• Dags för maxtak i förskolan

  Kristdemokraterna i Solna vill att förskolan ska få en högre prioritet i kommunens verksamhet. Därför föreslår vi en helt ny finansieringsmodell och tänker jobba för att en specifik barnomsorgsnämnd inrättas under kommande mandatperiod. 

  Solnas barngrupper måste bli mindre

  Den styrande alliansen i Solna har arbetat för att minska barngrupperna, men grupperna är fortfarande för stora. Kristdemokraterna i Solna vill därför införa maxtak i förskolan för gruppernas storlek. Detta innebär att ingen förskolegrupp i åldrarna 1-3 år får vara större än 12 barn och att ingen förskolegrupp i åldrarna 4-5 år får vara större än 15 barn.

  Förskolan måste få en egen nämnd

  I dag ligger ansvaret för förskolan på barn- och utbildningsnämnden. För att garantera att förskoleverksamheten får ett större fokus i stadens arbete vill vi inrätta en separat barnomsorgsnämnd, som endast ska ha förskola och övrig barnomsorg i Solna som sitt ansvarsområde.

  – Att förskolan får en egen nämnd med eget budgetansvar kommer att öka det politiska fokuset, vilket behövs i vår växande stad, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd i Solna.

  Kristdemokraterna föreslår utöver detta en lagstiftning om barngruppernas storlek. För att säkra finansieringen till detta – utan att Solna ska behöva höja sin kommunalskatt – ska staten, kommunen och föräldrarna gemensam tillskjuta omkring 30 miljoner kronor till Solna stads förskoleverksamhet för att garantera att barngrupperna minskar.

  Finansieringen fungerar på följande sätt

  • Kristdemokraterna vill nationellt se över systemet med maxtaxa. Sedan maxtaxan på förskolan infördes för 16 år sedan har inkomsttaket för föräldrar bara höjts marginellt, vilket har urholkat förskolans budget och fått till följd att barngruppernas storlek ökat kraftigt. Från 42 000 kronor i månaden per hushåll till 46 080 kr i år. Vi föreslår därför att taket i maxtaxan höjs från dagens 46 080 till 55 296 kronor. Det skulle innebära en avgiftshöjning med maximalt 276 kronor per månad för första barnen och 92 kronor för tredje barnet. Hushåll med inkomster under 46 080 berörs inte alls. Det innebär att maxtaxan inte kommer att höjas för familjer med svagare ekonomisk ställning. 
  • Solna stad ökar sina investeringar i förskolan lika mycket som föräldrarna bidrar till genom den höjda maxtaxan.
  • Staten utökar sin nuvarande satsning med 1,2 miljarder för att fördelas på landets kommuner.
  • Statens stimulansbidrag på 830 miljoner per år behålls och utökas till totalt drygt 2 miljarder till landet som helhet.

  De ökade kostnaderna för familjerna täcks mer än väl upp av de skattesänkningar Kristdemokraterna föreslår. En familj som består av två vuxna som tjänar 28 000 kronor per månad får en skattesänkning på 1 280 kronor per månad.

  – Vi kristdemokrater pratar inte bara om mindre barngrupper, utan är beredda att tillskjuta medel för att det ska bli verklighet. Våra barn får aldrig vara en budgetregulator, avslutar Samuel Klippfalk.

  Gör det enklare att söka förskoleplats

  I dagsläget är det väldigt krångligt att söka förskoleplats i Solna. Det vill vi ändra på. Vi vill att den familj som inte blir erbjuden sitt förstahandsalternativ fortfarande ska ha rätt att behålla den köplatsen även om barnet erbjuds en annan förskola. Om familjen tackar ja till ett annat alternativ ska den fortfarande kunna stå kvar i kön till sitt förstahandsalternativ.