landstinget om att ta över hemsjukvården. Allt i syfte att nå en personcentrerad omvårdnad väl avpassad för den enskildas behov. Samtalen behöver tas upp igen snarast.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Göra det enklare att söka hemtjänstinsatser – Solnas äldre ska kunna söka hemtjänstinsatser utan föregående biståndsprövning. 
  • Bygga ett nytt äldreboende – ett nytt äldreboende bör byggas i norra Solna
  • Solna bör ta över hemsjukvården från landstinget – alla län i Sverige utom Stockholms län har tagit över hemsjukvården. Det möjliggör närmare omvårdnad för den enskilda och färre besök från olika aktörer.
  • Införa mer välfärdsteknologi i äldreomsorgen – ta vara på teknikens möjligheter för en tryggare, mer aktiv och delaktig äldreomsorg.
  • Erbjuda Wi-Fi på stadens äldreboenden – samtliga av Solnas äldreboenden ska ha tillgång till Wi-Fi. 
  • Öka promenader och utevistelse – staden ska arbeta aktivt för att äldre solnabor oftare kommer ut på promenader eller andra hälsofrämjande aktiviteter.